ΕΡΤ: Προμήθεια Αντιανέμιων με το Logo ERT NEWS από DEKTRON.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΩΝ ΜΕ TO ΝΕΟ LOGO ERT NEWS, Δ/ΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4837/28-06-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 299/28-06-2022) Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» (ΑΔΑ: 6ΠΠ2465Θ1Ε- ΨΙΠ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Την με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-04711/01-01-2023 Αίτηση Παραγγελίας της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης της Γεν. Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια με τίτλο: προμήθεια τριακοσίων (300) τεμαχίων αντιανέμιων με τα νέα λογότυπα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ERT NEWS) με σκοπό τη διάθεση τους στα συνεργεία για τις ανάγκες της παραγωγής ειδήσεων εκπομπών και λοιπών μεταδόσεων, (CPV: 18213000-5), με Απευθείας Ανάθεση στην Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ως μοναδικός κατάλληλος προμηθευτής σύμφωνα με  την επισυναπτόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας & Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 7.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την προαναφερόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας & Τεκμηρίωσης Προϋπολογισμού με τη συνημμένη της Προϋπολογιστική Προσφορά της εν λόγω Εταιρείας.

10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 788/12-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΘΚΒ465Θ1Ε-ΓΧΠ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2023.
(ΑΤΕ-16-04711/01-01-2023    ΔΕΣΜ-16-04483/03-01-2023 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 64.08.03.0024)

11.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3507/24-02-2023 Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 23PROC012198623) που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

12.    Την Οικονομικοτεχνική Προσφορά και τα Δικαιολογητικά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με αξία 7.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

13.    Το με ημερομηνία 28-02-2023 ηλεκτρονικό Έγγραφο (e-mail) Τεχνικής Αξιολόγησης του Τμήματος Εικονοληψίας της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει σαν τεχνικά κατάλληλη την προαναφερόμενη Προσφορά που υπέβαλλε η Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.

14.    Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., που πληρούν τις προϋποθέσεις απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 73, παράγραφος 1 και 2 του Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας στην Εταιρεία με την επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και τον διακριτικό τίτλο DEKTRON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ.: 800212533, Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που εδρεύει στον Δήμο ΜΕΓΑΡΕΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ αρ. 10), της προμήθειας: Προμήθεια τριακοσίων (300) τεμαχίων αντιανέμιων με τα νέα λογότυπα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ERT NEWS), (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 18213000-5), σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: 2425/28-02-2023 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες, μετά την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κατόπιν συνεννόησης. Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Κώτσης Θεόδωρος - Προϊστάμενος του Τμήματος Εικονοληψίας της Δ/νσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τηλ. 2106066045.

Όροι Παράδοσης - Παραλαβής: Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Είδη των οποίων οι συσκευασίες έχουν υποστεί εμφανή καταπόνηση - εκτεταμένη φθορά, ή οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους διαφέρουν από αυτές των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας, δεν θα παραλαμβάνονται και θα ειδοποιείται η Ανάδοχος Εταιρεία να τα παραλάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται σε αυτήν την περίπτωση σε άμεση αντικατάσταση των εν λόγω ειδών εντός των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων με δικά της έξοδα, εφόσον προκύπτουν τέτοια.

Εγγύηση: Ένα (1) έτος, που καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η οποία θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης των υλικών της Ανάδοχου Εταιρείας και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 7.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την Παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης.

2)    Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

3)    Την τεχνική και οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Γ.Δ. ΤΕΧΝ. & ΛΕΙΤ. ΜΕΣΩΝ
Ι. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή 09.03.23 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 4250