ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 15.000€ στον Τ/Σ ΑΡΤ TV Ν. Αττικής.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 259/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 7.6.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΤ TV» Ν. Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «CITY NEWS AE», αναφορικά με διατάξεις περί μετάδοσης ατεκμηρίωτων πληροφοριών και ειδήσεων κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τίτλο: «ΣΤΗ ΦΟΡΑ», που προβλήθηκε την 14.6.2021, μεταξύ 13.00 και 15.00. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3735/27.6.2021 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 245/25.6.2021, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 742/ΕΣ/17.9.2021 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 424/ΕΣ/3.5.2022 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό εταιρείας, παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Δημήτριος Τριπερίνας. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 23.6.2022, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 3972/23.6.2022 υπόμνημα.
Την 6.12.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απούσα η αντιπρόεδρος Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια και το μέλος Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά την συζήτηση, Γεώργιο Σαρειδάκη αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ειδική επιστήμων-νομικός Όλγα Γαρουφαλιά, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων...». Ο άμεσος αυτός έλεγχος του κράτους προβλέπεται χάριν της εξυπηρέτησης στόχων γενικού συμφέροντος.

2.    Το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει: «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών...». Το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας...».

3.    Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων υπάρχει συνταγματικώς επιβαλλόμενη υποχρέωση του κράτους να επεμβαίνει μέσω των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών, προκειμένου να προλαμβάνει συμπεριφορές που μπορούν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο το θεμελιώδες αγαθό της ανθρώπινης υγείας. Εκ τούτων συνάγεται περαιτέρω ευθεία υποχρέωση του κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών (ΣτΕ ΟΛ 400/1986).

4.    Η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων:

α) 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το οποίο ορίζει: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων»,

β) 19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα, το οποίο ορίζει: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής»,

γ) 14 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους».

δ) 5 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

ε) 5Α παρ. του Συντάγματος, το οποίο ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει»,

στ) 2 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει: «Ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, έχει το δικαίωμα, να μεταδίδει ανεμπόδιστα πληροφορίες και σχόλια για να εξασφαλίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης».

5.    Η ελευθερία της πληροφορίας δεν περιλαμβάνει την ελευθερία διαδόσεως ψευδών ειδήσεων. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί εγγύηση του ελεύθερου δημοσίου διαλόγου μέσω της διάδοσης σύμφωνα και με τη νομολογία του ΕΔΔΑ απόψεων ακόμα και μη αποδεκτών από την κοινή γνώμη, απόψεων που προσβάλλουν, σοκάρουν και αναστατώνουν (Handyside v. the United Kingdom, παρ. 49, 7.12.1976) και συνιστά ένα από τα ουσιωδέστερα θεμέλια της δημοκρατίας.

6.    Το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία».

7.    Το άρθρο 5 του Π.Δ. 77/2003 ορίζει: «Η μετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο είναι δυνατό πλήρης. Τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη δημιουργούν υπέρμετρη ελπίδα, σύγχυση ή πανικό στο κοινό».

8.    Το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003 ορίζει: «Δεν πρέπει να μεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί».

9.    Οι κανόνες που διατυπώνονται στα άρθρα 5 και 8 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, διέπουν κάθε μετάδοση ειδήσεως σχετικά με την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας ή της διεθνούς κοινότητας, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της εκπομπής, στο πλαίσιο της οποίας μεταδίδεται (ΣτΕ 970 και 971/2011). Η εξασφάλιση της αλήθειας και της ακρίβειας της μετάδοσης μίας είδησης επιβάλλει τον προγενέστερο έλεγχο των πληροφοριών και των ειδήσεων, ώστε αυτές να μεταδίδονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης (ΣτΕ 4418/2014, 4406/2013, 1351/2013) και να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης στο κοινό και η δημιουργία εσφαλμένης εντύπωσης για συγκεκριμένα πρόσωπα, γεγονότα ή θέματα, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

