ΕΡΤ: Διάθεση Περιεχομένου της ΕΡΤ στην Aegean Airlines για το Inflight Entertainment System.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 347 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-10-2023


Στην Αθήνα, σήμερα, 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 12ο : Διάθεση περιεχομένου της ΕΡΤ στην Aegean Airlines για το inflight entertainment system. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης με αρ. πρωτ. : 2023/99/31.10.2023 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παραχώρηση στην ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των δικαιωμάτων διάθεσης περιεχομένου της ΕΡΤ, έναντι του ποσού των 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ, φόρων και εξόδων αποστολής υλικών και περιεχομένου, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στην εισήγηση οικονομική προσφορά, για το χρονικό διάστημα από 15.12.2023 έως 30.12.2024. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2024, με την προϋπόθεση της έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης βάσει των κείμενων διατάξεων.

Η εξόφληση του οικονομικού ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφιστικής συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, μέρος του οικονομικού ανταλλάγματος θα συμψηφιστεί μέσω της διάθεσης αεροπορικών εισιτηρίων από την ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς την ΕΡΤ ΑΕ ή και μέσω της διάθεσης υπηρεσιών, όπως ενέργειες branding και προβολής, που θα παρέχει η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ΕΡΤ ΑΕ.

Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης εξουσιοδοτείται για τη διαπραγμάτευση των ειδικότερων όρων της συμφωνίας, καθώς και για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 31.10.2023 - Αρ. Πρωτ.: 5770

Στην ίδια κατηγορία