ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου συνολικά 120.000€ στο www.makeleio.gr.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 45/2023 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 22.11.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη προβολή από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.makeleio.gr, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ, οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων με περιεχόμενο που συνιστά: α) Ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος, β) Προσβολή προσώπων και γ) Δυσμενή διάκριση στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού. Το ως άνω οπτικοακουστικό υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια και παρέμεινε ελευθέρως προσβάσιμο στο κοινό και στον ηλεκτρονικό ιστότοπο https://rumble.com/user/makeleio. Η υπόθεση εξετάζεται κατόπιν υποβολής καταγγελιών από τους Δημοσθένη Αλέξιο Πατέλη (Α.Π. 4673/21.7.2022), Θεοδώρα και Αλεξία Μπακογιάννη (ΑΠ 4726/25.7.2022).

Για τον έλεγχο σχηματίστηκαν φάκελοι με αριθμό 192/29.7.2022 και 195/29.7.2022, οι οποίοι ανατέθηκαν στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Ειδικός Επιστήμονας υπέβαλε στο ΕΣΡ τις με αριθμό πρωτοκόλλου 780/ΕΣ/16.8.2022 και 781/ΕΣ/16.8.2022 νομικές του εισηγήσεις.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, παρέστη για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας του ηλεκτρονικού ιστοτόπου www.makeleio.gr εταιρείας ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Σωκράτης Χαραλάμπους. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος απάντησε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο των φακέλων, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση έγγραφου υπομνήματος έως τις 6.12.2022, ώρα 14:00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Η εγκαλουμένη κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 6879/6.12.2022 υπόμνημα.

Την 20.2.2023 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντες η αντιπρόεδρος Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια και το μέλος Βασίλειος Καραποστόλης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά τη συζήτηση Γεώργιο Πλειό, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υποβληθέν υπόμνημα και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την ενδεχόμενη επιβολή σε περίπτωση παραβάσεων των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Ο άμεσος αυτός κρατικός έλεγχος αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των μεταδιδόμενων προγραμμάτων και στην προστασία της προσωπικότητας και της αξίας των αναφερόμενων προσώπων.

2.    Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000: «Το ΕΣΡ ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων...». Επίσης, κατά το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 4779/2021: «Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αρμοδιότητες του παρόντος, καθώς και η επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων του και η επιβολή κυρώσεων για τις παραβιάσεις τους, ανατίθενται στο Ε.Σ.Ρ., που είναι ανεξάρτητη αρχή και απολαμβάνει πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας από την Κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλον κρατικό και ιδιωτικό φορέα».

3.    Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νοούνται ως: α) «υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»: αα) η υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιμου τμήματος αυτής με αυτοτελές περιεχόμενο και λειτουργία σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα ή μία βασική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η παροχή προγραμμάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιμόρφωση μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Η υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων είναι είτε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με την περ. θ) της παρούσας, είτε κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την περ. ια) ή αβ) η οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση σύμφωνα με την περ. ιβ)... γ) «πρόγραμμα»: σειρά διαδοχικώς κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου ο οποίος καταρτίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και περιλαμβάνει, ιδίως, ταινίες μεγάλου μήκους, βιντεοκλίπ, αθλητικά γεγονότα, κωμικές σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και έργα δραματουργίας... ζ) «πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της οικείας υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται... θ) «τηλεοπτική εκπομπή»: γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την ταυτόχρονη παρακολούθηση από το κοινό προγραμμάτων βάσει χρονολογικά προγραμματισμένων μεταδόσεων. ι) «τηλεοπτικός οργανισμός»: πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που προσφέρει τηλεοπτικές εκπομπές. ια) «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων»: η μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης με αίτημά του, από κατάλογο προγραμμάτων του παρόχου».

