ΕΣΡ: Έγκριση (λόγω Πωλήσεως) Μεταβίβασης του Ρ/Φ Σταθμού SHOOK 104,4 (Πρώην ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ 104,3) Ν. Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 265/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 13.12.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι κλήθηκαν νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης (λόγω πωλήσεως) του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον αριθμό μητρώου 54 και τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ 104,3 (NYN SHOOK 104,4)» Νομού Θεσσαλονίκης, από τους Αθανάσιο Παπαγιαννίδη και Μαρία Παπαγιαννίδου στους Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και Νικόλαο Τριανταφυλλίδη, δυνάμει του με αριθμό 26.937/4.12.2019 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χριστίνας Φαρδή του Κωνσταντίνου και ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία εκάστου από 50%. Η εν λόγω μεταβίβαση γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5700/13.12.2019 έγγραφο. Πλέον τούτων, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» άλλαξε την επωνυμία της σε «PLAN- ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 331/23.12.2019, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Παναγιώτη Μαλέσιο και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Δώρα Παπαδάκη. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε στο ΕΣΡ τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 581/ΕΣ/16.7.2021 και 1184/ΕΣ/12.12.2022 εκθέσεις του. Η Νομικός κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1168/ΕΣ/7.12.2022 νομική της εισήγηση.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν 4779/2021, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4995/2022: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Α’ 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

3.    Επίσης, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4779/2021: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών ορίζεται η 30ή.6.2023».

4.    Περαιτέρω, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ. ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ανωτέρω ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 106701/Ε/30.8.2003 του (πρώην) Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ.

Απεστάλη στο ΕΣΡ το αναφερόμενο ανωτέρω - μεταβιβαστικό εταιρικών μεριδίων - συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο μεταβιβάσθηκαν από τους προηγούμενους εταίρους στους νέους (ομόρρυθμους) εταίρους Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και Νικόλαο Τριανταφυλλίδη, έναντι συνολικού τιμήματος τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, το οποίο, κατά τα δηλούμενα στο συμβόλαιο, έχει πλήρως εξοφληθεί. Οι δύο νέοι εταίροι έχουν μερίδιο στην φορέα νέα εταιρεία εκ ποσοστού 50% έκαστος. Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τεκμηριώνεται η κάλυψη του ανωτέρω τιμήματος. Πλέον τούτου, οι νέοι ιδιοκτήτες των εταιρικών μεριδίων υπέβαλαν τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις για την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
Πλέον τούτων, η φορέας του ραδιοφωνικού σταθμού εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» μετονομάστηκε σε «PLAN- ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ». 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Υπό τα δεδομένα αυτά, κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την (λόγω πωλήσεως) μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΝΥΝ «PLAN-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΟΕ»), φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον αριθμό μητρώου 54 και τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ 104,3 (NYN SHOOK 104,4)» Νομού Θεσσαλονίκης, εκπέμποντος από τη συχνότητα 104,4 FM, από τους Αθανάσιο Παπαγιαννίδη και Μαρία Παπαγιαννίδου στους Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και Νικόλαο Τριανταφυλλίδη, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 13η Δεκεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                      H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ           ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 13.12.2022 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 13.12.2022 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (265/2022).

Δημοσιεύτηκε την 30η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                               H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 265/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 30η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία