ΕΣΡ: Ο Τ/Σ ΚΡΗΤΗ TV 1 Ν. Χανίων δεν παραβίασε τη Ραδιοτηλεοπτική Νομοθεσία.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 202/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 12.4.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο. Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΗ TV 1» Νομού Χανίων, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», αναφορικά με διατάξεις περί α) προσβολής προσωπικότητας αναφερόμενων σε εκπομπή προσώπων και β) παράνομης δικτύωσης, κατά την προβολή της εκπομπής με τίτλο «ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» που μεταδόθηκε την 14.6.2018, μεταξύ 21.06 και 22.45, και η οποία αρχικά είχε μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΒΕΡΓΙΝΑ TV». Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3343/15.6.2018 καταγγελία.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 236/5.7.2018, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Κατερίνα Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Στη συνέχεια, η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 88/ΕΣ/21.1.2019 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και η Ειδική Επιστήμων την με αριθμό πρωτοκόλλου 442/ΕΣ/21.5.2020 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της, Σπυρίδων Αρώνης. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο, ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Ζήτησε στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να του παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 3.5.2022 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 2877/3.5.2022 υπόμνημά του.

Την 3.10.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Γεώργιος Σαρειδάκης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

2.    Ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερόμενων σε εκπομπή προσώπων θεσπίζεται στις εξής διατάξεις: α) στο άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3592/2007, το οποίο ορίζει: «Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων εξυπηρετούν την κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ιδίως το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Συντάγματος», β) στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β του Ν. 2328/1995, το οποίο ορίζει: «Οι κάθε είδους εκπομπές που μεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και επαγγελματικό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται», γ) στο άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, το οποίο ορίζει: «Τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς (εδ.α). Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους (εδ. β). Πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά η ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το δικαίωμα έκφρασής τους. (εδ.γ) Η άσκηση κριτικής δεν είναι ασυμβίβαστη με το σεβασμό των δικαιωμάτων των εμφανιζόμενων ή αναφερόμενων προσώπων (εδ. δ)», δ) στο άρθρο 7 παρ. 2 του Π.Δ. 109/2010, το οποίο ορίζει: «Τα κάθε είδους προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων, που μεταδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς τηλεοπτικούς οργανισμούς, οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη νόμιμη δραστηριότητα κάθε προσώπου, του οποίου η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη ή αναφέρεται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του».

3.    Η ελευθερία έκφρασης του ατόμου (προφορικά, γραπτά και δια του τύπου) θεσπίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος ως έκφραση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, ενώ επίσης προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της Σύμβασης της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο άρθρο 19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και έχουν αυξημένη τυπική ισχύ. Η ελευθερία έκφρασης ασκείται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άρα και από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Στην ελευθερία έκφρασης περιλαμβάνεται και το δικαίωμα στην πληροφόρηση που έχει κάθε άτομο, το οποίο ορίζεται ρητά στο άρθρο 5Α του Συντάγματος. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 ορίζει ότι: «Ο δημοσιογράφος υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης και, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, έχει το δικαίωμα, να μεταδίδει ανεμπόδιστα πληροφορίες και σχόλια για να εξασφαλίσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης».

4.    Η ιδιότητα του πολιτικού δικαιολογεί την άσκηση ακόμα και δριμείας κριτικής, αρκεί αυτή να μη συνιστά προσωπική επίθεση (ΕΔΔΑ, Lingens κατά Αυστρίας, 8.7.1986). Τα όρια επιτρεπτής κριτικής είναι ευρύτερα όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, υπό την ιδιότητά τους αυτή, σε σχέση με τους απλούς ιδιώτες (ΕΔΔΑ, Lingens κατά Αυστρίας, 8.7.1986), εν τούτοις και τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται, όπως και κάθε πρόσωπο, να απολαμβάνουν του σεβασμού της υπόληψης και της προσωπικότητάς τους, ακόμη και όταν δρουν ως δημόσια πρόσωπα (ΣτΕ 1731/2017).

5.    Ως προς την αναμετάδοση προγράμματος μέσω δικτύωσης ορίζονται στον νόμο τα εξής: α) το άρθρο 14 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ. 9β Ν. 4496/2017 και ισχύει, ορίζει: «Επιτρέπεται η «αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο» περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο «υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης», β) το άρθρο 14 παρ. 6 εδ. γ του Ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ.9δ του Ν. 4496/2017, ορίζει: «Ο πάροχος περιεχομένου που δικτυώνεται μπορεί να μεταδίδει το πρόγραμμα του παρόχου με τον οποίο τελεί σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος», γ) το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015 εφαρμόζεται και στους νομίμως λειτουργούντες παρόχους περιεχομένου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4038/2012.

6.    Εν όψει της αυτοτέλειας του προγράμματος που οφείλει να παράγει και μεταδίδει κάθε τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός σταθμός... η αναμετάδοση προγράμματος άλλου παρόχου ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου είναι δυνατή μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, δηλαδή μόνο στις προβλεπόμενες από τις μνημονευθείσες διατάξεις μορφές δικτυώσεως μεταξύ τηλεοπτικών ή μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίες επιτρέπονται υπό συγκεκριμένους όρους. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται η χορήγηση προηγούμενης ειδικής αδείας από το ΕΣΡ και η μη αναίρεση του αυτοτελούς χαρακτήρα του προγράμματος του σταθμού που αναμεταδίδει το πρόγραμμα άλλου.
Οποιαδήποτε άλλη μορφή αναμεταδόσεως, παράλληλη ή μη, ολοκλήρου του προγράμματος τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή σημαντικού τμήματος εξ επόψεως περιεχομένου ή χρονικής διαρκείας του προγράμματος αυτού δεν είναι επιτρεπτή, με μόνη, ρητώς επιτρεπόμενη από το νόμο, εξαίρεση την αναμετάδοση από ραδιοφωνικούς σταθμούς συντόμων ελληνόγλωσσων ενημερωτικών εκπομπών (ΣτΕ 1829/2013, ΣτΕ 1824/2014, ΣτΕ 4344/2015, ΣτΕ 674/2016).

7.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Α. Η εκπομπή «ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» που αναμεταδόθηκε την 14.6.2018 μεταξύ 21.06 και 22.45 από τον σταθμό «ΚΡΗΤΗ TV 1» αποτελεί μία δημοσιογραφική εκπομπή, δηλαδή εκπομπή λόγου με ενημερωτικό χαρακτήρα, που παρουσιάζει και σχολιάζει πρόσωπα και γεγονότα της πολιτικής κυρίως επικαιρότητας. Παρουσιαστές της εκπομπής ήταν οι δημοσιογράφοι Στέργιος Καλόγηρος και Άννα Τσίμου και καλεσμένοι της εκπομπής ήταν ο διεθνολόγος Γ. Νούλας και ο Όθ. Ιακωβίδης. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
21:13 Στ. Καλόγηρος: Αυτό που πρέπει να πούμε κυρίες και κύριοι είναι ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, .... θα πρέπει να καταλάβει ο αγαπητός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι η Μακεδονία μας έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την αξία που μπορεί να έχει η εξουσία της καρέκλας της προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
21:20 Γ. Νούλας: Τότε τι κάναμε τόσα χρόνια κύριε Τσίπρα; Τώρα ξυπνήσατε; Είστε πρωθυπουργός, δεν είστε πρόεδρος του 15μελούς.
21:22 Γ. Νούλας: Αναρωτιέμαι πώς νομιμοποιείται ο πρόεδρος του 15μελούς γιατί έτσι αντιδρά ο κύριος Τσίπρας, να περάσει την συμφωνία αυτή.
21:24 Στ. Καλόγηρος: Ζητήσαμε για μια ακόμη φορά την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας λέγοντας ότι η αξία της Μακεδονίας είναι μεγαλύτερη από την αξία της εξουσίας που μπορεί να δίνει μια προεδρική καρέκλα στον κάθε κύριο Παυλόπουλο.
22:23 Γ. Νούλας: Αυτά τα ψηφίσματα ο κύριος Τσίπρας προφανέστατα τότε ήταν στο 15μελές πρόεδρος και παραμένει ακόμα σήμερα, δεν τα ξέρει. Και δεν τα γνωρίζει ή δεν θέλει να τα ξέρει.
Στ. Καλόγηρος: Κύριε Νούλα ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν είναι πρόεδρος στο 15μελές. Το είπατε και πριν δεν σας διόρθωσα, εντάξει. Είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν σας διόρθωσα πριν.
22:29 Στ. Καλόγηρος: Πρέπει να παραιτηθείτε κύριε Παυλόπουλε     θα πρέπει να
παραιτηθείτε, άμεσα, σώζοντας την Μακεδονία μας, σώζοντας την Ελλάδα.
22:32 Στ. Καλόγηρος: Κύριε Παυλόπουλε, να τα θυμηθείτε αυτά. Ξέρετε, ο κύριος Παπούλιας ο προηγούμενος πρόεδρος ... όπου πήγαινε έκανε συγκομιδή ζαρζαβατικών. Ντομάτες, πατάτες, γιαουρτάκια. Ληγμένα και μη. Βόηθαγε την
κτηνοτροφία και την γεωργία     Θα θέλατε λοιπόν εσείς να βγείτε έξω και να
γευτείτε όλα αυτά τα γεωργικά προϊόντα μαζί με τις ευχές των Ελλήνων πολιτών;    
Τώρα, αν χρωστάτε τόσο μεγάλη χάρη στον Έλληνα πρωθυπουργό, στον ΣΥΡΙΖΑ που σας έκανε πρόεδρο της δημοκρατίας και πιστεύετε ότι με όσα έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που υπογράφετε τα πάντα στο όνομα της Μέρκελ δεν ξεπληρώσατε αυτήν την χάρη, λυπάμαι γιατί ο ελληνικός λαός δεν θα εκφράζεται πλέον με καλά
λόγια για εσάς    Πρέπει να παραιτηθείτε κύριε Παυλόπουλε.
22:41 Στ. Καλόγηρος: Ο κύριος Παυλόπουλος ... έχει χρόνο μέχρι το Σάββατο να παραιτηθεί.. Θα καταλάβει και θα παραιτηθεί.

