ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Εξειδικευμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων από PHAISTOS NETWORKS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-0.1°) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ' αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.730) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την από 16.12.2022 αίτηση παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 1150) της Διεύθυνσης Ψηφιακών Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε, αναφορικά με την Προμήθεια Υπηρεσιών Εξειδικευμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.911,00€, με συνημμένα την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79341200-8),

10.    Την με αρ.πρωτ.: 20982 / 22.12.2022 (ΑΔΑ: 6Η4Τ465Θ1Ε-ΕΦΞ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ:238Ξα011959795), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 23-00146/01.01.2023,

11.    Την με αρ.πρωτ.: 540 / 10.01.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» και διακριτικό τίτλο «PHAISTOS NETWORKS» (ΑΔΑΜ: 23PROC011965093),

12.    Την από 13.01.2023 προσφορά που ελήφθη από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET», ποσού χιλίων εξακοσίων τριάντα επτά Ευρώ (€ 1.637,00) μηνιαίως πλέον αναλογούντος ΦΠΑ,

13.    Το από 16.01.2023 email - έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο βεβαιώνεται η τεχνική καταλληλότητα της ανωτέρω προσφοράς,

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73, παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16) που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» με διακριτικό τίτλο «PHAISTOS NETWORKS», η οποία εδρεύει στην οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ αριθμός 76, T.K 70400, ΜΟΙΡΕΣ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, διαθέτει Α.Φ.Μ. 099302899 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, την Προμήθεια Υπηρεσιών Εξειδικευμένου Συστήματος Διαχείρισης Διαφημιστικών Μηνυμάτων και Χώρων, μηνιαίας αξίας 1.637,00€, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Το μέγιστο συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις 4.911,00€ βάσει της διάρκειας της υπηρεσίας.

Διάρκεια Σύμβασης:
Η χρονική διάρκεια του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο ή έως την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ίδια υπηρεσία, από τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πρόκειται να προκηρυχθεί, όποιο εκ των δύο ενδεχομένων προκύψει πρώτο.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Η κα Καταλαγαριανού Ελένη, προϊσταμένη της Δ/νσης Ψηφιακών Μέσων με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106075993 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα, σε ισόποσες δόσεις και αναλογικά με την διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά τη τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ Α.Ε, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση.

2)    Την σχετική πρόσκληση.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MARKETING & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΛ. ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΑΝΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 18.1.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 1174

Στην ίδια κατηγορία