ΕΣΡ: Έγκριση αύξησης κεφαλαίου του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ν. Τρικάλων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 60/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 1.4.2024 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Βλαβιανός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦ-ΕΜ ΣΤΕΡΕΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ» Νομού Τρικάλων, συνολικού ποσού 2.535 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013 όπως προκύπτει από την με αριθμό 21.624/6.5.2013 πράξη τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Τρικάλων Ευαγγελίας Σταύρου Μελεμενίδου-Τογέλου. Η πράξη τροποποίησης του καταστατικού γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5294/19.10.2023 έγγραφο.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί δυνάμει της υπ’ αριθμ 18668/Ε/14.9.2000 βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και είναι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ (Δήλωση με Α.Π. 13996/11.10.2007).

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 209/24.10.2023, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα- νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου και στον ειδικό επιστήμονα- οικονομολόγο Παναγιώτη Μαλέσιο. Η Νομικός κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1099/ΕΣ/30.11.2023 νομική εισήγησή της και ο Οικονομολόγος την με αριθμό πρωτ. 44/ΕΣ/10.1.2024 έκθεσή του.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη πράξη. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστη, επίσης, και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β Ν. 2863/2000).

3.    Ειδικότερα οι παράγραφοι 11 και 12 του - καταργηθέντος με το άρθρο 40 του Ν. 4487/2017, ΦΕΚ Α 116/9.8.2017) - άρθρου 6 του Ν 2328/1995 όριζαν: «11. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο ΕΣΡ με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το ΕΣΡ ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. 12. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας».

4.    Η παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν 2328/1995 ορίζει, επίσης: «Το ΕΣΡ μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με... , τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, ... κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη...».

5.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

6.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

7.    Παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013), τούτο λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5293/19.10.2023 έγγραφο γνωστοποιήθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦ-ΕΜ ΣΤΕΡΕΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ» Νομού Τρικάλων, συνολικού ποσού 2.535 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013, όπως προκύπτει από την με αριθμό 21.624/6.5.2013 πράξη τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Τρικάλων Ευαγγελίας Σταύρου Μελεμενίδου-Τογέλου. Το ως άνω ποσό καλύφθηκε από υφιστάμενους εταίρους της εταιρείας και ειδικότερα από τους Ευθυμίου Θεόδωρο, ο οποίος κατέβαλε 1.622,40 ευρώ, Μπλιούκα Σεριστατίδη Θεοφάνη, ο οποίος κατέβαλε 760,50 ευρώ, Αργυρούση Κωνσταντίνο, ο οποίος κατέβαλε 152,10 ευρώ. Μετά την αύξηση, η συμμετοχή στην εταιρεία διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 1. Ο Ευθυμίου Θ. κατέχει ποσοστό 64% του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι 2496 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο, και συνολικά 74.880 ευρώ, 2. Ο Μπλιούκας Σεριστατίδης Θ. κατέχει ποσοστό 30% του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι 1170 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο, και συνολικά 35.100 ευρώ, και 3. Ο Αργυρούσης Κ. κατέχει ποσοστό 6% του εταιρικού κεφαλαίου, ήτοι 234 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο, και συνολικά 7.020 ευρώ. Δεδομένου ότι η αύξηση έγινε μεταξύ υφιστάμενων μετόχων δεν απαιτείται νομικός έλεγχος. Εξ άλλου, κατά την κοινή πείρα καθένας μπορεί να συγκεντρώσει ποσά όπως αυτά που οι εταίροι κατέβαλαν κατά την ελεγχόμενη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Συνεπώς, δεν απαιτείται η διενέργεια οικονομικού ελέγχου για τη διαπίστωση της προέλευσης των μέσων χρηματοδότησης που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πέραν του γεγονότος ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 44/10.1.2024 έκθεση του ειδικού επιστήμονα- οικονομολόγου του ΕΣΡ Παναγιώτη Μαλέσιου, από τα εκκαθαριστικά των παραπάνω εταίρων προκύπτουν επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του κεφαλαίου. 

ΙΙ. Υπαγωγή

Με αυτό το περιεχόμενο η υπόθεση εισάγεται παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του ΕΣΡ, η οποία κρίνει ότι η εν λόγω αύξηση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ήτοι δεν εγείρει ζητήματα σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εταιρείας από τους μετόχους της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Έκρινε ομόφωνα ότι η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦ- ΕΜ ΣΤΕΡΕΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ» Νομού Τρικάλων, συνολικού ποσού 2.535 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2013, όπως προκύπτει από την με αριθμό 21.624/6.5.2013 πράξη τροποποίησης καταστατικού της Συμβολαιογράφου Τρικάλων Ευαγγελίας Σταύρου Μελεμενίδου-Τογέλου, πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι δεν προκύπτουν ζητήματα προς περαιτέρω διερεύνηση σε σχέση με αυτήν.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1η Απριλίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 20η Μαΐου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                            H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 60/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 20η Μαΐου 2024 

Στην ίδια κατηγορία