ΕΣΡ: Απόρριψη Μεταβίβασης 10.200 Μετοχών της ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE, φορέα Τ/Σ ΣΗΤΕΙΑ TV Ν. Λασιθίου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 169/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 13.6.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση μεταβίβασης 10.200 μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΣΗΤΕΙΑ TV» Νομού Λασιθίου, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, δυνάμει του υπ’ αριθμ 16093/2015 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Στεφάνου Κωνσταντίνου Βασιλάκη, από τον Κωνσταντίνο Μαυρίδη προς την εταιρεία με την επωνυμία «BONESOME LTD», έναντι τιμήματος 29.886,00 ευρώ αλλά και προκειμένου να διευκρινιστεί ποια είναι τα πρόσωπα που ασκούν σήμερα τον ουσιαστικό έλεγχο της αγοράστριας εταιρεία δεδομένου ότι από δημοσιοποιημένα στοιχεία προκύπτει μεταβολή στο πρόσωπο του μετόχου της αγοράστριας εταιρείας.

Για τον έλεγχο της μεταβίβασης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 352/15.5.2015, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-οικονομολόγο Αθανασία Βράχα και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Π. Λαμπροπούλου. Η Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1551/ΕΣ/15.12.2015 έκθεσή της και η Νομικός υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 22/ΕΣ/14.1.2016 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE» παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της Ευανθία Δημητριάδου και για την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «BONESOME LTD» παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος της Κωνσταντίνα Βασιλείου. Ερωτηθείσες από τον Πρόεδρο, οι Δικηγόροι απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 8.9.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Η πρώτη εταιρεία κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4466/8.9.2023 υπόμνημα και η δεύτερη εταιρεία κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4467/8.9.2023 υπόμνημα.

Την 14.11.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου.
Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη.

Απόντα τα μέλη Ευτύχιος Παλλήκαρης και Σπυρίδωνας Χρυσοφώτης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Πολίτη και τα μέλη της Ολομέλειας: Δημήτριο Σταυρόπουλο, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη, οι οποίοι δεν μετείχαν στη συνεδρίαση της 13.6.2023 κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση των πληρεξούσιων δικηγόρων των άνωθι εταιρειών, αναγιγνώσκοντας το υπ’ αριθμ 16093/2015 συμβόλαιο Μεταβίβασης Μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ονομαστικής αξίας 29.886 ευρώ του Συμβολαιογράφου Πειραιά Στεφάνου Κωνσταντίνου Βασιλάκη, την υπ’ αριθμό 22/ΕΣ/14.1.2016 έγγραφη νομική εισήγηση που συνέταξε η ειδική επιστήμονας- νομικός Πέρσα Λαμπροπούλου, την υπ’ αριθμό 1551/ΕΣ/15.12.2015 έκθεση που συνέταξε η ειδική επιστήμονας-οικονομολόγος Αθανασία Βράχα, τα υπομνήματα των δύο εγκαλουμένων εταιρειών, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου.

Παρέστησαν επίσης και οι ανωτέρω εισηγήτριες, οι οποίες ανέπτυξαν το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησαν. Τα νέα μέλη της Ολομέλειας, που δεν μετείχαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της 13.6.2023, δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζήτησης που έγινε κατά την ημερομηνία της ακρόασης της υπόθεσης. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 13 του Ν 2328/1995 . Η εν λόγω διάταξη του Ν 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις. Ειδικότερα η εν λόγω παράγραφος όριζε κατά τον χρόνο που έγινε η μεταβίβαση: «3. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας»

2.    Εξ άλλου, η ήδη καταργηθείσα παράγραφος 14 του ιδίου ως άνω άρθρου, όριζε: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές του ή τις μετοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα άρια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η παράβαση της διάταξης αυτής εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα.».

3.    Το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 3592/2007, το οποίο ίσχυε κατά τον χρόνο κατάρτισης των ελεγχόμενων πράξεων όριζε : «Ο υποψήφιος και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στον υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005».

4.    Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 3592/2007 ορίζει: «. Επιτρέπεται η συμμετοχή και με ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον τηλεοπτικού σταθμού και σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον ραδιοφωνικού σταθμού. Τυχόν συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση της αυτής μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής. 3. α) Έλεγχος υφίσταται όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει και σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης της αυτής μορφής, επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. Ειδικότερα, έλεγχος υφίσταται, εφόσον το ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο: i) κατέχει σε περισσότερα του ενός μέσα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, εξαιτίας του αριθμού των μετοχών, μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθμού μετοχών, μεριδίων ή δικαιωμάτων ψήφου, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων της επιχείρησης ή..».

5.    Το ισχύον άρθρο 6 παρ. 3 του Ν 4339/2015 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 5 του Ν 4496/2017) ορίζει: «Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α ’ 279).».

