Προμήθεια 120 Αντιανέμιων-Windshield Blue με 3X Full Color Logo ΕΡΤ από την DEKTRON.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε με Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΩΝ-WINDSHIELD BLUE WITH 3X FULL COLOR LOGO ΕΡΤ (ΤΕΜ. 120).»ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Έχοντας Υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. ΑΊ69/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του    Ν. 4727/2020 «ΨηφιακήΔιακυβέρνηση (Οδηγίες 2016/2102/ΕΕ, 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Οδηγία 2018/1972/ΕΕ) κλπ. διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. ΑΊ47/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε- ΟΙΨ).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3517/14-10-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 241/14-10-2020) Θέμα 29ο: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση αποφάσεων Δ.Σ. για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ).

8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03098 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχν/γιας και Λειτουργίας Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια αντιανέμιων-windshield blue with 3XFull Color Logo ΕΡΤ (CPV:31700000-3), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.080€ € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεκμηρίωση προυπολογισμού,στην οποία τεκμηρίωση αναφέρονται και οι λόγοι για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ-DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

9.    Το Πρακτικό Νο 204/15-10-2020 Θέμα 15ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.

10.    Την με Αρ. Πρωτ.15392/6-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ψ4ΚΦ465Θ1Ε-9ΣΑ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ- 16-03098 ΔΕΣΜ- 16-02997 Λογαριασμός 64.08.03.0000).

11.    Την υπ’αριθμ.1804/25-9-2020 Προσφορά της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ-DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ συνολικής αξίας 4.080€ πλέον ΦΠΑ

12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την ανωτέρω εταιρία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση, λόγω μοναδικού προμηθευτή που κατασκευάζει τέτοιου είδους προιόντα , στην Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ-DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Α.Φ.Μ.:800212533 Δ.Ο.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, η οποία εδρεύει στα Μέγαρα Ατιικής επί της οδού Ρήγα Φεραίου αριθμός 10)της προμήθειας αντιανέμιων-windshieid blue with 3X FULL COLOR LOGO ΕΡΤ ,(CPV:31700000-3) με τιμή 4.080€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 1804/25-9-2020 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

Εγγύηση:1 έτος που καλύπτει την εργασία και τα ανταλλακτικά
Χρόνος Παράδοσης: 30 ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, , Αποθήκη Τ/Ο Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Στέλιος Νάκος τηλ. 210 6075945 Επιτροπή Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Παπαυγέρης Βασίλης, κος Παλατζίδης Δημήτρης και κος Γιαβρίμης Κων/νος.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει άμεσα με την παράδοσή τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 241/14- 10-2020, Θέμα 29ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 3517/14-10-2020 (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ A.E. - 23 Νοεμβρίου 2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 17986