ΕΡΑ: Προμήθεια μηχανημάτων για κεντρικό έλεγχο ραδιοφωνίας.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα: «Προμήθεια μηχανημάτων για κεντρικό έλεγχο ραδιοφωνίας».

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).
6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
7.    Την από 21/10/2019 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ Ραδιοφωνίας για την Προμήθεια μηχανημάτων για κεντρικό έλεγχο ραδιοφωνίας (CPV:32342410-9), προϋπολογιζόμενου κόστους 12.270,00€ πλέον ΦΠΑ.
8.    Τις προσφορές που ελήφθησαν από την AUDIO COM ΙΚΕ (3.544,50€ πλέον ΦΠΑ), την επιχείρηση του ΑΝΤ. ΒΛΑΣΤΑΡΑ (4.755,00€ πλέον ΦΠΑ), την BON STUDIO ΑΕΒΕ (2.908,62€), την ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ ΟΕ (3.900,00€ πλέον ΦΠΑ, τον ΑΛΕΞ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ (4.731,00€ πλέον ΦΠΑ) και Φ. ΝΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (5.990,34€ πλέον ΦΠΑ).
9.    Την από 4/12/2019 ηλεκτρονική επιστολή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε., με την οποία μας ενημέρωσε πως αποσύρει την προσφορά της.
10.    Την από 4/12/2019 ηλεκτρονική επιστολή του κ. Γιάννη Καρκαλέτση, Δ/ντη Ανάπτυξης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφώνου, με την οποία εγκρίνει τεχνικά το σύνολο των προσφορών.
11.    Το υπ' αριθμ. 174/04-11-2019, θ.14ο , πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.
12.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 17264/13-11-2019 (ΑΔΑ:6ΓΦΩ465Θ1Ε-Μ65) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Γ.Δ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019. (ΑΤΕ:22-00291, ΔΕΣΜ:22- 00256, Λογ: 12.00.00.0000)
13.    Την με αριθμ. Πρωτ. 21982/10-12-19 (ΑΔΑ:6ΖΤ6465Θ1Ε-ΥΝ3) Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης για αποδέσμευση πίστωσης (ΑΔΕΣ:22-00222).
14.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τις ανάδοχες εταιρείες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απ' ευθείας ανάθεση, κατόπιν πρόσκλησης για λήψη προσφορών, με κατ' είδος κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά συμφερότερη τιμή, βάση μόνο προσφερόμενης τιμής, της Προμήθειας μηχανημάτων για κεντρικό έλεγχο ραδιοφωνίας (CPV: 32342410-9), όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Χρόνος Παράδοσης και ολοκλήρωσης των εργασιών: Εντός 10 ημερών, μετά την κοινοποίηση στις Αναδόχους Εταιρείες, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, Αποθήκη Ρ/Φ κος Νάκος Στέλιος, τηλ:2106075945
Επιτροπή Παραλαβής: Διαμαντόπουλος Κων/νος , Σπυρόπουλος Ανδρέας, Αθανασίου Ιωάννης. Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των
υλικών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση των υλικών. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 11.184,12€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%), ανάλογα με το ύψος του τιμολογίου κάθε αναδόχου εταιρείας.
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019, ΑΔΑ: ΩΚ88465Ο1Ε-014.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλιου ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 23.12.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 22700