4.    Εξάλλου, στα Σημεία 3 έως 6 του Προοιμίου της Οδηγίας (EE) 2018/1808 (που ενσωματώθηκε στην εθνική έννομο τάξη με τον Ν. 4779/2021) ορίζονται τα εξής: «(3). Η οδηγία 2010/13/ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων ενημερωτικού, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η απαίτηση ως προς τον κύριο αυτόν σκοπό θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται εάν η υπηρεσία έχει οπτικοακουστικό περιεχόμενο και μορφή που μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια δραστηριότητα του παρόχου υπηρεσιών, όπως τα αυτοτελή τμήματα ηλεκτρονικών εφημερίδων που περιέχουν οπτικοακουστικά προγράμματα ή βίντεο παραγόμενα από χρήστες, όταν τα τμήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν διαχωρίσιμα από την κύρια δραστηριότητά τους. Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ακριβώς αναπόσπαστο συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητας, λόγω των στοιχείων που συνδέουν την προσφορά οπτικοακουστικής υπηρεσίας με την κύρια δραστηριότητα όπως η παροχή ειδήσεων σε γραπτή μορφή. Υπό την έννοια αυτή, οι τηλεοπτικοί σταθμοί ή κάθε άλλη οπτικοακουστική υπηρεσία υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών μπορούν να συνιστούν αφ' εαυτών υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ακόμη και εάν παρέχονται σε πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η απουσία συντακτικής ευθύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, εναπόκειται στους παρόχους που φέρουν τη συντακτική ευθύνη να συμμορφώνονται με την οδηγία 2010/13/ΕΕ. (4) Οι υπηρεσίες πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο παρέχουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο οποίο το ευρύ κοινό και ειδικότερα οι νέοι έχουν ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση. Αυτό ισχύει επίσης όσον αφορά τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έχουν καταστεί σημαντικό μέσο ανταλλαγής πληροφοριών, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων μέσω παροχής πρόσβασης σε προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες. Αυτές οι υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να συμπεριληφθούν, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/13/ΕΕ καθώς ανταγωνίζονται για το ίδιο κοινό και έσοδα με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Επιπλέον, έχουν και αυτές σημαντικό αντίκτυπο καθώς διευκολύνουν τη δυνατότητα των χρηστών να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν τις απόψεις άλλων χρηστών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προστατευθούν οι ανήλικοι από επιβλαβές περιεχόμενο και όλοι οι πολίτες από την υποκίνηση μίσους, βίας και τρομοκρατίας, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία 2010/13/ΕΕ, εφόσον και στον βαθμό που ανταποκρίνονται στον ορισμό υπηρεσίας πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο. (5) Αν και στόχος της οδηγίας 2010/13/ΕΕ δεν είναι η ρύθμιση των ίδιων των υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια υπηρεσία μέσου κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να καλύπτεται, εάν η παροχή προγραμμάτων και βίντεο παραγόμενων από χρήστες συνιστά ουσιαστική λειτουργική δυνατότητα της υπηρεσίας αυτής. Η παροχή προγραμμάτων και βίντεο που παράγονται από χρήστες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά ουσιαστική λειτουργική δυνατότητα της υπηρεσίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης, εάν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν είναι απλώς παράγωγο των δραστηριοτήτων της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ή δεν συνιστά μικρό μέρος αυτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η σαφήνεια, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια της εφαρμογής, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, αφού συμβουλευθεί την επιτροπή επαφών, να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου της ουσιαστικής λειτουργικής δυνατότητας, το οποίο περιλαμβάνεται στον ορισμό της «υπηρεσίας πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο». Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συνταχθούν λαμβανομένων δεόντως υπόψη των στόχων του γενικού δημόσιου συμφέροντος που πρέπει να επιτευχθούν με τα μέτρα που θα λάβουν οι πάροχοι πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. (6) Σε περιπτώσεις στις οποίες διαχωρίσιμο τμήμα υπηρεσίας συνιστά υπηρεσία πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο για τους σκοπούς της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, μόνο το εν λόγω τμήμα θα πρέπει να καλύπτεται από την εν λόγω οδηγία και μόνον όσον αφορά προγράμματα και βίντεο παραγόμενα από χρήστες...».

5.    Οι έννοιες της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» και του «προγράμματος» εξειδικεύτηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Υπόθεση C- 347/14 New Media Online GmbH κατά Bundeskommunikationssenat, ECLI:EU:C:2015:709, η δοθείσα δε ερμηνεία είναι νομικώς δεσμευτική για κάθε εθνική αρχή κράτους μέλους που καλείται να αποφανθεί επί ομοίου ζητήματος - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14552. Η απόφαση αυτή εντάσσει στις έννοιες της «υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων» και του «προγράμματος» κάθε οπτικοακουστικό υλικό, που παρέχεται στο κοινό μέσω ελεύθερα προσβάσιμων ηλεκτρονικών ιστοτόπων και το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε αυτούς που το παρακολουθούν ανάλογες με εκείνες που προκαλούνται από τη μετάδοση αντίστοιχου υλικού από τους κλασικούς παρόχους περιεχομένου. Σύμφωνα με την απόφαση, η υπαγωγή αυτού του υλικού στην έννοια της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και σε εκείνη του προγράμματος αποβλέπει αφενός να συμβάλει στην ομοιόμορφη προστασία του κοινού και αφετέρου να εξασφαλίσει την εφαρμογή των ίδιων νομικών κανόνων στους φορείς που απευθύνονται στους ίδιους κατά τεκμήριο αποδέκτες, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο στρεβλώσεις, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρακτικές που ανταγωνίζονται με αθέμιτο τρόπο την παραδοσιακή τηλεόραση και που αποσκοπούν στην καταστρατήγηση υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεων. Δεν εντάσσεται αυτό το υλικό στην έννοια της οπτικοακουστικής υπηρεσίας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει σαφώς συμπτωματικό και παρεπόμενο χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια υπηρεσία που παρέχεται από ηλεκτρονικό ιστότοπο, ο οποίος έχει ως βασικό του αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μη προσομοιαζουσών με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η εξέταση αυτή θα πρέπει να γίνεται με ουσιαστικό τρόπο και να λαμβάνει υπόψη προεχόντως αν η οικεία υπηρεσία έχει ως τέτοια, και ανεξαρτήτως του πλαισίου στο οποίο παρέχεται, κύριο σκοπό την παροχή προγραμμάτων προς ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση του ευρέως κοινού. Ακόμα και ολιγόλεπτο οπτικοακουστικό περιεχόμενο προσφερόμενο μέσω ενός ηλεκτρονικού ιστοτόπου μπορεί να εμπίπτει στην έννοια της οπτικοακουστικής υπηρεσίας, όταν προκύπτει η ύπαρξη ενός τέτοιου αυτοτελούς ενημερωτικού ή/και ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού σκοπού.

6.    Περαιτέρω, οι εκπομπές όλων των τηλεοπτικών σταθμών υπάγονται στις αρχές και τους κανόνες που ισχύουν για τις εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ (άρθρο 3 παρ. 1 περ. α Ν. 2328/1995). Εξάλλου, το άρθρο 3 του Ν. 4173/2013 ορίζει τα εξής: «1.

Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. 2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου και την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών... 3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών 4. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού...». Η ενιαία αυτή νομική αντιμετώπιση των «ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών»» και του «περιεχομένου των διαδικτυακών ιστοτόπων»», ως προς τη φύση και την έκταση των επιβαλλόμενων υποχρεώσεων που εισάγεται με τις ως άνω ρυθμίσεις, σημαίνει και γενικότερη αυτών νομική εξομοίωση ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων και των ευθυνών, επομένως και την υπαγωγή του οπτικοακουστικού περιεχομένου που προβάλλεται από τους διαδικτυακούς ιστοτόπους στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ., όπως ακριβώς και του αντίστοιχου οπτικοακουστικού περιεχομένου που προβάλλεται από τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς φορείς. Η νομική αυτή εξομοίωση συνάδει απολύτως προς την εκτεθείσα στην αμέσως προηγούμενη (υπό 5) σκέψη εξομοίωση με την «τηλεοπτική εκπομπή» κάθε είδους μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου με αντίστοιχα προς αυτήν χαρακτηριστικά.

7.    Οι τηλεοπτικοί φορείς (και κατά τα ήδη αναλυθέντα και όσοι φορείς μεταδίδουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο με χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της τηλεοπτικής εκπομπής) υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης. Ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 2328/1995 ορίζει τα εξής: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης». Ομοίως, το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 ορίζει τα εξής: «Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος.,.που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών.,.που διασφαλίζουν.,.την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών».

8.    Περαιτέρω, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική κρατική υποχρέωση (άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγματος). Ο άμεσος κρατικός έλεγχος επί της τηλεόρασης (και κατά τα ήδη αναλυθέντα και επί κάθε οπτικοακουστικής μετάδοσης με αντίστοιχα προς την τηλεοπτική εκπομπή χαρακτηριστικά) έχει ως στόχο της πρωτίστως τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 15 παρ. 2 Συντάγματος). Ως θεμελιώδης κανόνας της συνταγματικής εννόμου τάξεως, η προστασία αυτή έχει απόλυτο και επιτακτικό χαρακτήρα μη δεκτική οποιασδήποτε εξαίρεσης (όλως ενδεικτικώς, ΣτΕ 4157/2015 και ΣτΕ 4992/2014). Η υποχρέωση αυτή επαναλαμβάνεται και από την κοινή ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία όσον αφορά τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις. Ειδικότερα, το άρθρο 14 παρ. 2 περ. α του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται: α) να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια...».

