ΕΡΤ: Σύναψη επτά συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης που αφορούν στο Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση.

Στην Αθήνα, σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ») ζήτησε από τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος δια περιφοράς του πρακτικού.Στην πρόσκλησή του αυτή ανταποκρίθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως το πρακτικό υπογράφεται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του ΔΣ, Γεώργιο Γαμπρίτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νικόλαο Ελματζιόγλου, Ιωάννα Στεφανάκη, Δημήτριο Παπαδημητρίου και Αριστοτέλη Μεταξά, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του εν λόγω πρακτικού έλαβε γνώση ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα Μόνο : Σύναψη επτά συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 13769/08.09.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση 7 συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ΕΡΤ ΑΕ, το υπ. αριθμ. 2/18.09.2020 σχετικό Πρακτικό - Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης και την με αρ. πρωτ. : 85/11/23.09.2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως την 31 Δεκεμβρίου του 2020, με δικαίωμα παράτασης, ως ακολούθως:

°    5 Δημοσιογράφοι, για την παραγωγή των ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών της πρωινής, μεσημβρινής και βραδινής ζώνης (από τις 06:00 έως τις 24:00, προγραμματισμένων ή έκτακτων) του Πρώτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας:

α) Χρήστος Μιχαηλίδης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 6.000,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

β) Στυλιανός Βραδέλης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 5.400,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

γ) Διονύσης Χατζημιχάλης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 6.000,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

δ) Κατερίνα Σερέτη, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 6.000,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

ε) Δημήτρης Φαναριώτης, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 5.400,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

°    2 Δημοσιογράφοι - Αρχισυντάκτες, για την παραγωγή και αρχισυνταξία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων:

α) Αναστασία Μπαρχαμπά, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 6.000,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

β) Ταρσίτσα Γιαννέλου, με συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ποσό ύψους έως 6.300,00 € πλέον αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και ΦΠΑ.

Οι ειδικότεροι όροι του έργου θα αναφέρονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, για την υπογραφή των οποίων εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης.

Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΔΣ ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 - Αρ. Πρωτ.: 3462