ΕΣΡ: Δεν Εγκρίνεται η Μεταβίβαση του Ρ/Φ Σταθμού «SFERA 98,7 (πρώην MELODY 98,7) Ν. Ηρακλείου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 24/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.6.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.Αντικείμενο της συζήτησης, ήταν η με αριθμό πρωτ. ΕΣΡ 1773/26.3.2019 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ATHLETIC MEDIA GROUP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», για την έγκριση της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «SFERA 98,7 (πρώην MELODY 98,7)» Νομού Ηρακλείου, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΚΑΚΗΣ Γ. - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ι. ΟΕ» προς την ίδια, δυνάμει του υπ ’αριθμ 484/14.3.2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Καλλιόπης Νικολάου Μαυροκουκουλάκη, έναντι ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ τιμήματος έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 108/16.4.2019, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα- νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 103/ΕΣ/29.1.2020 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμό πρωτ. 361/ΕΣ/28.4.2020 εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη ο Πέτρος Φραϊδάκης, πληρεξούσιος δικηγόρος του σταθμού. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 29.9.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός ζήτησε (προφορικά) παράταση της προθεσμίας κατάθεσης υπομνήματος έως την 24.11.2023 και το αίτημα έγινε δεκτό από την Πρόεδρο του ΕΣΡ. O σταθμός δεν κατέθεσε υπόμνημα τελικά

Την 5.2.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Πολίτη και τα μέλη της Ολομέλειας: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη, οι οποίοι δεν μετείχαν στη συνεδρίαση της 13.6.2023 κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση του πληρεξούσιου δικηγόρου του ραδιοφωνικού σταθμού, αναγιγνώσκοντας την αριθμ. πρωτ. 103/ΕΣ/29.1.2020 έκθεση του ειδικού επιστήμονα-οικονομολόγου Ανδρέα Παπανδρέου, την υπ’ αριθμό 361/ΕΣ/28.4.2020 έγγραφη νομική εισήγηση που συνέταξε η ειδική επιστήμονας-νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστησαν επίσης και οι ανωτέρω εισηγητές, οι οποίοι ανέπτυξαν το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησαν. Τα μέλη της Ολομέλειας, που δεν μετείχαν στην συνεδρίαση της 13.6.2023, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζήτησης που έγινε κατά την ημερομηνία της ακρόασης της υπόθεσης. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β ν 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν 2328/1995 και 12 παρ. 15 του ιδίου νόμου (παλαιότερα και ήδη παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4779/2021) με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Ειδικότερα,

3.    Οι παράγραφοι 11 και 12 του - καταργηθέντος με το άρθρο 40 του Ν.4487/2017,ΦΕΚ Α 116/9.8.2017) - άρθρου 6 του Ν 2328/1995 όριζαν: «11. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. 12. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν 2328/1995 με το άρθρο 40 του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α 116/9.8.2017) και μέχρι την θέση σε ισχύ του άρθρου 40 του Ν 4779/2021, το ΕΣΡ εφήρμοζε αναλογικά τις διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου που ισχύουν για τον έλεγχο μεταβιβάσεων τηλεοπτικών σταθμών με το σκεπτικό ότι ο ως άνω έλεγχος καθίστατο επιβεβλημένος για τους λόγους που προαναφέρονται. Εξάλλου, η αναγκαιότητα του ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου, επιβεβαιώνεται και με την μεταγενέστερη και ισχύουσα διάταξη του άρθρου 40 του Ν 4779/2021.

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

5.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

6.    Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 10 (πρώην εδάφιο έκτο της παρ.15) του άρθρου 12 Ν 2328/1995 όριζε κατά τον χρόνο της μεταβίβασης: «Ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, οι διαφημιστικές εταιρείες εξομοιούνται με τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα ή προμήθειες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα». Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 (καταργηθείσα με το άρθρο παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3021/2002 λόγω του ότι τα ζητήματα αυτά των ασυμβιβάστων ρυθμίστηκαν με το νόμο αυτό) όριζε: «Όσοι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα ή προμήθειες από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες δεν μπορούν να κατέχουν ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας, που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή ημερήσια ή μη ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα ή σε εταιρεία που συμμετέχει σε παρόμοια εταιρεία.».

7.    Εξάλλου, η 2 του άρθρου 40 του Ν. 4779/2021 ορίζει: «Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4339/2015 (Λ' 133) έχει εφαρμογή και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς». Η δε παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4339/2015 ορίζει: « Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς σε διαφημιστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδείξουν τη μη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, να προσκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκπροσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα με την προκήρυξη του ΕΣΡ. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας που τηρεί το ΕΣΡ.»

8.    Παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013), τούτο λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

9.    Κατά το άρθρο 479 ΛΚ «Αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους.» Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ως συνόλου, ο αποκτών ευθύνεται έναντι των δανειστών της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης εις ολόκληρον με τον μεταβιβάζοντα και μέχρι την αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων (παθητική εις ολόκληρον ενοχή). Η έννοια της επιχείρησης κατ’ άρθρον 479 ΑΚ περιλαμβάνει κατά κανόνα πλειονότητα πραγμάτων, δικαιωμάτων και πραγματικών καταστάσεων (Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, σελ. 477, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 1999) εφαρμόζεται ωστόσο και σε περιπτώσεις μεταβίβασης ενός μόνον στοιχείου της επιχείρησης εάν αυτό είναι το πλέον σημαντικό (βλεπ. ΑΠ 377/1987, ΕΕΝ 1988,115, ΕφΑθ 2803/2008, ΔΕΕ 2009, 222, ΕφΛαρ 19/2004, ΝοΒ 53,500). Η μεταβίβαση των επί μέρους στοιχείων της επιχείρησης πρέπει να γίνει κατά τον προβλεπόμενο στο νόμο τρόπο - δεν γίνεται δηλαδή uno actu - με πράξεις σύγχρονες ή διαδοχικές.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο μεταβιβασθείς ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 17588/Ε1/3044/23.10.2000 ΒΝΛ του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ.

