ΕΡΤ: Ετήσια Συνδρομή 2024 στη Μόνιμη Σύνοδο για τον Οπτικοακουστικό Τομέα στη Μεσόγειο - Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen COPEAM.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 357 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-02-2024Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 4ο : Έγκριση δαπάνης για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής της ΕΡΤ ΑΕ στην COPEAM για το 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διευθύντριας Εταιρικής Επικοινωνίας με αρ. πρωτ. : 2024/8/26.02.2024, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 7.500,00 € πλέον ΦΠΑ ως ετήσια συνδρομή στη Μόνιμη Σύνοδο για τον Οπτικοακουστικό Τομέα στη Μεσόγειο Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen) για το έτος 2024.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 29.02.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6041

Στην ίδια κατηγορία