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις και σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν 3592/2007 (έννοια του ελέγχου) [αλλά και του ισχύοντος άρθρου 5 παρ. 1- 5 του Ν 4339/2015] προκύπτει ότι ο κοινός νομοθέτης θέλησε διαχρονικά, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρέχει η σχετική συνταγματική ρύθμιση, να καθίστανται γνωστά όλα τα πραγματικά πρόσωπα που, με οποιονδήποτε τρόπο, ελέγχουν τελικώς την υποψήφια εταιρεία και να διασφαλίζεται η διαφάνεια της χρηματοδότησης της τελευταίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος απόκτησης των οικονομικών μέσων συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της υποψηφίας επεκτείνεται υποχρεωτικά και στους έμμεσους μετόχους της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την εύρεση των χρηματικών πόρων που σχηματίζουν τα κεφάλαια αυτής. Ειδικότερα μάλιστα, όταν τα υπό κρίση κεφάλαια προέρχονται όχι από ελεγμένους ίδιους χρηματικούς πόρους του άμεσου μετόχου και από χρηματοδότηση που ο τελευταίος έχει λάβει από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από άλλους νόμιμους και θεσμικώς επιτρεπόμενους φορείς, είναι νομικώς υποχρεωτική η επέκταση του οικονομικού ελέγχου σε τέτοιο βάθος μέχρι να βρεθεί η πραγματική προέλευση των κεφαλαίων της υποψηφίας και να πιστοποιηθεί η αληθινή ταυτότητα των προσώπων που τελικώς συνδέονται με την καταβολή τους.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προσκομισθέντα από την εταιρεία και τη μέτοχο έγγραφα, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Δυνάμει του υπ’ αριθμ 16093/2015 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Στεφάνου Κωνσταντίνου Βασιλάκη (αριθ. Πρωτ. ΕΣΡ 3951) μεταβιβάστηκαν 10,200 μετοχές της εταιρείας «ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE», οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, από τον Μαρίνο Μαυρίδη προς την εταιρεία «BONESOME LTD», έναντι τιμήματος 29,886.00 ευρώ. Το τίμημα κατεβλήθη την ίδια ημέρα ολοσχερώς δια επιταγής που οπισθογραφήθηκε από την εταιρεία, όπως εκπροσωπήθηκε, προς τον πωλητή. Σύμφωνα με το συμβόλαιο η σύμβαση τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της μη εγκρίσεως της μεταβιβάσεως από το ΕΣΡ. Η εταιρεία BONESOME LTD έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Κύπρου και μέτοχοι αυτής ήταν κατά τον χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως η Γεωργία Σοφούλη κάτοχος 100 μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, εκάστης, όπως προκύπτει από το με αριθμό ΗΕ 337662/6.5.2015 πιστοποιητικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμούς, Τμήμα Μητρώου Εταιρειών. Η ίδια ήταν και διευθύντρια της εταιρείας όπως προκύπτει από το με τον ίδιο αριθμό πιστοποιητικό της αυτής αρχής και με ημερομηνία 20.4.2015. Η εταιρεία δεν είχε αποκτήσει εισόδημα στην ημεδαπή όπως αναφέρεται στο από 8.6.2015 έγγραφο της εταιρείας Ελεγκτών MD PLURIUS LTD υπογεγραμμένο από την Μάρω Δημοσθένους, Σύμβουλο. Το τίμημα πληρώθηκε με την με αριθμό 00228622-0 επιταγή της Τράπεζας Alpha Bank σε διαταγή της Βασιλικής Βεσσαλά δικηγόρου, η οποία εκπροσώπησε την αγοράστρια στο συμβόλαιο αυτό. Τα χρήματα αυτά είχαν σταλεί στην εν λόγω δικηγόρο με έμβασμα από λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας όπως προκύπτει από το σχετικό έμβασμα. Καίτοι το ποσό αυτό πληρώθηκε από το λογαριασμό της εταιρείας δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία ότι είτε είχε προηγηθεί αύξηση του ΜΚ της είτε ότι κατετέθη από την μέτοχο έναντι μελλοντικής αυξήσεως κεφαλαίου. Η διευθύντρια της εταιρείας έχει υποβάλει τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις: α) περί μη εκχωρήσεως των δικαιωμάτων ψήφου στη ΓΣ και περί μη υπογραφής οιασδήποτε πράξεως ή συμβάσεως ενεχυρίασης μετοχών, προσυμφώνου πωλήσεων, διαχειριστικού πληρεξουσίου ή άλλης παρόμοιας πράξεως σε σχέση με τις μετοχές αυτές, β) περί μη χορηγήσεως δανείου ή καταθέσεως κεφαλαίων στην ελεγχόμενη εταιρεία έναντι μελλοντικής αυξήσεως κεφαλαίου. Επίσης, είχε υποβάλει δήλωση ότι είναι πραγματική κυρία των μετοχών της εν λόγω αλλοδαπής εταιρείας και ότι δεν τις κατέχει δυνάμει συμβάσεως εμπιστεύματος ή ως θεματοφύλακας. Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν υπέβαλε επαρκή στοιχεία που να αιτιολογούν την προέλευση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος παρά το γεγονός ότι το ΕΣΡ τα είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη. Για δε την ιδία την ελεγχόμενη εταιρεία η οικονομολόγος σημειώνει ότι εγγράφει επί έτη ζημίες με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να έχουν πέσει κάτω από το ήμισυ του κατεβεβλημένου κεφαλαίου και κατά συνέπεια συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των τότε ισχυόντων άρθρων 47 και 48 του Ν 2190/1920. Μετά την συζήτηση της υποθέσεως η εταιρεία και η μέτοχος υπέβαλαν συμπληρωματικά στοιχεία (έγγραφα με αριθμούς πρωτ. 4466 και 4467/2023 αντιστοίχως). Η μέτοχος υπέβαλε εκ νέου το από 10.6.2015 πιστοποιητικό του τμήματος φορολογίας της Κύπρου καθώς και πρακτικό έκτακτης ΓΣ των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε την 18.8.2023 αύξηση του ΜΚ κατά το ποσό των 40.000 ευρώ. Στην συνέλευση παρέστη η μοναδική μέτοχος Εύα Σιναπίδου, κάτοχος 100 μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ που αφορούν την ίδια και την νέα μέτοχο. Η εταιρεία δηλώνει με το υπόμνημά της ότι τα κεφάλαια για την αγορά των μετοχών προέρχονται από ίδιους πόρους της τότε φερομένης μετόχου της εταιρείας Γεωργίας Σοφούλη και παραπέμπουν στην υπεύθυνη δήλωση που είχε υποβληθεί, στην οποία αναφέρεται ότι τα κεφάλαιο προέρχονται από κατάθεση της μετόχου έναντι μελλοντικής αυξήσεως του ΜΚ της εταιρείας. Η μέτοχος αναφέρει επίσης, ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015 καταβλήθηκαν κεφάλαια για την ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία «αποτυπώθηκε» με καθυστέρηση στο κεφάλαιο της εταιρείας μετόχου στις 18.8.2023. Η ελεγχόμενη εταιρεία δηλώνει με το υπόμνημά της ότι δεν γνωρίζει τους μετόχους της μετόχου εταιρείας της διότι καίτοι πλειοψηφούσα εταιρία δεν έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα στην διοίκηση ή άλλες δραστηριότητες της εταιρείας. Στο υπόμνημα αναφέρεται, επίσης, ότι ο μειοψηφών μέτοχος Μαρίνος Μαυρίδης και πωλητής στην υπό εξέταση σύμβαση δεν έχει καμία επαφή με την μέτοχο εταιρεία και ότι η συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία της διότι δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την ΓΣ της εταιρείας. Η εταιρεία έχει προσκομίσει μεταξύ άλλων και αντίγραφα πρακτικών ΓΣ τα οποία δεν ήταν υπογεγραμμένα και σφραγισμένα καθώς και ισολογισμούς.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου καθ’ ότι η μέτοχος δεν απέδειξε την προέλευση των χρημάτων που διέθεσε για την αγορά 10.200 μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE, και τα οποία, κατά δήλωσή της, είχε προηγουμένως καταθέσει στο ταμείο της η φερομένη μέτοχός της Γεωργία Σοφούλη έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αύξηση έγινε τελικώς το 2023 και αφού είχε αλλάξει η μετοχική σύνθεση της μετόχου εταιρείας, χωρίς να διευκρινίζεται ποιο ή ποια είναι τα πρόσωπα που πράγματι ελέγχουν την εταιρεία μέτοχο σήμερα. Επομένως, θα πρέπει να απορριφθεί η αίτηση για έγκριση της ανωτέρω μεταβίβασης μετοχών, πληρουμένης ούτω της διαλυτικής αιρέσεως του μεταβιβαστικού συμβολαίου, κατ’ άρθρον 202 ΑΚ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απορρίπτει, ομόφωνα, τη γνωστοποιηθείσα μεταβίβαση 10.200 μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΣΗΤΕΙΑ TV» Νομού Λασιθίου, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, από τον Κωνσταντίνο Μαυρίδη προς την εταιρεία «BONESOME LTD». Πληρουμένης ούτω της διαλυτικής αιρέσεως του υπό έγκριση μεταβιβαστικού συμβολαίου, διατάσσει την μέτοχο και την ελεγχόμενη εταιρεία να πράξουν ό,τι αναγκαίο, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών και στον αστικό κώδικα Αρθ. 202, για τη νόμιμη λειτουργία της ελεγχόμενης εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 14η Νοεμβρίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 29η Μαρτίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 169/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 29η Μαρτίου 2024

Στην ίδια κατηγορία