Με το υπ’αριθμ 484/14.3.2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ηρακλείου Καλλιόπης Νικολάου Μαυροκουκουλάκη οι Γεώργιος Λεκάκης και Ιωάννης Στεφανάκης, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΚΑΚΗΣ Γ. - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ι. ΟΕ», μεταβίβασαν στην εταιρεία με την επωνυμία «ATHLETIC MEDIA GROUP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», το σύνολο του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «SFERA 98,7 (πρώην MELODY 98,7)» Νομού Ηρακλείου, έναντι τιμήματος έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο μεταβίβασης μεταβιβάζονται: το δικαίωμα κυριότητας επί των κινητών πραγμάτων τα οποία απαριθμούνται, το δικαίωμα χρήσης της προαναφερόμενης συχνότητας, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος του σταθμού «SFERA 98,7» και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιεί ο σταθμός, κάθε δικαίωμα που αφορά σε άυλα αγαθά και ασώματα στοιχεία της επιχείρησης (καλή φήμη, πίστη, πελατεία) και τα δικαιώματα που προκύπτουν από την υπ’ αριθμ 17588/Ε1/3044/23.10.2000 ΒΝΛ του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ. Το τίμημα κατεβλήθη σε μετρητά προ της καταρτίσεως του συμβολαίου και προέρχεται, κατά δήλωση της εταιρείας, από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρεία δεν εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το τίμημα κατεβλήθη τοις μετρητοίς. Για την μεταβίβαση των παγίων της επιχείρησης εξεδόθησαν τα υπ’ αριθμ 3-5/13.3.2019 τιμολόγια.

Η αγοράστρια εταιρεία συνεστήθη την 25.11.2015 και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό 137019027000. Έδρα της εταιρείας είναι ο νομός Ηρακλείου και συγκεκριμένα επί της οδού Ξ στη βιομηχανική ζώνη περιοχής Ηρακλείου. Πρόκειται για μονοπρόσωπη ΙΚΕ με αντικείμενο την ανάπτυξη αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων, την ίδρυση και λειτουργία ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, αθλητικού management, διαφήμισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών, την παροχή έναντι αμοιβής υπηρεσιών διαφήμισης για την προβολή ιδιοτήτων, προϊόντων, υπηρεσιών, ιδεών κλπ, την εξεύρεση ή/και αντιπροσώπευση έναντι αμοιβής χορηγών και την εξεύρεση διαφημίσεων στο χώρο του αθλητισμού και στο χώρο των ΜΜΕ κλπ. Στο φάκελο 281/2017 που αφορά άλλη γνωστοποιηθείσα μεταβίβαση περιλαμβάνεται έντυπο Ε3 από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα marketing. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι 27.000,00 ευρώ.

Από το Μητρώο του ΕΣΡ αντλήθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα στοιχεία που είχαν υποβληθεί και ειδικότερα: α) η ασφαλιστική ενημερότητα, β) πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως, παύσης εργασιών κλπ, γ) υπεύθυνη δήλωση του μοναδικού μετόχου της εταιρεία Γεωργίου Χαλκιαδάκη περί μη εκχωρήσεως δικαιωμάτων ψήφου σε τρίτα πρόσωπα, μη δανεισμού της εταιρείας, καταθέσεως ποσών έναντι αυξήσεως ΜΚ (12.000), συμμετοχής στην εταιρεία REA FRUITS MIKE, μη συνδρομής των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων των άρθρων 11 παρ. 1 περ. ε κα 12 παρ. 15 του Ν 2328/1995. Δεν έχει υποβληθεί η ΥΔ περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του της ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου 3 του Ν 3310/2005 καθώς και περί συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ΜΜΕ.
Μετά την συζήτηση την 13.9.2023 η εταιρεία πήρε προθεσμία για υπόμνημα που με τις παρατάσεις έληξε την 24.11.2023 χωρίς να υποβάλει κάτι.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Η αίτηση της αιτούσας με αυτό το περιεχόμενο είναι παραδεκτή. Ωστόσο, από το καταστατικό της αιτούσας και άλλα στοιχεία του φακέλου διαπιστώνεται η άσκηση της ασυμβίβαστης ιδιότητας από την αιτούσα και συγκεκριμένα διαφημιστικής δραστηριότητας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δεν εγκρίνει την μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SFERA 98,7 (πρώην MELODY 98,7)» Νομού Ηρακλείου, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΚΑΚΗΣ Γ. - ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ι. ΟΕ» προς την εταιρεία με την επωνυμία «ATHLETIC MEDIA GROUP SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της Ξ Βιομηχανικής Περιοχής (Β.Ι.Π.Ε.), και υποχρεώνει την αγοράστρια εταιρεία να μεταβιβάσει τον εν λόγω ραδιοφωνικό σταθμό εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 5η Φεβρουαρίου 2024. Δημοσιεύτηκε την 8η Απριλίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ        ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 24/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 8η Απριλίου 2024

Στην ίδια κατηγορία