ΕΡΤ: Προμήθεια 2 κονσολών μίξης ήχου Soundcraft Signature 12 & 3 τηλεφωνικών υβριδίων Axel Technology Boxtell MKII από τη Bon Studio SA.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ με Θέμα : «Προμήθεια δύο (2) κονσολών μίξης ήχου και τριών (3) τηλεφωνικών υβριδίων.Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).

6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

7.    Την από 11/02/2020 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ για την Προμήθεια δύο (2) κονσολών μίξης ήχου και τριών (3) τηλεφωνικών υβριδίων (CPV:32210000-8), προϋπολογιζόμενου κόστους 1.353,10€ πλέον ΦΠΑ.

8.    Την από 22/4/2020, προσφορά των ζητούμενων αγαθών, από την εταιρεία BON STUDIO ΑΕΒΕ (1.353,10€ πλέον ΦΠΑ) την οποία έλαβε ο κ. Καρκαλέτσης Γιάννης.

9.    Το υπ' αριθμ. 186/03-04-2020, πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της. 

10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 4951/23-4-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Γ.Δ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ:22-00549, ΔΕΣΜ:22-00504, Λογ: 12.00.00.0000, ΑΔΑ:ΨΤΟΙ465Θ1Ε-Ε78).

11.    Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19», ΦΕΚ 55/11-03-2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απ' ευθείας ανάθεση της Προμήθειας δύο (2) κόνσολών μίξης ήχου και τριών (3) τηλεφωνικών υβριδίων (CPV:32210000-8), όπως αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα στην εταιρεία BON STUDIO ΑΕΒΕ (Ζαΐμη 6, Αθήνα, ΑΦΜ: 094143232, ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).Χρόνος Παράδοσης και ολοκλήρωσης των εργασιών: Οι κονσόλες άμεσα, τα υβριδικά τηλέφωνα εντός 20 εργάσιμων ημερών.
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κος Καρκαλέτσης Ιωάννης, τηλ. 2106092600.
Επιτροπή Παραλαβής: Καρκαλέτσης Ιωάννης.
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των υλικών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση των υλικών. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.353,10€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2020.
 
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%).

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 29-04-2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 5159