ΕΣΡ: Παράταση θητείας Επιτροπής για συνέχιση έργου Επικαιροποίησης & Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Προέδρου 27/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Ανεξάρτητης Αρχής:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 27/2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας Επιτροπής για συνέχιση του έργου της Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης του Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α' 262), όπως ισχύει.

3.    Τον Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α' 220), όπως ισχύει.

4.    Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.

5.    Τον Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας - εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α' 1999) και ιδίως το άρθρο 53 αυτού.

6.    Τον Ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α' 27) και ιδίως τα άρθρα 39 και 40 παρ. 1 αυτού.

7.    Τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8.    Τον Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α' 169), όπως ισχύει.

9.    Τον Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού, όπως ισχύει.

10.    Την με αριθμό πρωτοκόλλου 464/04.02.2022 Απόφαση του ΕΣΡ για τη δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού του σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΣΡ και την από 08.02.2022 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 90AEIME-852).

11.    Το από 21.09.2021 πρακτικό της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ, με το οποίο είχε αποφασισθεί η συγκρότηση επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων.

12.    Το από 22.02.2022 πρακτικό της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ, με το οποίο αποφασίστηκε η συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

13.    Το από 07.02.2023 πρακτικό της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ, με το οποίο αποφασίστηκε η συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

14.    Την Απόφαση Προέδρου 7/2023 με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής για συνέχιση του έργου της Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης του Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων».

15.    Το γεγονός ότι οι φερόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ανέρχονται περίπου σε εννιακόσιους (900).

16.    Την ανάγκη να συνεχισθούν οι εργασίες της Επιτροπής και κατά το μήνα Δεκέμβριο προκειμένου να παραδοθεί η τελική έκθεση για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που δεν έχουν υποβάλει για κανένα έτος τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 310/1996 στοιχεία και εν γένει να παραδοθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν.

17.    Το από 13.11.2023 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση έως την 31.12.2023 της θητείας της Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης του Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων.

18.    Το με αρ.πρωτ. 1122/5.12.2023 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης του Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων, ειδικού επιστήμονα- νομικού κ. Αλέξανδρου Οικονόμου προς την Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, σχετικά με την εκ παραδρομής αναφορά της κ. Τριάδας Τσαμπούκα, υπαλλήλου του Ε.Σ.Ρ., ως μέλους της προαναφερόμενης Επιτροπής, καίτοι η κ. Τσαμπούκα, δεν είχε οριστεί ως μέλος αυτής.

19.    Το από 05.12.2023 πρακτικό της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ, με το οποίο αποφασίστηκε η έκδοση Ορθής Επανάληψης της Απόφασης Προέδρου υπ'αριθμ. 27/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΘ5ΙΜΕ-1ΜΕ), λόγω συμπερίληψης της κ. Τριάδας Τσαμπούκα υπαλλήλου του Ε.Σ.Ρ., η οποία δεν συμμετείχε στην Επιτροπή, το όνομα της οποίας αφαιρέθηκε από τη σύνθεση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της θητείας της Επιτροπής για συνέχιση του έργου της Επικαιροποίησης και Εκκαθάρισης του Μητρώου Ραδιοφωνικών Φορέων, αποτελούμενη από τους: Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό επιστήμονα-νομικό, ως πρόεδρο, Γεώργιο Αναγνωσταρά, ειδικό επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, Ανδρέα - Νικόλαο Παπανδρέου, ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο του ΕΣΡ, Αθανασία Βράχα, ειδική επιστήμονα- οικονομολόγο του ΕΣΡ, Αικατερίνη Δημητρακοπούλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, διοικητική υπάλληλο του ΕΣΡ, Γεώργιο Καραηλία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, διοικητικό υπάλληλο του ΕΣΡ, ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ροδόπη Μπιλιαρδή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Όπως προκύπτει από την προηγούμενη παράγραφο, η Αγγελική Φλυντζάνη, ειδική επιστήμονας-ερευνήτρια ραδιοτηλεοπτικής αγοράς του ΕΣΡ, δεν συμμετέχει πλέον στην Επιτροπή.

Έργο της Επιτροπής θα είναι:

1.    Η ολοκλήρωση της καταγραφής των αναγραφόμενων στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών του ΕΣΡ ραδιοφωνικών φορέων, οι οποίοι έχουν παύσει ή είχαν παύσει στο παρελθόν τη λειτουργία τους, ώστε να υπάρξει στη συνέχεια επικαιροποίηση και εκκαθάριση του Μητρώου αυτού από τους μη (αδιαλείπτως) λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς.

2.    Η αναζήτηση μεθόδων ενημέρωσης και βελτίωσης του υφιστάμενου Μητρώου (αρχείου Excel) του ΕΣΡ στο οποίο αποτυπώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνταγματική αρχή της διαφάνειας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές εντός του μηνός Δεκεμβρίου, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώραν και ηλεκτρονικώς. Η πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης και οι συμμετοχές σε αυτήν βεβαιώνονται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Επιτροπής.

Η μηνιαία αποζημίωση των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, στα διακόσια (200) ευρώ για καθένα από τα μέλη και στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα, η ανωτέρω αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως. Η αποζημίωση της Επιτροπής καταβάλλεται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α' 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α' 133).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2023.

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Προέδρου 27/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) -  Αθήνα, 5.12.2023 Α.Π. 1128 /ΕΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην ίδια κατηγορία