ΕΣΡ: Πρόστιμο Συνολικά 75.000€ στον Τ/Σ Εθνικής Εμβέλειας MEGA (Εκπομπή LIVE NEWS 19.10.2022 & 20.10.2022).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 6/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 31.10.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1201/13.3.2023 αίτησης θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ», ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας «MEGA», με την οποία ζητεί να ανακληθεί η με αριθμό 22/2023 απόφαση του ΕΣΡ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 57/15.3.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά, που υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 539/ΕΣ/21.6.2023 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη για λογαριασμό της αιτούσας η πληρεξούσια δικηγόρος της Σπυριδούλα Καλογήρου και ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Νικόλαος Ευαγγελάτος. Ερωτηθέντες από την Πρόεδρο, οι εκπρόσωποι της αιτούσας δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια - και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 10.11.2023 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 5767/9.11.2023 υπόμνημα.

Την 8.1.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, προεδρεύοντα, σε αναπλήρωση της προέδρου του ΕΣΡ Ευτέρπης Κουτζαμάνη-Δρίλια, η οποία είχε κώλυμα, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη.

Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ... αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:

(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.

(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Με την προσβαλλόμενη απόφαση, έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: «Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προέκυψαν τα εξής.

Στις 19.10.2022 και στις 20.10.2022 μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της εγκαλουμένης η εκπομπή LIVE NEWS. Οι εκπομπές ασχολήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους με ένα και μόνο θέμα, εκείνο της επί μακρόν σεξουαλικής εκμετάλλευσης και του βιασμού ανηλίκου κοριτσιού και
της φερόμενης γνώσης του θέματος από τη μητέρα του.

Α. Σε πολλά σημεία της εκπομπής, προβάλλονται πληροφορίες και μαρτυρίες που κατά την κοινή πείρα θα μπορούσαν να είχαν προέλθει μόνο από τα στοιχεία της μυστικής ποινικής προδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρονται ενδεικτικώς τα ακόλουθα (σημειώνονται εντός παρενθέσεως η ημέρα και ο χρόνος προβολής σύμφωνα με το υπηρεσιακό αρχείο περιεχομένου προγράμματος):

•    Προβάλλονται αποσπάσματα των απολογιών κατηγορουμένων, τα οποία περιέχουν υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους για τα όσα τους καταμαρτυρούνται για την υπόθεση (19.10.2022: 30.10-30.40, 31.15-32.15, 36.00-36.20, 37.30-37.50 και 20.10.2022: 01.29.05-01.30.10).
•    Προβάλλονται στοιχεία μαρτυρικών καταθέσεων συγγενών του ανήλικου θύματος (19.10.2022: 32.20-33.15).
•    Προβάλλονται γραπτά μηνύματα του ανηλίκου θύματος με πρόσωπα τα οποία φέρονται να το έχουν εκμεταλλευτεί σεξουαλικώς και με τη μητέρα του, τα οποία αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης (19.10.2022: 58.30-01.08.30 και 01.31.10-1.37.00).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της κατάθεσης του ανήλικου θύματος για βιασμούς και πράξεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης που φέρεται να είχε υποστεί το θύμα σε οίκο ανοχής (19.10.2022: 01.48.15-01.48.40, 01.50.10-01.50.40).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της εξέτασης του ανήλικου θύματος από τον ορισθέντα παιδοψυχολόγο (20.10.2022: 30.15-30.35 και 01.22.50-01.23.20), καθώς και αποσπάσματα της εκθέσεως του παιδοψυχολόγου αυτού (20.10.2022: 37.20-39.35 και 01.20.00-01.21.00).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα του κατηγορητηρίου της μητέρας του ανήλικου θύματος (20.10.2022: 48.50-51.00 και 54.45-55.45).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της απολογίας του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης, τα οποία περιέχουν υπερασπιστικούς ισχυρισμούς του για τα όσα του καταμαρτυρούνται για την υπόθεση (20.10.2022: 49.20-49.35 και 51.00-51.25).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της απολογίας της μητέρας του ανηλίκου θύματος, τα οποία περιέχουν υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της για τα όσα της καταμαρτυρούνται για την υπόθεση (20.10.2022: 51.30-51.45).
•    Προβάλλονται γραπτά μηνύματα της μητέρας του ανηλίκου θύματος με τον βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, τα οποία αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης (20.10.2022: 01.10.45-01.12.10).
•    Προβάλλονται γραπτά μηνύματα του ανηλίκου θύματος με τη μητέρα του, τα οποία αφορούν το αντικείμενο της υπόθεσης (20.10.2022: 01.14.40-01.20.00)..