10.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Η εκπομπή με τίτλο «ΣΤΗ ΦΟΡΑ» αποτελεί ενημερωτική εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση και τον σχολιασμό γεγονότων της επικαιρότητας. Παρουσιαστής της εκπομπής είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης εκπομπής την

14.6.2021 αναφέρθηκαν ενδεικτικά τα εξής:

Ο παρουσιαστής της εκπομπής ασχολήθηκε για περίπου 37 λεπτά με υποτιθέμενο «ζήτημα» μαγνητισμού μεταλλικών αντικειμένων στο σώμα ανθρώπων που έχουν κάνει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, προβάλλοντας μάλιστα σχετικά βίντεο που μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο και προσπαθώντας «να δει τι γίνεται στην πραγματικότητα με αυτό που υπάρχει ως μύθος» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο παρουσιαστής διερωτάται τι συμβαίνει, εάν είναι αλήθεια αυτό, αναφέρει ότι όταν πρωτοείδε τα βίντεο έλεγε ότι «όλα αυτά είναι για γέλια, είναι τρέλες, τα κορόιδευα, αλλά όταν έκανε κι εκείνος το «πείραμα», άρχισε να διερωτάται τι συμβαίνει και γιατί γίνεται αυτό». Στη συνέχεια, κάνει και ο ίδιος «το πείραμα» ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής και υποτίθεται ότι μαγνητίζεται ένα κλειδί στο μπράτσο του, στο χέρι που είχε κάνει το εμβόλιο. Μετά βάζει και δεύτερο κλειδί και έπειτα ένα κέρμα των δύο ευρώ, τα οποία επίσης υποτίθεται ότι μαγνητίζονται και προβάλλονται σχετικές εικόνες με κοντινά πλάνα. Συνεργάτης της εκπομπής προσποιείται ότι ζητά γιατρό για να εξηγήσει τι συμβαίνει. Ο παρουσιαστής ζητάει επίμονα, απαντήσεις, εξηγήσεις και θέτει ερωτήματα. Επιχειρεί και δεύτερη φορά να κάνει το πείραμα και προβάλλονται πάλι εικόνες με τα μαγνητισμένα αντικείμενα στο μπράτσο του. Στην εκπομπή συμμετέχει τηλεφωνικά μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία επιχειρεί να μιλήσει αλλά ο παρουσιαστής την διακόπτει συνέχεια, επιμένει στο μαγνητισμό μεταλλικών αντικειμένων, αναφέρει με έμφαση ότι στο χέρι του μαγνητίστηκε βαρύ μεταλλικό αντικείμενο, ψαλίδι μεγαλύτερο από 50 πόντους. Παρολ’ αυτά, αναφέρει ότι είναι υποστηρικτής των εμβολίων, όπως και ο συνεργάτης του, και ότι έχει κάνει δύο δόσεις, ότι δεν αμφισβητεί το εμβόλιο, αλλά διερωτάται για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό στον οργανισμό μας. Αναφέρει ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής, ότι πολίτες ρωτούν και κάνουν το πείραμα. Αφού αποχωρεί η γιατρός απευθύνεται στους τηλεθεατές και αναφέρει ότι η γιατρός είπε: «Δεν έχουμε απάντηση, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε». Δείχνει με επιμονή και κατ'επανάληψη το χέρι του όπου βρίσκονται τα μεταλλικά αντικείμενα και λέει χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε ταχυδακτυλουργοί, συμβαίνει στην πραγματικότητα, δεν είναι κάποιο τρικ, δεν είναι κανένα τρικ, και ζητώ να με καλέσουν και να με εξετάσουν, κάποιος πρέπει να μας απαντήσει υπεύθυνα, προσπαθούμε να βγάλουμε γιατρούς και δεν βγαίνει κανένας, προσπαθούμε να μιλήσουμε με κάποιον να βγει στον αέρα, δεν βγαίνει ουδείς. Δεν γνωρίζουμε μας λένε, θα κινήσουμε τις διαδικασίες για να μας δώσουνε μία εξήγηση». Επαναλαμβάνει το υποτιθέμενο πείραμα και λέει ότι θα το κάνει ξανά και ξανά και δείχνει το χέρι του με τα «μαγνητισμένα αντικείμενα». Έπειτα, αναφέρει: «Νιώθω πόνο στο χέρι μου, ο Θεός μαζί μας, είναι σοκαριστικό, Θεέ και Κύριε, Εγώ καλώ να με εξετάσει οποιαδήποτε υπηρεσία».