9.    Συναφώς και σε συνέπεια προς τα ανωτέρω, απαγορεύεται η προβολή μειωτικών μηνυμάτων και χαρακτηρισμών κατά πληθυσμιακών ομάδων καθώς και η παρουσίαση προσώπων με τρόπο που μπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισμό και τις δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος τους στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους. Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου». Ομοίως, το άρθρο 14 παρ. 2 περ. β του Ν. 4779/2021 ορίζει τα εξής: «Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται: ...β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού».

10.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει, σε περίπτωση παραβάσεων, τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

11.    Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι οι κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εφαρμόζονται και για κάθε οπτικοακουστικό υλικό (με τη μορφή προγράμματος ή/και οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης), που παρέχεται στο κοινό μέσω ελεύθερα προσβάσιμων ηλεκτρονικών ιστοτόπων και το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε αυτούς που το παρακολουθούν ανάλογες με εκείνες που προκαλούνται από τη μετάδοση αντίστοιχου υλικού από τους παραδοσιακούς παρόχους περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται επομένως η μετάδοση από    ηλεκτρονικούς ιστοτόπους οπτικοακουστικού υλικού υποβαθμισμένης, υπό την ανωτέρω έννοια, ποιοτικής στάθμης. Είναι περαιτέρω ανεπίτρεπτη η προβολή (και) από τους ιστοτόπους αυτούς οπτικοακουστικού περιεχομένου που προσβάλλει την ανθρώπινη αξία και προσωπικότητα. Απαγορεύεται ομοίως η προβολή οπτικοακουστικού περιεχομένου που περιέχει μειωτικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά πληθυσμιακών ομάδων στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού προσώπων. Οι ως άνω απαγορεύσεις καταλαμβάνουν και όσους χρησιμοποιούνηλεκτρονικές Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο, μέσω των οποίων προβάλλουν και αναρτούν κατ’ επάγγελμα οπτικοακουστικό περιεχόμενο με τρόπο που προσομοιάζει με εκείνον της συμβατικής τηλεοπτικής μεταδόσεως.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, από την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και από τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προέκυψαν τα εξής.

Κατά την περίοδο 16.7.2022 έως 19.7.2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο www.makeleio.gr δύο οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις της εφημερίδας Μακελειό (της 16-17.7.2022 και της 19.7.2022 αντιστοίχως). Οι ως άνω οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις παρέμειναν στη συνέχεια αναρτημένες στον ως άνω ηλεκτρονικό ιστότοπο, επιτρέποντας ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές στο τηλεοπτικό κοινό. Σημειώνεται ότι την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στην οποία βρίσκεται αναρτημένη κάθε μία από τις παραπάνω οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, την επισκέφτηκαν από εκατοντάδες έως και χιλιάδες χρήστες και ειδικότερα: 4150 χρήστες όσον αφορά την οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση της 16-17.7.2022 και 350 χρήστες όσον αφορά την οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση της 19.7.2022 [Τελευταία Επίσκεψη: 19.7.2022]. Ταυτοχρόνως, οι ίδιες ως άνω οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναρτήθηκαν από τον φορέα makeleio στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαμοιρασμού Βίντεο https://rumble.com/user/makeleio όπου και παρέμειναν στη συνέχεια αναρτημένες συγκεντρώνοντας έως και χιλιάδες θεάσεις και συγκεκριμένα: περί τις 50.000 θεάσεις η οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση για το φύλλο της εφημερίδας της 16-17.7.2022 και περί τις 30 θεάσεις η οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση για το φύλλο της εφημερίδας της 19.7.2022 [Τελευταία Επίσκεψη: 19.7.2022]. Το επίμαχο υλικό φαίνεται ότι έχει στο μεταξύ αφαιρεθεί από τους παραπάνω ιστοτόπους, συνεχίζει ωστόσο να αναπαράγεται από τρίτους ιστοτόπους παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό στους ενδιαφερόμενους (π.χ. στο https://www.facebook.com/ProtoselidoMakeleio/videos/1209223616504832 και στο https://www.facebook.com/ProtoselidoMakeleio/videos/1197128384419251).

Το περιεχόμενο των οπτικοακουστικών αυτών εμπορικών ανακοινώσεων είχε ειδικότερα ως εξής:
«Διαβάστε στο πατριωτικό Μακελειό για την Εθνική Απελευθέρωση του Σαββατοκύριακου. Ένας αποφασισμένος εισαγγελέας δεν υπάρχει να τους ρίξει στα μπουντρούμια; Συνωμοτική πυραμίδα πωρωμένων κτηνοβατών και ανώμαλων με κοινό παρονομαστή τις υπόλοιπες σχέσεις με τον ίδιον τον πρωθυπουργό. Αυτοί ψάρευαν παιδάκια και το τέρας τα βίαζε. Ο αυτοεξευτελισμός της δικαιοσύνης για τον λυκάνθρωπο που κυκλοφορεί ελεύθερος.,.Και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο στο περιοδικό ΜΑΚ TV της εφημερίδος μας. Είκοσι χρόνια μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Συμβόλαιο θανάτου και όχι τρομοκρατία η δολοφονία Παύλου Μπακογιάννη. Πληρωμένοι μπράβοι των Μητσοτάκηδων τον εκτέλεσαν στην οδό Ομήρου» (Διαφήμιση της Εφημερίδας της 16-17.7.2022).

«Διαβάστε στο πατριωτικό Μακελειό για την Εθνική Απελευθέρωση της Τρίτης. Μίσος και μανία Μητσοτάκηδων κατά της εφημερίδας της αλήθειας. Έβαλαν φούστηδες και κοτζαμπάσηδες με τέσσερις μηνύσεις για να μας κλείσουν το στόμα. Πόλεμος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ανθρωποκυνηγητό και αυτόφωρες συλλήψεις για τα βρωμερά σκέλια του Λιγνάδη. Όλα στη φόρα για τα κολασμένα συμπλέγματα των κυβερνητικών παιδεραστών. Οι ποινικολόγοι Παύλος Σαράκης, Νίκος Αντωνιάδης κατά Ντόρας, Αλεξίας Μπακογιάννη, Πατέλη, Γιατρομανωλάκη...» (Διαφήμιση της Εφημερίδας της 19/7/2022).

Η προβολή του επίμαχου υλικού συνοδευόταν από φωτογραφίες των αναφερόμενων προσώπων, μεταξύ αυτών και των τριών καταγγελλόντων.
Με βάση τα παραπάνω, οι προβληθείσες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις είχαν προδήλως υποβαθμισμένη ποιοτική στάθμη λόγω του βωμολοχικού τους περιεχομένου και των προσβλητικών αναφορών τους στα εμφανιζόμενα πρόσωπα (ορισμένα από τα οποία αναφέρονται και ονομαστικώς). Με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο προσέβαλαν επίσης κατάφωρα την τιμή και την προσωπικότητα εμφανιζόμενων και κατονομαζόμενων προσώπων και μάλιστα κατά τρόπο που θα ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον η προσβολή αυτή να αποκατασταθεί με την υποβολή αίτησης επανόρθωσης από τους θιγόμενους.

Μεταξύ άλλων, με τις ως άνω προβολές εμφανίστηκαν να εμπλέκονται στη δολοφονία του συζύγου και πατρός των καταγγελλουσών όχι οι αμετακλήτως καταδικασθέντες και ομολογήσαντες την εγκληματική τους ενέργεια τρομοκράτες αλλά πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος (ορισμένα μάλιστα ήδη αποβιώσαντα). Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν οι καταγγέλλουσες να έχουν στραφεί νομικώς κατά της εφημερίδας και της εμπλεκόμενης στη μετάδοση του επίμαχου οπτικοακουστικού υλικού ιστοσελίδας όχι για την προστασία των εννόμων συμφερόντων τους και της μνήμης ήδη αποβιωσάντων συγγενών τους αλλά για να βοηθήσουν στη συγκάλυψη «κυβερνητικών παιδεραστών» εμποδίζοντας την αποκάλυψη των «κολασμένων συμπλεγμάτων» τους.

Περαιτέρω, έγιναν στις επίμαχες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναφορές σε πληθυσμιακές ομάδες και σε ρητώς κατονομαζόμενα μέλη τους με τρόπο που θα μπορούσε να υποκινήσει το μίσος και να εισάγει δυσμενείς διακρίσεις εναντίον τους βάσει του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά χαρακτηρίστηκαν ως «φούστηδες» με τον χαρακτηρισμό αυτόν να συνοδεύεται από την προβολή της εικόνας των συγκεκριμένων προσώπων (μεταξύ αυτών και του πρώτου καταγγέλλοντος).

III. Προβαλλόμενοι ισχυρισμοί

Ισχυρίζεται η εγκαλουμένη ότι το ΕΣΡ στερείται αρμοδιότητας για τον έλεγχο του επίμαχου οπτικοακουστικού υλικού, επειδή είχε συμπτωματικό και παρεπόμενο χαρακτήρα ως προς την κύρια υπηρεσία που παρέχεται από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο χωρίς να υπάρχει στον τελευταίο οργανωμένος κατάλογος προγραμμάτων στα οποία θα μπορούσε να περιηγηθεί ο χρήστης με αλφαβητική και χρονολογική σειρά. Δεν ανταγωνίζονταν επομένως οι επίμαχες μεταδόσεις τα προγράμματα που προβάλλονται από τα συμβατικά τηλεοπτικά μέσα.

Ο παραπάνω ισχυρισμός είναι προδήλως αβάσιμος και απορριπτέος. Ειδικότερα:

Ι. Όσον αφορά την ανάρτηση και μετάδοση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο www.makeleio.gr: Κατά τα σχετικώς αναφερόμενα από την ίδια την εγκαλουμένη, ο ως άνω ιστότοπος «αποτελεί μια ενημερωτική, πολιτική και σατιρική ιστοσελίδα ποικίλης ύλης» (www.makeleio.gr. Ενότητα: Όροι Χρήσης). Διαπιστώνεται ωστόσο ότι στον ίδιο παραπάνω ιστότοπο αναρτώνται σχεδόν καθημερινώς πολύωρες οπτικοακουστικές εκπομπές (Εκπομπή Ραδιομακελάρηδες), οι οποίες βρίσκονται επίσης συγκεντρωμένες και σε χρονολογικό κατάλογο ευχερώς προσβάσιμο στο ευρύ κοινό στον οποίον οδηγούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου παρεχόμενου από την ίδια την ιστοσελίδα (με τελική ανακατεύθυνση στον ιστότοπο https://radiomakelarides.gr/). Αναρτώνται ομοίως καθημερινώς οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις της εφημερίδας Μακελειό, με περιεχόμενο αντίστοιχο εκείνου των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος ελέγχου. Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι η εγκαλουμένη αποτελεί πάροχο οπτικοακουστικών μέσων κατά την σχετική έννοια του νόμου και ότι το αναρτώμενο στην ιστοσελίδα της οπτικοακουστικό υλικό έχει πλήρως αυτοτελή χαρακτήρα σε σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργίες του ιστοτόπου της, συνιστώντας επομένως υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων υπαγόμενη κατά περίπτωση στην έννοια είτε της τηλεοπτικής εκπομπής είτε της οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης (όπως ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση).

ΙΙ. Όσον αφορά την ανάρτηση και μετάδοση στον ηλεκτρονικό ιστότοπο https://rumble.com/user/makeleio: Στον ιστότοπο αυτόν βρίσκονται αναρτημένες με αντίστροφη χρονολογική σειρά: α) όλες οι μεταδόσεις της εκπομπής Ραδιομακελάρηδες και β) όλες οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις της εφημερίδας Μακελειό. Υπάρχουν περί τους 2.100 εγγεγραμμένοι χρήστες, ενώ κάθε αρχείο συγκεντρώνει αρκετές χιλιάδες (μέχρι και εκατοντάδες χιλιάδες) θεάσεις. Επίσης, κατά το άνοιγμα κάθε αρχείου προηγείται η προβολή εμπορικών ανακοινώσεων περί προϊόντων. Αντίστοιχες εμπορικές ανακοινώσεις εμφανίζονται και εκτός του πλαισίου της κύριας οθόνης μετάδοσης του προγράμματος. Δεν καταλείπεται επομένως καμία αμφιβολία ότι η εγκαλουμένη ενεργεί ως πάροχος περιεχομένου και όσον αφορά το οπτικοακουστικό υλικό που αναρτά στον ως άνω ιστότοπο, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο νομικό μέρος της παρούσας.
Υποστηρίζει επίσης η εγκαλουμένη ότι η ανάρτηση των επίμαχων οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων στον ιστότοπο https://rumble.com/user/makeleio έγινε από κάποιον τρίτο χρήστη και όχι από την ίδια. Όπως όμως έχει ήδη αναφερθεί στο πραγματικό μέρος της παρούσας, όλες οι αναρτήσεις στον επίμαχο ιστότοπο έχουν γίνει από τον φορέα makeleio. Στην κορυφή του ιστοτόπου προβάλλεται επίσης το λογότυπο της εγκαλουμένης, όπως ακριβώς εμφανίζεται στον ιστότοπο www.makeleio.gr. Περαιτέρω, ρητή παραπομπή στον ιστότοπο https://rumble.com/user/makeleio γίνεται από την εγκαλουμένη για την παρακολούθηση από το κοινό των εκπομπών με τον τίτλο Ραδιομακελάρηδες που μεταδίδονται μέσω και του ηλεκτρονικού της ιστοτόπου www.makeleio. gr. Δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία ότι οι αναρτήσεις των κρινόμενων οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων έγινε από την εγκαλουμένη.

