ΕΡΤ: Προμήθεια Ψηφιακής Κονσόλας Ήχου YAMAHA QL-5 με Dante Interface & Εκπαίδευση Προσωπικού από ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ για Τηλεοπτικό Studio.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ YAMAHA QL-5 με DANTE INTERFACE & ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Τ/Ο STUDIO ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16.06.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4837/28.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 299/28-06-2022) Θέμα 1ο: «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα» (ΑΔΑ :6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01.04.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Την με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-04673 Αίτηση Παραγγελίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (19.990,00 €) πλέον Φ.Π.Α. (CPV 32342410-9),

10.    Την με Αριθμ. πρωτ.: 16630/12.10.2022 Απόφαση Αναγκαιότητας Προμήθειας, Εγκατάστασης ψηφιακής κονσόλας μίξης ήχου για τις ανάγκες των Τ/Ο studio της Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., και Εκπαίδευσης του προσωπικού

11.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 16785/14.10.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΖΥΙ465Θ1Ε-4ΝΚ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2022.
(ΑΤΕ-16-04673, ΔΕΣΜ-16-04325, ΛΟΓ.: 12.00.00)

12.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 17583/27.10.2022 Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑΜ: 22PROC011502485) προς την εταιρεία: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

13.    Την Οικονομική Προσφορά που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., από την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε., όπως φαίνεται παρακάτω:14.    Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., από την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

15.    Την από 11.11.2022 αξιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που την κρίνει τεχνικά κατάλληλη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. (Α.Φ.Μ.: 094079082, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Νομό Αττικής, 19ο χιλ. Λεωφόρου Λαυρίου, Τ.Κ. 190 02 - ΠΑΙΑΝΙΑ), της προμήθειας ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ YAMAHA QL-5 με DANTE INTERFACE & ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Τ/Ο STUDIO ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» σύμφωνα με την με ημερομηνία 03.11.2022 Οικονομική Προσφορά της:Χρόνος Παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., Λ. Μεσογείων 432 , Ραδιομέγαρο, Αγ. Παρασκευή.

Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Νικόλαος Αμουντζάς (210 606 6620).

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική Παραλαβή, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, και ολοκλήρωση Εκπαίδευσης, από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε κ. Νικόλαο Αμουντζά (210 606 6620), η οποία θα γίνει εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του συνόλου των υλικών.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση παραλαβής) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 19.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/2016, Ν. 4013/2011) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του

Ανάδοχου διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την Παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης.

2)    Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

3)    Την οικονομική Προσφορά του Ανάδοχου στο μέτρο που
δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ο.Υ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Κατακύρωσης - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή 22.11.22 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 18972

Στην ίδια κατηγορία