ΕΣΡ: Παράταση Επιτροπής Οδηγίας Μεταβιβάσεων Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Επιχειρήσεων Ελεύθερης Λήψης.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Προέδρου 26/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 26/2023

ΘΕΜΑ: Παράταση θητείας της συσταθείσης Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας 2/29-11-2011 και την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή των ελεγκτικών διαδικασιών του ΕΣΡ βάσει των άρθρων 38 και 40 του ν.4779/2021, επιγραφομένων αντιστοίχως ως: «Προϋποθέσεις μεταβίβασης ή μετασχηματισμού επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995» και «Υποχρεώσεις για τη μεταβίβαση και ασυμβίβαστα ραδιοφωνικών επιχειρήσεων».

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262), όπως ισχύει.

3.    Τον Ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α' 220), όπως ισχύει.

4.    Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

5.    Τον Ν. 2778/1999 «Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας - εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α’ 1999) και ιδίως το άρθρο 53 αυτού.

6.    Τον Ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α’ 27) και ιδίως τα άρθρα 39 και 40 παρ. 1 αυτού.

7.    Τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8.    Τον Ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α’ 169), όπως ισχύει.

9.    Τον Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), και ιδίως το άρθρο 21 αυτού, όπως ισχύει.

10.    Την με αριθμό πρωτοκόλλου 168ΕΣ/16.01.2023 Απόφαση του ΕΣΡ για τη δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή του προσωπικού του σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΕΣΡ και την από 01.02.2023 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6Ο8ΚΙΜΕ-ΠΩΒ).

11.    Το από 13.11.2023 πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ, με το οποίο κρίθηκε απαραίτητη η παράταση έως τις 31/12/2023 της θητείας της συσταθείσης Επιτροπής για την ολοκλήρωση του Σχεδίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2/29-11-2011 και την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή των ελεγκτικών διαδικασιών του ΕΣΡ βάσει των άρθρων 38 και 40 του ν.4779/2021και ορίστηκαν οι όροι της λειτουργίας της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση έως τις 31.12.2023 της θητείας της Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας 2/29-11-2011 και την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή των ελεγκτικών διαδικασιών του ΕΣΡ βάσει των άρθρων 38 και 40 του ν.4779/2021. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Χρήστο Μανουσέλη, ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο του ΕΣΡ, ως πρόεδρο, Παναγιώτη Μαλέσιο, ειδικό επιστήμονα- οικονομολόγο του ΕΣΡ, Ανδρέα-Νικόλαο Παπανδρέου, ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο του ΕΣΡ, Χρυσούλα (Χάρις) Τσίγκου, ειδική επιστήμονα-νομικό του ΕΣΡ, ως μέλη. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γεώργιος Καραηλίας, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, διοικητικός υπάλληλος του ΕΣΡ.

Έργο της Επιτροπής θα είναι:

1.    Η ολοκλήρωση του Σχεδίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2/2011 του ΕΣΡ και της διαμόρφωσης καταλόγων δικαιολογητικών ανά περίπτωση ελέγχου, ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτησή τους από τους υπόχρεους μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΡ.

2.    Η υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των ελεγκτικών διαδικασιών του ΕΣΡ στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 38 και 40 του ν.4779/2021, με στόχο την απλούστευση αυτών και την επιτάχυνση των σχετικών αποφάσεων από την Ολομέλεια του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ανά μήνα, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώραν και ηλεκτρονικώς. Η πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης και οι συμμετοχές σε αυτήν βεβαιώνονται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Επιτροπής.

Η μηνιαία αποζημίωση των συμμετεχόντων στην Επιτροπή ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, στα διακόσια (200) ευρώ για καθένα από τα μέλη και στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον γραμματέα της Επιτροπής. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες από τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μήνα, η ανωτέρω αποζημίωση περικόπτεται αναλόγως. Η αποζημίωση της Επιτροπής καταβάλλεται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Λ' 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Λ' 133).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2023.

Η Πρόεδρος του ΕΣΡ

Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Προέδρου 26/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2023 - Α.Π. 999/ΕΣ

Στην ίδια κατηγορία