Β. Γίνεται επίσης αναλυτική περιγραφή στο κοινό των σεξουαλικής φύσεως πράξεων στις οποίες φέρεται να είχε υποχρεωθεί να προβεί η ανήλικη και προβάλλονται γραπτά μηνύματα, από τα οποία φέρεται το ανήλικο θύμα της υπόθεσης συνομιλεί με υποψήφιους «πελάτες». Ειδικότερα (σημειώνονται εντός παρενθέσεως η ημέρα και ο χρόνος προβολής σύμφωνα με το υπηρεσιακό αρχείο περιεχομένου προγράμματος):

•    Αναφέρεται ότι το ανήλικο θύμα με την καθοδήγηση του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης ζητούσε με επιτακτικό τρόπο να πάρει τα χρήματα προκαταβολικά από τους υποψήφιους «πελάτες» και προβάλλονται σχετικά γραπτά μηνύματα που η ανήλικη φέρεται να είχε ανταλλάξει με ενδιαφερόμενους να έρθουν σε σεξουαλική επαφή μαζί της. Σε μία μάλιστα συνομιλία φέρεται η ανήλικη να εκβιάζει τον υποψήφιο «πελάτη» να της στείλει άμεσα χρήματα, για να μην τον καταδώσει στην αστυνομία (19.10.2022: 01.00.15-01.00.40 και 01.01.30-01.01.45).
•    Προβάλλεται απόσπασμα συνέντευξης με εμπλεκόμενο στην υπόθεση πρόσωπο με το τελευταίο να ισχυρίζεται ότι η ανήλικη του έκανε παράπονα με νέο γραπτό μήνυμα που του έστειλε γιατί την «μπλόκαρε», ενώ εκείνη τον περίμενε (19.10.2022: 01.00.40-01.00.50)
•    Αναφέρεται ότι την ανήλικη την προσέγγιζαν άτομα για ομαδικές ερωτικές συνευρέσεις και προβάλλονται γραπτά μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η ανήλικη με ενδιαφερόμενη για μια τέτοια ομαδική συνεύρεση γυναίκα (19.10.2022: 01.01.50-01.02.10). Προβάλλεται ταυτόχρονα ο τίτλος: ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΣΤΕΛΝΕ ΣΤΗ 12ΧΡΟΝΗΚΑΙ ΤΗΝΚΑΛΟΥΣΕ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΕΞ.
•    Προβάλλονται γραπτά μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει η ανήλικη με ενδιαφερόμενη για ερωτική συνεύρεση γυναίκα, καθώς και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει αργότερα για το ως άνω θέμα το ανήλικο θύμα με τη μητέρα του (19.10.2022: 01.04.45-01.06.50). Προβάλλεται ταυτόχρονα ο τίτλος: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΑ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 6».
•    Προβάλλονται μηνύματα που φέρεται με πρωτοβουλία της να έχει ανταλλάξει η ανήλικη με πρόσωπο με το οποίο έχει συναντηθεί κατά το παρελθόν «τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο», προκειμένου να του προτείνει να βρεθούν άμεσα και πάλι και να συνευρεθούν όπως το πρόσωπο αυτό επιθυμεί (19.10.2022: 01.32.50-01.34.30).
•    Προβάλλονται μηνύματα που φέρεται να έχει ανταλλάξει η ανήλικη με εμπλεκόμενο στην υπόθεση πρόσωπο, στα οποία το τελευταίο της κάνει παράπονα ότι τον κορόιδεψε και του πήρε χρήματα ενώ εκφράζει ταυτόχρονα την επιθυμία του να βρεθούν και πάλι και να την «... κανονικά». Η ανήλικη φέρεται να αποδέχεται την πρόσκληση, ζητώντας ένα επιπλέον του ήδη καταβληθέντος στην προηγούμενη συνάντηση χρηματικό ποσό (19.10.2022: 01.35.40-01.36.00).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της κατάθεσης του ανηλίκου θύματος, στα οποία αναφέρει ότι ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης την πήγε σε οίκο ανοχής πέντε φορές και ότι είχε επαφή κάθε φορά με πέντε άντρες. Αναφέρει επίσης ότι προηγούνταν της κάθε επίσκεψης στον οίκο ανοχής επαφές της με άντρες σε αυτοκίνητα (19.10.2022: 01.48.15-01.48.40 και 01.50.10-01.50.40). Προβάλλεται ταυτόχρονα ο τίτλος: ΣΟΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 12ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΒΙΩΝΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ.