Η γιατρός που συμμετέχει τηλεφωνικά στην εκπομπή, η οποία δεν γνώριζε το συμβάν και δεν είχε οπτική εικόνα ώστε να δει το αποτέλεσμα του πειράματος και τα σχετικά βίντεο, προσπαθώντας να εξηγήσει τι συμβαίνει ανέφερε ενδεικτικά τα εξής: «Δεν έχει να κάνει με στατικό ηλεκτρισμό, δεν μπορεί να σταθεί ιατρικά, δεν έχει να κάνει με μαγνητικούς υποδοχείς, οι εταιρείες να το δουν, γιατί συμβαίνει και να αναλυθεί, δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο σε μένα ως γιατρό, δεν έχω ιδία αντίληψη, ούτε ιατρικά μπορώ να το ερμηνεύσω το συγκεκριμένο, αν έχει να κάνει με ηλεκτρομαγνητισμό με εκπλήσσει, δεν θα μπορούσα να το ερμηνεύσω ιατρικά (πολλές φορές), ας γίνει μία ανάλυση, το δέρμα δεν μπορεί να δράσει ως μαγνήτης, δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, αν είναι ένα είδος δερμογραφισμού που έχει σχέση με τον στατικό, ας δούμε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), να το δουν οι νευροφυσιολόγοι, νευρολόγοι, δερματολόγοι, ας αναλάβει ο ΕΟΦ, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι με το εμβόλιο μπαίνουνε μαγνητάκια, δεν μπορώ να πω κάτι που θέλετε να ακούσετε (2 φορές)».

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης του θέματος προβάλλονται οι εξής λεζάντες: «Εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού μαγνητίζουν αντικείμενα, Συμβαίνει τώρα Εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού μαγνητίζουν αντικείμενα, Τι λένε οι ειδικοί για το περίεργο αυτό φαινόμενο-Εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού μαγνητίζουν αντικείμενα, Συμβαίνει τώρα: Τι λένε οι ειδικοί για το περίεργο αυτό φαινόμενο- Εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού μαγνητίζουν αντικείμενα».

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν τα εξής ως προς το επίμαχο ζήτημα:

1.    Στην ιστοσελίδα Covid19.gov.gr υπάρχει ενότητα με τίτλο «Μύθοι Για τον Covid- 19. Οι μύθοι που κυκλοφορούν για τον νέο κορονοϊό. Επιστήμονες αποκαθιστούν την αλήθεια». Ένας από τους αναφερόμενους μύθους αφορά την εξεταζόμενη περίπτωση, δηλαδή το ζήτημα εάν ο εμβολιασμός κατά της νόσου Covid9 μαγνητίζει το σώμα μας. Την 28.7.2021 αναρτήθηκε στην εν λόγω ιστοσελίδα σχετική απάντηση του Θεοκλή Ζαούτη, Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Παν/μιο της Πενσυλβάνια, Μέλους της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, σύμφωνα με την οποία «Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 δεν θα σας μαγνητίσει το σώμα σας. Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δεν περιέχουν συστατικά που μπορούν να παράγουν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ούτε στο σημείο της ένεσης, ούτε στο υπόλοιπο σώμα. Κανένα από τα εμβόλια για την νόσο Covid-19 δεν περιέχει μέταλλα». (βλ. συνημμένα έγγραφα).

2.    Επίσης, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και τα ellinikahoaxes (fact checkers) σε σχετική ανάρτησή τους την 22.5.2021 στην ιστοσελίδα τους ellinikahoaxes.gr στο κεφάλαιο συνωμοσιολογία και με τίτλο «Όχι, τα εμβόλια για την COVID-19 ΔΕΝ μετατρέπουν το ανθρώπινο σώμα σε «μαγνήτη» (βλ. συνημμένο έγγραφο).

