ΕΡΤ: Αγορά Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων για Γ’ Πρόγραμμα - Εκπομπή ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΤΕΣ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Ραδιοφωνίας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 349 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-11-2023


Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 45γ : Αγορά ραδιοφωνικών προγραμμάτων για το Γ' Πρόγραμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υποδιευθύντριας του Τρίτου Προγράμματος, του Διευθυντή Ραδιοφωνικών Σταθμών και του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ. : 2023/1022/10.11.2023, αποφασίζει ομόφωνα, για την κάλυψη των αναγκών του Τρίτου Προγράμματος και εγκρίνει την αγορά της παρακάτω αναφερόμενης ραδιοφωνικής εκπομπής, ως ακολούθως:Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2023.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 14.11.2023 - Αρ. Πρωτ.: 5853

Στην ίδια κατηγορία