ΕΣΡ: Μεταβολή Φυσιογνωμίας Ρ/Φ Σταθμού DIOLKOS RADIO 105,6 (πρώην ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ) Ν. Κορινθίας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 155/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 29.5.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και τα μέλη (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «e:presence.gov.gr»): Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1416/23.3.2023 αίτησης του Γλυκερίας Νικολοπούλου, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον αριθμό μητρώου 802 και με τον διακριτικό τίτλο «DIOLKOS RADIO 105,6» (πρώην ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ) Ν. Κορίνθου, με την οποία ζητεί την αλλαγή της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού της από «μη ενημερωτικού» σε «ενημερωτικό».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 91/13.4.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 360/ΕΣ/9.5.2023 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, για λογαριασμό του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, η αιτούσα Γλυκερία Νικολοπούλου και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Αντώνιος Πετρίδης. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι ανωτέρω δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 28.6.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3532/27.6.2023 υπόμνημά του.

Την 18.9.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση την απούσα κατά τη συζήτηση Ευαγγελία Μήτρου, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και o ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Το άρθρο 39 του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι εποπτευόμενοι από το Ε.Σ.Ρ. ως νομίμως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθμοί επιτρέπεται να αλλάξουν μία (1) μόνον φορά τη φυσιογνωμία του προγράμματός τους, εφόσον πληρούν τις οικείες για τη φυσιογνωμία προϋποθέσεις. 2. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση, καθώς και: α) αναλυτικό πρόγραμμα μιας εβδομάδας, που αντιστοιχεί στη νέα φυσιογνωμία προγράμματος, β) δήλωση, στην οποία αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριμένα τα στοιχεία στα οποία στηρίζουν την αίτησή τους και από τα οποία προκύπτει ότι έχουν και την υποδομή για τη λειτουργία σταθμού με την αιτούμενη φυσιογνωμία, γ) ονομαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο: γα) απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθμού από την 1η.1.2019 και μετά, γβ) απασχολείται για τη λειτουργία του σταθμού κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, για να πληρούται η οικεία νόμιμη υποχρέωση. 3. Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται επί της αίτησης με αιτιολογημένη απόφαση μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εκπομπής του αιτούντος, τη βιωσιμότητά του και την πληρότητα του προγράμματός του».

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός είναι εγγεγραμμένος στον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών του ΕΣΡ ως μη ενημερωτικός και ως εκπέμπων από τη συχνότητα 105,6 FM του νομού Κορινθίας. Η αιτούσα ζητεί τη μετατροπή του σε ενημερωτικό, προσκομίζοντας τα σχετικώς προβλεπόμενα από το άρθρο 39 του Ν. 4779/2021 στοιχεία.

III. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, το εν λόγω αίτημα αλλαγής φυσιογνωμίας προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει τη μεταβολή της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον αριθμό μητρώου 802 και τον διακριτικό τίτλο «DIOLKOS RADIO 105,6» (πρώην ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ) Ν. Κορίνθου, εκπέμποντος στη συχνότητα 105,6 FM, ιδιοκτησίας της Γλυκερίας Νικολοπούλου, από «μη ενημερωτικού» σε «ενημερωτικό». 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Η ληφθείσα την 18.9.2023 απόφαση καταχωρήθηκε στο οικείο πρακτικό της 18.9.2023 και δόθηκε σε αυτήν ο ανωτέρω αριθμός (155/2023).

Δημοσιεύτηκε την 21η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ-ΔΡΙΛΙΑ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 155/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 21η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία