ΕΡΤ: Ο κος. Ζαφείρης Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει καθήκοντα Ειδικού Συμβούλου.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση της ΕΡΤ.Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
2.    Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)», (ΦΕΚ 749/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/ 17.09.2019).
3.    Την υπ’ αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019) θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
4.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:9ΦΦΒ465Θ1Ε-ΩΟ3).
5.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την ΑΔΣ 161/07.05.2018, θέμα: 1β): «Ζητήματα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. : Άρθρο 12- Ιεραρχία - Τοποθετήσεις -Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης» (ΑΔΑ:ΨΨΤΚ465Θ1Ε-Ο7Α).
6.    Την υπ’ αριθμ. 2953/12.11.2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 209/12.11.2019 θ. 13ο «Τροποποίηση Κανονισμών», ΑΔΑ: 94ΥΚ465Θ1Ε-ΣΛΠ).
7.    Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συμβούλου - Μετακλητού υπαλλήλου υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Αποφασίζουμε
Την από 19.11.2019 πρόσληψη του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ζαφείρη του Ιωάννη, ως Ειδικού Συμβούλου - Μετακλητού υπαλλήλου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με ειδικότερο αντικείμενο την έρευνα, επικοινωνία, προβολή και εμπορική πολιτική της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Οι αποδοχές του ανωτέρω εργαζόμενου θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου.
Η σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει της παρούσης μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου ή την αποχώρησή του από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΤ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ - Αγία Παρασκευή, 20.11.2019 Αρ. Πρωτ. 17605

Στην ίδια κατηγορία