Β. Η εξεταζόμενη εκπομπή μεταδόθηκε αρχικά από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» του Νομού Θεσσαλονίκης, περιφερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού χαρακτήρα την 14.6.2018 μεταξύ 21.04 και 22.39 και μεταδόθηκε και από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΚΡΗΤΗ TV 1» του Νομού Χανίων την ίδια ημέρα 14.6.2018 μεταξύ 21.06 και 22.45. Κατά την έναρξη της εκπομπής που μεταδόθηκε από τον σταθμό «ΚΡΗΤΗ TV 1 » προβλήθηκε ταυτόχρονα στο αριστερό πάνω τμήμα της οθόνης το λογότυπο του σταθμού «ΚΡΗΤΗ 1» και στο δεξί πάνω τμήμα της οθόνης το λογότυπο του σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» για διάρκεια 37 δευτερολέπτων.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Α. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται ότι ο χαρακτηρισμός που διατύπωσε ο καλεσμένος της εκπομπής για τον τότε Πρωθυπουργό («Πρόεδρο 15μελούς») ειπώθηκε στο πλαίσιο άσκησης πολιτικής κριτικής αυτού. Επίσης, στην ίδια εκπομπή ασκήθηκε από τον παρουσιαστή της εκπομπής έντονη κριτική κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα όρια ανεκτής κριτικής του οποίου ως πολιτικού και δημοσίου προσώπου σε σχέση με την άσκηση του αξιώματός του είναι ευρύτερα από αυτά των ιδιωτών. Συνεπώς, η προαναφερθείσα κριτική κατά των δύο ανωτέρω προσώπων που έγινε στο πλαίσιο συζήτησης ενός θέματος που ενδιέφερε το κοινωνικό σύνολο και στο πλαίσιο άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης του παρουσιαστή και του καλεσμένου της εκπομπής ήταν δικαιολογημένη και άρα επιτρεπτή.
Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίνεται ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της προσβολής προσώπων που αποδίδεται στην εγκαλουμένη και κατά συνέπεια, πρέπει αυτή να απαλλαγεί της σχετικής κατηγορίας.

Β. Ενόψει των ανωτέρω, η επίμαχη αναμετάδοση αφορούσε μόνο μία εκπομπή του μεταδιδόμενου προγράμματος του σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV και όχι ολόκληρου του προγράμματός του ή σημαντικού τμήματος αυτού εξ επόψεως περιεχομένου ή χρονικής διάρκειας, με αποτέλεσμα τη μη διατάραξη της αυτοτέλειας του προγράμματος της εγκαλουμένης.
Επομένως, η αναμετάδοση της μεμονωμένης αυτής εκπομπής από την εγκαλουμένη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στο φάκελο που αποδεικνύουν την μετάδοση και άλλων εκπομπών του σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV, δεν συνιστούσε παράνομη δικτύωση.

Ως εκ τούτου, δεν παραβιάστηκε η διάταξη περί δικτύωσης σταθμών και κατά συνέπεια, πρέπει η εγκαλουμένη να απαλλαγεί της σχετικής κατηγορίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ομόφωνα ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΗ TV 1» Νομού Χανίων, δεν παραβίασε τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς:

α) την υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας αναφερόμενων σε εκπομπή προσώπων και

β) την δικτύωση σταθμών, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 3η Οκτωβρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 24η Νοεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 202/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 24η Νοεμβρίου 2022

Στην ίδια κατηγορία