•    Προβάλλονται πληροφορίες για εμπλοκή και άλλου μαστροπού στην υπόθεση εκτός από τον βασικό κατηγορούμενο και αναφέρεται ότι υπήρχε ένα πολύ κοντινό στην οικογένεια πρόσωπο που πήγαινε πολύ συχνά βόλτα την ανήλικη με το αυτοκίνητό του, με τον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους συντελεστές της εκπομπής να πιθανολογούν ότι μπορεί να επρόκειτο για ένα ακόμα πρόσωπο που συνόδευε την ανήλικη σε ερωτικά ραντεβού (19.10.2022: 01.09.00-01.14.30). Προβάλλεται ταυτόχρονα ο τίτλος: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ «ΜΙΧΑΛΗ» ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΗ 12ΧΡΟΝΗ ΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της εξέτασης του ανήλικου θύματος από τον ορισθέντα παιδοψυχολόγο, στα οποία αναφέρει ότι είχε συνευρεθεί με έντεκα άντρες στα αυτοκίνητά τους (20.10.2022: 30.15-30.35 και 01.22.50-01.23.20).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα της απολογίας του βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης, στα οποία αναφέρει ότι, πριν αρχίσει να συνευρίσκεται ερωτικά με την ανήλικη, η τελευταία του είχε εκμυστηρευτεί ότι πήγαινε σε ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής και ότι για τα χρήματα έλεγε στη μητέρα της ότι φροντίζει κάποια ηλικιωμένη γυναίκα. Αναφέρεται επίσης στα ως άνω αποσπάσματα ότι ο κατηγορούμενος αρνείται την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη του βιασμού, επειδή όλα έγιναν με τη συναίνεση της ανηλίκου (20.10.2022: 49.20-49.35 και 51.00-51.25).
•    Προβάλλονται αποσπάσματα του κατηγορητηρίου της μητέρας του ανήλικου θύματος, βάσει των οποίων η μητέρα προέτρεπε την κόρη της σε σεξουαλικές πράξεις με ακόμα εννέα άγνωστους άντρες με την ανήλικη να επικοινωνεί μαζί τους μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (20.10.2022: 49.35-50.25 και 54.45-55.45). Προβάλλονται ταυτόχρονα οι τίτλοι: ΕΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΝΝΕΑ ΠΕΛΑΤΕΣ Η ΜΗΤΕΡΑ - ΜΟΝΟ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΗΝ 12ΧΡΟΝΗ 9 ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 9 ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 12ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η ΜΗΤΕΡΑ. Ισχυρίζεται η εγκαλουμένη ότι τα όσα μετέδωσε ενέπιπταν στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης της κοινής γνώμης για ένα ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος. Υποστηρίζει ειδικότερα ότι όσα μεταδόθηκαν για την ανήλικη έγιναν με απόλυτα ευπρεπή τρόπο και με αποκλειστικό σκοπό την ανάδειξη της βαρύτητας των εναντίον της εγκληματικών ενεργειών, χωρίς περιγραφές σεξουαλικής φύσεως πράξεων και άκομψες λεκτικές αναφορές που θα μπορούσαν να προσβάλουν την προσωπικότητα της ανηλίκου. Σημειώνει εξάλλου ότι οι συντελεστές της εκπομπής ανέφεραν πολλές φορές ως προς το περιεχόμενο των προβαλλόμενων γραπτών μηνυμάτων ότι αυτά είχαν αποσταλεί από τρίτα πρόσωπα και όχι από την ίδια την ανήλικη. Δεν μπορούσαν ωστόσο να πάρουν σαφέστερη θέση επί του θέματος αυτού, σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας και μη θέλοντας να προκαταλάβουν με οποιονδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα των ερευνών των αρμόδιων αρχών.

Ωστόσο, η ελευθερία της έκφρασης τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων της ισχύουσας νομοθεσίας (όλως ενδεικτικώς ΣτΕ 4532/2014 και ΣτΕ 2896/2016). Τέτοιοι κανόνες είναι μεταξύ άλλων και εκείνοι που επιβάλλουν την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη μετάδοση προγράμματος που σέβεται τις οικείες συνταγματικές επιταγές περί ποιοτικής στάθμης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο βαθμός ενασχόλησης της εκπομπής με την υπόθεση και τα όσα μεταφέρονται στο κοινό είτε ως πληροφορίες για την ουσία των καταγγελλόμενων είτε ως θέσεις κάποιων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα καταλήγουν τελικώς σε προσβολή της προσωπικότητας του φερόμενου ανηλίκου θύματος. Τούτο λόγω ιδίως: α) της έκθεσης και της αναλυτικής περιγραφής στο τηλεοπτικό κοινό των σεξουαλικής φύσεως πράξεων στις οποίες φέρεται να είχε υποχρεωθεί να προβεί η ανήλικη και β) της προβολής γραπτών μηνυμάτων από τα οποία φέρεται το ανήλικο θύμα της υπόθεσης να παίρνει πρωτοβουλίες επικοινωνίας με υποψήφιους πελάτες και ενίοτε μάλιστα με σχετικώς επιθετικό τρόπο. Το γεγονός ότι οι συντελεστές της εκπομπής εκφράζουν αμφιβολίες για το αν τα προβαλλόμενα μηνύματα έχουν πράγματι γραφεί αυτοβούλως από την ίδια την ανήλικη είναι νομικώς αδιάφορο, από την στιγμή που η μετάδοση του επίμαχου υλικού ήταν από τη φύση της ικανή να προσβάλει την προσωπικότητα της ανηλίκου και να συμβάλει στον σχηματισμό από το κοινό της εικόνας ότι αυτή μπορεί να είχε ενεργό συμμετοχή στην αναζήτηση υποψηφίων πελατών και να επεδίωκε τις έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ερωτικές συνευρέσεις μαζί τους (τόσο ατομικά όσο και ομαδικά) καταφεύγοντας μάλιστα ενίοτε και σε εκβιασμούς για να αποσπάσει προκαταβολικά τα αιτούμενα χρηματικά ποσά. Επιτείνεται εξάλλου η προσβολή στην προσωπικότητα της ανηλίκου από το γεγονός ότι οι επίμαχες περιγραφές συνοδεύονται από αντιστοίχου περιεχομένου υπέρτιτλους, με αναφορές σε ερωτικά ραντεβού της ανηλίκου και σε ομαδικές ερωτικές της συνευρέσεις. Είναι ομοίως νομικώς αδιάφορο το γεγονός ότι η εκπομπή προβάλλει όλα τα παραπάνω στοιχεία χωρίς να προκύπτει από αυτά ταυτοποίηση της ανηλίκου. Τούτο επειδή η ταυτότητα της ανηλίκου είναι πάντως γνωστή σε έναν κύκλο προσώπων του ευρύτερου συγγενικού και γειτονικού της περιβάλλοντος, στα οποία επομένως προκύπτει αναμφίβολα αρνητική έκθεση της προσωπικότητας της ανηλίκου. Παράλληλα, η οπτικοποίηση στο κοινό μέσω των περιγραφών των συντελεστών της εκπομπής των όσων φέρεται να είχε υποχρεωθεί να βιώσει το ανήλικο φερόμενο θύμα της υπόθεσης συνιστούν υποβάθμιση της συνταγματικώς επιβαλλόμενης ποιοτικής στάθμης. Τούτο ιδίως λόγω και του γεγονότος ότι υπερβαίνοντας προδήλως το όποιο μέτρο πληροφόρησης του κοινού για ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, οι συντελεστές της εκπομπής αφενός προβαίνουν στην κοινοποίηση στοιχείων που θα έπρεπε να παραμείνουν εκτός της τηλεοπτικής σφαίρας χάριν πρωτίστως της προστασίας των εμπλεκόμενων ανηλίκων προσώπων (του φερόμενου