ΕΡΤ: Έγκριση Δαπάνης για Πληρωμή Ετήσιας Συνδρομής στην EBU - Έτος 2024.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 356 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15-02-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 18ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής της ΕΡΤ ΑΕ στην EBU για το έτος 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας με αρ. πρωτ. : 2024/6/08.02.2024, σχετικά με τις υποχρεώσεις της ΕΡΤ που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην EBU (European Broadcasting Union), αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη δαπάνη έως του συνολικού ποσού του 1.012.023,00 CHF, η οποία αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή της ΕΡΤ ΑΕ στην EBU για το έτος 2024, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Οικονομικών (Code of Finance) της EBU της και καλύπτει τις παρακάτω υπηρεσίες:

° Association Fee: 516.414,00 CHF
° News Exchange Fee: 440.875,00 CHF
° Music Fee: 34.074,00 CHF
° Radio Fee: 20.660,00 CHF

Συνολικό ποσό 1.012.023,00 CHF.

Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικά, σε τέσσερις δόσεις (τιμολόγηση ανά τρίμηνο) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 15.02.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6037

Στην ίδια κατηγορία