ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων Ραδιοφωνικού Σταθμού EASY 105,3 Ν. Τρικάλων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 54/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 21.3.2024 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης (λόγω πωλήσεως) της ατομικής επιχείρησης με τον τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 105,3» Νομού Τρικάλων, από τον Ιωάννη Πλακιά στον Γεώργιο Αναστασίου, δυνάμει του με αριθμό 17.838/4.11.2021 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Τρικάλων Γεωργίου Φωτίου Αθάνατου, με τίμημα χιλίων (1.000) ευρώ. Η εν λόγω μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 6033/16.11.2021 έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωάννη Πλακιά.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 357/22.11.2021, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Φώτη Αγγέλη και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1077/ΕΣ/7.12.2021 έκθεσή του και η Νομικός κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 320/22.2.2024 νομική της εισήγηση.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί ο αιτών, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματέας. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ανωτέρω εισηγητές και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β του Ν. 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν. 2328/1995 και 12 παρ. 15 του ιδίου νόμου (παλαιότερα και ήδη παρ. 2 του άρθρου 40 Ν. 4779/2021) με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

3.    Κατά το άρθρο 5 παρ. 6 περ. γ του Ν. 3592/2007: «Μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφώνου αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής και αναλόγως του πληθυσμού της περιοχής κάλυψης ως ακολούθως: έως πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς στο νομό/γεωγραφική περιοχή Αττικής, έως τρεις (3) στο νομό/γεωγραφική περιοχή Θεσσαλονίκης και έως έναν (1) στους υπόλοιπους νομούς/γεωγραφικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η, κατά τα ως άνω, συμμετοχή σε παραπάνω από πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις (3) νομούς/γεωγραφικές περιοχές της χώρας».

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

5.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...».

6.    Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν 4779/2021, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4995/2022: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Α' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

7.    Επίσης, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4779/2021 (ΦΕΚ Α 27), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 96 παρ. 2 του Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α 215): «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών ορίζεται η 31η.12.2024».

8.    Περαιτέρω, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Για τον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό έχει εκδοθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) η υπ' αριθμ. 87/17.10.2003 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του άρθρου 53 Ν 2778/1999 και η φυσιογνωμία του προγράμματος του είναι ενημερωτικός.

Γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ' αριθμόν 17.838/4.11.2021 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Τρικάλων Γεωργίου Φωτίου Αθάνατου, δυνάμει του οποίου ο Ιωάννης Πλακιάς μεταβίβασε (λόγω πωλήσεως) το σύνολο της ατομικής του επιχείρησης με τον τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 105,3» Νομού Τρικάλων, στον Γεώργιο Αναστασίου, με τίμημα χιλίων (1.000) ευρώ. Η εν λόγω μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 6033/16.11.2021 έγγραφο. Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του ανωτέρω τιμήματος. Άλλωστε κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, καθένας μπορεί να δικαιολογήσει ευχερώς και εννόμως την κατοχή χρηματικού ποσού του συγκεκριμένου ύψους. Εξάλλου, ο νέος ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού, Γεώργιος Αναστασίου, υπέβαλε τις απαιτούμενες υπεύθυνες
δηλώσεις για την μη συνδρομή στο πρόσωπό του κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, η ταυτόχρονη δε ιδιοκτησία από αυτόν και τριών (3) μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών στους νομούς Τρικάλων, Φθιώτιδας και Λαρίσης είναι νόμιμη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 6 περ. γ του Ν. 3592/2007.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την (λόγω πωλήσεως) μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της ατομικής επιχείρησης με τον τίτλο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «EASY 105,3» Νομού Τρικάλων, από τον Ιωάννη Πλακιά στον Γεώργιο Αναστασίου, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 21η Μαρτίου 2024 και δημοσιεύτηκε την 27η Μαρτίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 54/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 27η Μαρτίου 2024

Στην ίδια κατηγορία