ΕΡΤ: Προμήθεια Δημιουργίας 4 Χώρων κατάλληλων για OFF TUBE (Μικρά και Ευέλικτα AUDIO DUBBING).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης του Δημόσιου Broadcaster μας για το ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 4 ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ OFF TUBE (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ AUDIO DUBBING)».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

9.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03604 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια Δημιουργίας 4 χώρων κατάλληλων για Off Tube (μικρά και ευέλικτα Audio Dubbing) (CPV: 44212320-8), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.500,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.

10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 9472/28.6.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΡΒΓ465Θ1Ε-ΞΞΙ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2021.
(ΑΤΕ-16-03604 ΔΕΣΜ- 16-03493 Λογαριασμός 11.00.00).

11.    Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 30-6-2021 του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

12.    Την Προσφορά που ελήφθη από το Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Γραφείο Δημήτριος Βας. Ζαχαράτος,

13.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 06-07-2021 της Διεύθυνσης τεχνικής λειτουργίας Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει πως η Προσφορά της προαναφερόμενης Εταιρείας, καλύπτει τις απαιτήσεις για την διαμόρφωση τεσσάρων χώρων με προδιαγραφές ηχομόνωσης που ζητούνται.

14.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από το Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Γραφείο Δημήτριος Βας. Ζαχαράτος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας, στο Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Γραφείο Δημήτριος Βας. Ζαχαράτος (Α.Φ.Μ.: 069337089 Δ.Ο.Υ. Νικαίας, το οποίο εδρεύει στον Κορυδαλλό επί της οδού Θεσπιέων, αριθμός 46), της προμήθειας «Δημιουργία 4 χώρων κατάλληλων για Off Tube (μικρά και ευέλικτα Audio Dubbing)» (CPV: 44212320-8) με τιμή 9.289,74 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με ημερομηνία 6/7/2021 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: επτά (7) ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία και την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, γρ. Τ311 Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Λ. Μαγγέρας τηλ. 2106092537

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών, η οποία θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και την εγκατάσταση και πλήρη παραμετροποίηση του εξοπλισμού και την καλή λειτουργία.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση (ή σύμβαση, αν υπογραφεί)

2)    Την σχετική πρόσκληση

3)    Την τεχνική και οικονομικη προσφορά του αναδόχου

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα

Ο Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 20.7.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 10783