3.    Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και άρθρο της The Journal Fact Check Covid-19 με τίτλο «Έλεγχος γεγονότος: Όχι, το εμβόλιο κατά του Covid- 19 δεν θα μετατρέψει το μπράτσο σε μαγνήτη»: https://www.thejournal.ie/debunk-factcheck-vaccine-make- you-magnetic-5487077-Jul2021/, (βλ. συνημμένο έγγραφο).

4.    Τέλος, στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization) όπου αναφέρονται με ημερομηνία 16.3.2022 οι παρενέργειες των εμβολίων δεν αναφέρεται σ’ αυτές ο μαγνητισμός αντικειμένων. (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19-.vaccines?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=Cj0KCQjwma6TBhDIARIsAOKuANzbqkq77bwnOpiMkfXH3Xao9Q-TS5T9GeieaNXzC6bm4vPZDMF5j5caAuB0EALw_wcB).
(βλ. συνημμένο έγγραφο).

5.    Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΦ στην ενότητα με τίτλο «Covid-19- Ανακοινώσεις Δελτία Τύπου» από 28.5.21 έως 29.7.2021 δεν γίνεται καμία αναφορά στο εν λόγω θέμα (https://www.eof.gr/web/guest/covid-19 (βλ. συνημμένο έγγραφο).

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, ο τρόπος παρουσίασης κατά τη διάρκεια της εκπομπής του φαινομένου του μαγνητισμού μεταλλικών αντικειμένων στο σώμα ως ενδεχόμενης παρενέργειας των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, μέσω της επίμονης και δη μέσω της επαναλαμβανόμενης προβολής σχετικών εικόνων του ίδιου του παρουσιαστή, αλλά και άλλων προσώπων που είχαν επιχειρήσει «το πείραμα», περισσότερες φορές και με περισσότερα του ενός μεταλλικά αντικείμενα (κλειδί, κέρμα, ψαλίδι), οι υπότιτλοι που συνοδεύαν το θέμα, καθώς και ο σχετικός σχολιασμός ήταν ικανά να προκαλέσουν σύγχυση, φόβο, πανικό και ανασφάλεια στο κοινό για ένα ζήτημα που αφορούσε τη δημόσια υγεία.

Η υπόνοια, από τα λεγόμενα του παρουσιαστή, σύνδεσης του αποτελέσματος αυτού με το εμβόλιο που πιθανώς αποτέλεσε το αίτιο που το προκάλεσε, η οποία στηρίχθηκε μόνο σε εικασίες, επιφυλάξεις και ατεκμηρίωτες θεωρίες που αποδείχθηκε ότι ήταν απατηλές, είχε ως αποτέλεσμα, κατά την κοινή πείρα, τη δημιουργία κλίματος αμφισβήτησης για την ασφάλεια των εμβολίων και την πρόκληση ανησυχίας σε μερίδα τηλεθεατών συγκεκριμένης ψυχοπνευματικής υποδομής.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία τέλεσε (εκ προθέσεως) τη διοικητική παράβαση της παρουσίασης ατεκμηρίωτων, και δη απατηλών, γεγονότων, που μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση ή πανικό σε μερίδα του κοινού, για την οποία πρέπει να της επιβληθεί διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου. 

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ομόφωνα ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών και γεγονότων που μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση και πανικό στο κοινό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «CITY NEWS AE», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΡΤ TV» Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας CITY NEWS A.E. που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Πραξιτέλους 58, με Α.Φ.Μ 094264816, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιώς.

2.    Του Σφήκα Φώτη του Ελευθερίου, με Α.Φ.Μ. 022039790, Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας, ως νομίμου εκπρόσωπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 6η Δεκεμβρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 26η Ιανουαρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 259/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ -  26η Ιανουαρίου 2023

Στην ίδια κατηγορία