θύματος και των αδελφών του) και αφετέρου προχωρούν σε κρίσεις και πιθανολογήσεις επί της ουσίας της υποθέσεως και των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε αυτήν που καταλήγουν τελικώς να εκθέτουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το ανήλικο θύμα της υπόθεσης και τα επίσης ανήλικα στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Υποστηρίζει τέλος η εγκαλουμένη σε σχέση με όσα της καταλογίζονται για την παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας ότι τα προβαλλόμενα στοιχεία είναι προϊόντα έρευνας των συντελεστών της εκπομπής και όχι τμήματα του υλικού της ποινικής προδικασίας. Σημειώνει συναφώς ότι ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής αναφέρει πολλές φορές ότι ουδεμία πρόσβαση έχει στο ως άνω υλικό και ότι τα γραπτά μηνύματα που προβάλλονται έχουν τύχει επεξεργασίας. Ισχυρίζεται τέλος ότι σε κάθε περίπτωση τα όσα μεταδόθηκαν υπηρετούσαν έναν γνήσιο στόχο πληροφόρησης του κοινού χωρίς να υπάρχει καμία υπέρβαση του απαιτούμενου μέτρου ενημέρωσης. Ωστόσο, από τα αναφερόμενα στο πραγματικό μέρος της παρούσας και από την έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης είναι σαφές ότι τα προβληθέντα γραπτά μηνύματα και τα μεταδοθέντα αποσπάσματα του κατηγορητηρίου, των απολογιών και καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων και των εκθέσεων του ορισθέντος παιδοψυχολόγου μπορούσαν να έχουν από τη φύση τους ως πηγή τους αποκλειστικά και μόνο το υλικό της μυστικής ποινικής προδικασίας. Εξάλλου, σε συνομιλία του με τη συνήγορο υπεράσπισης της μητέρας της ανηλίκου ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής αναφέρει τα εξής: «Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει να διαβάσω το κατηγορητήριο και το έχω δει με τα μάτια μου...» (σελ. 29 της υπηρεσιακής έκθεσης καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης). Το γεγονός άλλωστε ότι το προβληθέν υλικό μπορεί να έχει τύχει πράγματι τεχνικής επεξεργασίας για τις ανάγκες της τηλεοπτικής του μετάδοσης είναι νομικώς αδιάφορο από την στιγμή πάντως που έχει ως πρωτογενή πηγή του το περιεχόμενο της μυστικής ποινικής προδικασίας, πράγμα που ενόψει των ανωτέρω είναι σαφές ότι ήταν σε γνώση των συντελεστώ της εκπομπής (πρβλ. ΣτΕ 1462/2014 και ΣτΕ 1215/2018. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να συμβάλει σε τίποτα στην ενημέρωση του κοινού για την ουσία της υποθέσεως η προβολή των γραπτών μηνυμάτων που φέρεται να έχει ανταλλάξει η ανήλικη με τρίτα πρόσωπα, ενώ υπερβαίνει αναμφίβολα το όποιο μέτρο πληροφόρησης του κοινού η παράθεση εκτεταμένων αποσπασμάτων των καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων και της παιδοψυχολόγου που ορίστηκε να εξετάσει την ανήλικη. Σημειωτέον εξάλλου ότι σε μεγάλο βαθμό οι συντελεστές της εκπομπής βασίστηκαν σε αυτό ακριβώς το υλικό για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε κρίσεις και περιγραφές, οι οποίες συνιστούσαν προσβολή προσώπου και μετάδοση ποιοτικώς υποβαθμισμένου προγράμματος κατά τα ήδη ανωτέρω αναλυθέντα.

Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε εκ προθέσεως τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη εταιρεία διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου. Κατά τη γνώμη ωστόσο δύο μελών, η εγκαλουμένη δεν είχε προβεί στη μετάδοση στοιχείων που παραβίαζαν τη μυστικότητα της ποινικής προδικασίας, αφού τα στοιχεία που μετέδωσε δεν είχαν ως πρωτογενή πηγή την ποινική προδικασία.

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο: α) των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για προσβολή προσώπου, β) των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος και γ) των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για παραβίαση της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας. Κατά τη γνώμη ωστόσο ενός (1) μέλους, το επιβλητέο πρόστιμο έπρεπε να είναι εκείνο: α) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για προσβολή προσώπου, β) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος και γ) των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για παραβίαση της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Με το ανωτέρω περιεχόμενο, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη ως προς τη στοιχειοθέτηση των παραβάσεων: α) της προσβολής προσώπου, β) της ποιοτικής υποβάθμισης προγράμματος και γ) της παραβίασης της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας.

Συνεπώς, οι λόγοι με τους οποίους αποδίδεται στην προσβαλλομένη πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως αναφορικά με τη διάπραξη των ως άνω παραβάσεων είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

Ισχυρίζεται επίσης η αιτούσα, ότι το ύψος του επιβληθέντος, κατά πλειοψηφία, εναντίον της προστίμου, τόσο για κάθε επιμέρους παράβαση, όσο και στο σύνολό του (160.000 €) είναι υπερβολικό, εξοντωτικό, δυσανάλογο των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης υπόθεσης και ότι η προσβαλλομένη απόφαση του ΕΣΡ, με την οποία επιβλήθηκε στην εγκαλουμένη - αιτούσα εταιρεία, κατά πλειοψηφία, η διοικητική κύρωση του προστίμου α) εξήντα χιλιάδων (60.000 €) ευρώ για την πρώτη παράβαση, β) εξήντα χιλιάδων (60.000 €) ευρώ για τη δεύτερη παράβαση, γ) σαράντα χιλιάδων (40.000 €) ευρώ για την τρίτη παράβαση και συνολικά εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000 €) ευρώ, δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, είναι πεπλανημένη, εκδόθηκε κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 4 του Ν. 2328/1995 και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2644/1998 «Σε περίπτωση παραβίασης: α) των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης, β) ... γ) των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, το ΕΣΡ αποφασίζει . την επιβολή μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κυρώσεις: αα) σύσταση ., ββ) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές ..., γγ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής του σταθμού, δδ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της μετάδοσης κάθε τηλεοπτικού προγράμματος, εε) ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού και στστ) κυρώσεις ηθικού περιεχομένου ... Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών ... Η απόφαση του ΕΣΡ, για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου αυτής περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομέλειας του οργάνου. 2 ...».

Επειδή, με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 καθιερώνεται δέσμη κριτηρίων για την επιλογή του είδους και την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων, απόκειται δε στο ΕΣΡ, στο πλαίσιο της απονεμόμενης σε αυτό από το νόμο αρμοδιότητας για την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων, να σταθμίσει τα ως άνω κριτήρια και να προσδώσει, κατά περίπτωση, βαρύτητα σε ορισμένο ή ορισμένα από αυτά (βλ. ΣτΕ 1047/2018, 4042/2014, 5004/2013 κ.α.).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την προσβαλλομένη απόφαση προκύπτει ότι το ΕΣΡ, αφού διαπίστωσε την παραβίαση των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί προσβολής προσώπου, ποιοτικής υποβάθμισης προγράμματος και παραβίασης της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας, έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί, κατά πλειοψηφία, σε βάρος της εγκαλουμένης - αιτούσας εταιρείας η διοικητική κύρωση του προστίμου ύψους α) εξήντα χιλιάδων (60.000 €) ευρώ για την πρώτη παράβαση, β) εξήντα χιλιάδων (60.000 €) ευρώ για τη δεύτερη παράβαση, γ) σαράντα χιλιάδων (40.000 €) ευρώ για την τρίτη παράβαση «με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού».

Ούτε όμως στην προσβαλλομένη απόφαση μνημονεύεται, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει η υψηλή τηλεθέαση του ελεγχόμενου προγράμματος και δη αυτή του ποσοστού 20,8%, που το πρώτο απλώς αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ.
539/ΕΣ/21.6.2023 σημείωμα του Εισηγητή, που συντάχθηκε προς απόκρουση της κρινόμενης αίτησης θεραπείας, χωρίς να επιβεβαιώνεται η ακρίβειά του από επίσημο αποδεικτικό στοιχείο. Επίσης ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η εγκαλουμένη εταιρεία υπήρξε υπότροπη κατά το παρελθόν για παραβιάσεις της τηλεοπτικής νομοθεσίας, αφού τέτοιες αποφάσεις ούτε μνημονεύθηκαν στην προσβαλλομένη απόφαση, ούτε αποτελούν στοιχεία του φακέλου.

