ΕΡΤ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Μυθοπλασίας & Ψυχαγωγίας.

Διαβάστε ακολούθως την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΡΤ ΑΕ για τη θέση που θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού:Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019, (ΦΕΚ Α'167/30.10.2019).

3.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ.749/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ 17.09.2019).

4.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

5.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

6.    Τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΩ4Η465Θ1Ε-65Ψ).

7.    Την υπ' αριθμ. 3246/25.05.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 222/25.05.2020, θ. 2ο «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», ΑΔΑ ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

8.    Την υπ' αριθμ. 6619/01.06.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ω7ΟΟ465Θ1Ε-ΓΣΛ).

9.    Την υπ' αριθμ. 8953/23.06.2020 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος «Τοποθέτηση στη θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (ΑΔΑ: ΨΤ7Γ465Θ1Ε-ΣΞΕ).

10.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

απευθύνει πρόσκληση
για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Μυθοπλασίας & Ψυχαγωγίας, της Διεύθυνσης Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ακολούθως:

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες περιγράφονται στο άρθρο 13 (13.1.2) του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ:ΨΩ4Η465Θ1Ε-65Ψ) και η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα. 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μυθοπλασίας & Ψυχαγωγίας, περιλαμβάνονται ιδίως:

Η έρευνα, η διαπραγμάτευση και η υποβολή εισηγήσεων για την απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης έτοιμων σειρών μυθοπλασίας, θεατρικών έργων, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεταινιών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, όπως τηλεπαιχνίδια, πολυθεάματα, τηλεπεριοδικά, μουσικές εκπομπές, καθώς και η μελέτη προτάσεων για αναθέσεις (εξωτερικές/μεικτές παραγωγές) και η υποβολή εισηγήσεων.

Η ως άνω θέση είναι πλήρους απασχόλησης και η θητεία του/ης θα καθορισθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

II.    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Οι υποψήφιοι που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρίας:

1. Πρέπει να πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού Προσωπικού, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει:

1.1.    Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας, απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, του επιπέδου που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτό καθορίζεται με την Πρόσκληση.

1.2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

1.3.    Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

1.4.    Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

1.5.    Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
της αιτήσεως συμμετοχής (ηλεκτρονική ή μη).

1.6 Να διαθέτουν τους προβλεπόμενους ανά θέση τίτλους σπουδών.

Β. Οι υποψήφιοι εντός και εκτός της Εταιρίας πρέπει να πληρούν τα εξής:

Για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Μυθοπλασίας & Ψυχαγωγίας, της Διεύθυνσης Προγράμματος, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος, να ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας.

Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν προσωπικότητα με επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, προσήλωση στην επίτευξη των στόχων, οργάνωση, ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμό, καθώς και άριστη ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Μυθοπλασίας & Ψυχαγωγίας, θα πραγματοποιηθεί από το Γενικό Διευθυντή Προγράμματος ή / και από τη Διευθύντρια Προγράμματος, κατόπιν συνέντευξης με τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν, εκτός από τα απαιτούμενα προσόντα, η συνάφεια των σπουδών των υποψηφίων με το αντικείμενο της θέσης, η εργασιακή εμπειρία και η εν γένει προσωπικότητά τους.

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, θα ορισθεί ο/η ως άνω Προϊστάμενος/η Τμήματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Γενικός Διευθυντής, εφόσον κρίνει μη ικανοποιητικές τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, δύναται να εισηγηθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη ματαίωση της διαδικασίας επιλογής και την πλήρωση της θέσης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (https://companv.ert.gr/categorv/anakoinoseis/).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει έναρξη την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020, ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., και λήξη την Τρίτη 07 Ιουλίου 2020.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 210 609 2420 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Για τυχόν τεγνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά (210 609 2375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Στην περίπτωση επιλογής υποψηφίου που δεν ανήκει στο προσωπικό της Εταιρίας, αυτός θα κληθεί να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που θα οριστεί μετά την απόφαση τοποθέτησής του.

Η παρούσα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρίας, αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς όλους του χρήστες που διαθέτουν εταιρικό λογαριασμό, γνωστοποιείται δε σε όλο το προσωπικό με ευθύνη των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2020 - Αρ. Πρωτ.: 626