ΕΣΡ: Έγκριση Διακοπής Δικτύωασης Ρ/Φ Σταθμών 89,8 ΔΡΟΜΟΣ Ν. Αττικής & BEST FM Ν. Δωδεκανήσου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 166/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 6.11.2023 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Τσιχλιά Σωκράτη (με τηλεδιάσκεψη), Σταυρόπουλο Δημήτριο (με τηλεδιάσκεψη), Παλλήκαρη Ευτύχη, Τριανταφυλλίδη Πέτρο, Βλαβιανό Γεώργιο, Μιχελάκη Ιωάννη. Απόν το μέλος Χρυσοφώτης Σπυρίδων, ο οποίος κλήθηκε νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5167/13.10.2023 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «89,8 ΔΡΟΜΟΣ RADIO» Νομού Αττικής, και του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΤΣΗ, που λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό «BEST FM» Νομού Δωδεκανήσου, για διακοπή της μεταξύ τους δικτύωσης.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 207/17.10.2023, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα, που κατέθεσε τα υπ’ αρ. πρωτ. ΕΣΡ 856/20.10.2023 και 908/31.10.2023 υπηρεσιακά σημειώματα.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθούν οι αιτούντες, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση.

Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τον ειδικό επιστήμονα-νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου και τη διοικητική υπάλληλο Τριάδα Τσαμπούκα και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων των φακέλων:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει), «1. Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. 2. Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών».

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995: «Μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 3021/2002: «Οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας για διαφορετικό νομό ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999».

4.    Σε εφαρμογή των διατάξεων για τη δικτύωση των ραδιοφωνικών σταθμών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1/15.01.2008 Οδηγία του ΕΣΡ «Τροποποίηση της Οδηγίας 6/2002 “Δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών”» με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και ελέγχου τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Οδηγίας: «Κάθε τροποποίηση ή λύση συμφωνίας δικτύωσης ή τροποποίηση Παραρτήματός της, κοινοποιείται αμελλητί στο ΕΣΡ. Για τη διακοπή της δικτύωσης απαιτείται είτε να κοινοποιηθεί στο ΕΣΡ εξώδικη καταγγελία της σύμβασης δικτύωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ενός εκ των δύο συμβληθέντων ραδιοφωνικών σταθμών, είτε να κατατεθούν στο ΕΣΡ κοινά ή αυτοτελή έγγραφα γνωστοποιήσεως της διακοπής της δικτύωσης και από τους δύο συμβληθέντες». 

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1)    Με την υπ’ αρ. 318/27.6.2013 απόφαση του ΕΣΡ χορηγήθηκε άδεια δικτύωσης μεταξύ των ανωτέρω αναφερόμενων ραδιοφωνικών σταθμών (BEST FM Νομού Δωδεκανήσου ως αναμεταδίδοντος και 89,8 ΔΡΟΜΟΣ RADIO Νομού Αττικής ως αναμεταδιδόμενου).

2)    Με το ανωτέρω (υπ’ αριθ. πρωτ. 5167/13.10.2023 έγγραφο) γνωστοποιήθηκε η λύση της από 15.4.2013 σύμβασης της μεταξύ τους δικτύωσης.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Εν όψει των ανωτέρω πρέπει να καταργηθεί η ισχύς της απόφασης με την οποία η ανωτέρω δικτύωση είχε επιτραπεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καταργεί την ισχύ της υπ’ αριθ. 318/2013 απόφασης του ΕΣΡ, με την οποία είχε επιτραπεί η ανωτέρω δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 6η Νοεμβρίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 16η Νοεμβρίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 166/2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 16η Νοεμβρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία