Συμφωνία ΕΡΤ & NEEDAFIXER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για Πώληση, Μίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο Διάθεση Τηλεοπτικής Σειράς ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ στο Εξωτερικό.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας σύμφωνα με το Πρακτικό αριθμ. 325 του Διοικητικού Συμβουλίου της 23-02-2023:Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ.Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας και ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν επίσης ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 46ο : Έγκριση συμφωνίας μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της NEEDAFIXER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για την πώληση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση του έργου με τίτλο «ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ» στο εξωτερικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης με αρ. πρωτ. : 2023/21/21.02.2023, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη συμφωνία με την εταιρία «NEEDAFIXER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση της σειράς μυθοπλασίας με τίτλο «ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ» σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παγκοσμίως, μεταγλωττισμένη ή υποτιτλισμένη και την κατανομή του ποσοστού εκάστου μέρους ως ακολούθως : ΕΡΤ ΑΕ (Παραγωγός) : 65%,
NEEDAFIXER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Εκτελεστής Παραγωγής) : 35%.

Στο ποσοστό του Εκτελεστή Παραγωγής περιλαμβάνεται και το ποσοστό της Συγγραφέως, το οποίο θα καταβάλλει απευθείας ο Εκτελεστής Παραγωγής στη Συγγραφέα.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, ως προς την διάθεση της σειράς στο εξωτερικό, θα ενσωματωθούν στην ειδική συμφωνία που θα καταρτισθεί μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της εταιρίας «NEEDAFIXER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», κατ' εφαρμογή των σχετικών όρων της από 29.01.2021 Σύμβασης Ανάθεσης Εκτέλεσης Τηλεοπτικής Παραγωγής, για την υπογραφή της οποίας εξουσιοδοτείται η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 23.02.2023 - Αρ. Πρωτ: 5366

Στην ίδια κατηγορία