Ισχυρίζεται τέλος η εγκαλουμένη ότι η κλήση της σε ακρόαση ήταν πλημμελής, επειδή απουσίαζε η αναφορά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ανάρτησης των υπό κρίση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Στην κλήση όμως της εγκαλουμένης αναφέρονταν ρητώς οι ημερομηνίες στις οποίες αφορούσαν οι επίμαχες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις, καθώς και το ακριβές αντικείμενου του ελέγχου. Δεν χρειαζόταν ειδικότερη περιγραφή του θέματος, καθώς το περιεχόμενο και η ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων ήταν προφανώς πλήρως γνωστά στην εγκαλουμένη (πρβλ. ΣτΕ 1217/2014 και ΣτΕ 2899/2014). Οι παραβάσεις άλλωστε που καταλογίζονται στην εγκαλουμένη προκύπτουν όχι μόνο από την αρχική ανάρτηση των επίμαχων οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, αλλά και από την τήρηση στη συνέχεια για κάποιον τουλάχιστον χρόνο σχετικού ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού αρχείου ελευθέρως προσβάσιμου στο κοινό. Υπενθυμίζεται τέλος ότι κατά την ακρόαση της υποθέσεως ο εκπρόσωπος της εγκαλουμένης ρωτήθηκε και επιβεβαίωσε ότι είχε πλήρη γνώση των στοιχείων του φακέλου.

IV. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών καθίσταται σαφές ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, προβάλλοντας και αναρτώντας: i) στον ηλεκτρονικό της ιστότοπο www.makeleio.gr και ii) στον ιστότοπο https://rumble.com/user/makeleio οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις με περιεχόμενο που συνιστά: α) Ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος, β) Προσβολή προσώπων και γ) Δυσμενή διάκριση στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού.

Κατά συνέπεια, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλούμενη κύρωση και δη εκείνη του χρηματικού προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση την βαρύτητα των παραβάσεων και την ένταση του δόλου της εγκαλουμένης και των υπ’ αυτής προστηθέντων προσώπων, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο: των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για κάθε ένα από τα ως άνω τελεσθέντα αδικήματα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε εκ προθέσεως τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας υποχρεώσεις της, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ, ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου www.makeleio.gr, τη διοικητική κύρωση του προστίμου: α) των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για τη μετάδοση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων με περιεχόμενο που συνιστά ποιοτική υποβάθμιση προγράμματος, β) των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για τη μετάδοση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων με περιεχόμενο που συνιστά αναίτια και απρόκλητη προσβολή αναφερόμενων προσώπων και γ) των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για τη μετάδοση οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων με περιεχόμενο που συνιστά Δυσμενή διάκριση στη βάση του γενετήσιου προσανατολισμού (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΚΕΛΕΙΟ 16¬17.7.2022 και 19.7.2022).

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ που εδρεύει στην Καλλιθέα, οδός Δοϊράνης 45, με ΑΦΜ 801772952, ΔΟΥ Καλλιθέας.

2.    Του Νικόλαου Δριτσάκη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Πατησίων 203, με ΑΦΜ 124849447, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, ως (παρόντος) νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, 

3.    Της Φανής Χίου του Σπυρίδωνος, κατοίκου Σπάρτης Λακωνίας, επί της οδού Αγίδος 91, με Α.Φ.Μ. 117086321, ΔΟΥ Σπάρτης, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (κατά την περίοδο της μετάδοσης των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 20η Φεβρουαρίου 2023 και δημοσιεύτηκε την 22α Μαρτίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση /2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 22α Μαρτίου 2023