Περαιτέρω από τα ίδια στοιχεία δεν προκύπτει, αν και σε ποιο βαθμό η Ολομέλεια του ΕΣΡ συνεκτίμησε το μερίδιο της αγοράς τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει αποκτήσει η αιτούσα εταιρεία, ούτε το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει ή προδιαγράψει και λαμβανομένου υπόψη ότι το ύψος του επιβληθέντος, για κάθε επί μέρους παράβαση, προστίμου των (60.000 + 60.000 + 40.000 €) αλλά και συνολικά των (160.000 €) δεν δύναται να θεωρηθεί ότι προσεγγίζει το χαμηλότερο όριο της κλίμακας των προβλεπομένων προστίμων, η βαρύτητα της παράβασης, όπως εκτιμήθηκε από την Ολομέλεια του ΕΣΡ, σε συνδυασμό με το συνεκτιμηθέν κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθέασης του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού δεν αρκούν για να αιτιολογηθεί νομίμως η κρίση της προσβαλλομένης απόφασης περί επιμέτρησης του προστίμου για κάθε επί μέρους παράβαση.

Επομένως, πρέπει η κρινόμενη αίτηση θεραπείας να γίνει μερικώς δεκτή, να αναθεωρηθεί η προσβαλλόμενη με αριθ. 22/2023 απόφαση του ΕΣΡ ως προς το ύψος του επιβληθέντος προστίμου για κάθε επιμέρους παράβαση και να προσδιοριστεί σε αυτό: α) των τριάντα χιλιάδων (30.000 €) ευρώ για προσβολή προσώπου, β) των τριάντα χιλιάδων (30.000 €) ευρώ για ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος και γ) των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000 €) ευρώ για παραβίαση της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας.

Μειοψήφησε το μέλος Σωκράτης Τσιχλιάς, κατά τη γνώμη του οποίου η αίτηση θεραπείας έπρεπε να απορριφθεί και ως προς το σκέλος της επιμέτρησης των επιβληθεισών χρηματικών κυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη: i) τη βαρύτητα των παραβάσεων της αιτούσας που αφορούσαν μάλιστα σε ανήλικο φερόμενο θύμα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, ii) το γεγονός ότι η κάθε μία από τις επιβληθείσες με την προσβαλλομένη κυρώσεις βρίσκεται σχετικά κοντά στο κατώτατο όριο επιβολής χρηματικών προστίμων, iii) την ύπαρξη υποτροπής του ελεγχόμενου τηλεοπτικού σταθμού λόγω της εναντίον του επιβολής κυρώσεων με τις αποφάσεις 103/2020 και 20/2022 του ΕΣΡ, iv) την υψηλή τηλεθέαση του ελεγχόμενου προγράμματος (20.8% στο γενικό σύνολο τις ημέρες προβολής του) και του ίδιου του ελεγχόμενου τηλεοπτικού σταθμού (13.5% στο γενικό σύνολο για το έτος 2022).

Μειοψήφησε επίσης το μέλος Πέτρος Τριανταφυλλίδης, κατά τη γνώμη του οποίου η χρηματική κύρωση όσον αφορά την παραβίαση της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας έπρεπε να είναι εκείνη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΜΟΛΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται μερικώς, κατά πλειοψηφία, την με αριθμό πρωτοκόλλου 1201/13.3.2023 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας MEGA.

Αναθεωρεί την με αριθμό 22/2023 απόφαση του ΕΣΡ ως προς το σκέλος της επιμέτρησης της κύρωσης.

Επιβάλλει στην αιτούσα, κατά πλειοψηφία, τη διοικητική κύρωση του προστίμου: α) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για προσβολή προσώπου, β) των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος και γ) των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για παραβίαση της μυστικότητας της ποινικής προδικασίας.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, με ΑΦΜ 800745939 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

2.    Του Ιωάννη Βρέντζου του Εμμανουήλ, κατοίκου Καλλιθέας, στην Λεωφόρο Συγγρού 340, με ΑΦΜ 125556581, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 8η Ιανουαρίου 2024.

Δημοσιεύτηκε την 12η Μαρτίου 2024
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 6/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 12η Μαρτίου 2024