Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: Δ' Τρίμηνο 2019.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία στους Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με έτος βάσης 2015=100,0 για το Δ' Τρίμηνο 2019, η εξέλιξη των οποίων σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου, έχει ως εξής:Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

■    Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων, κλάδος 59» του Δ' τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 5,0%, έναντι αύξησης 11,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).
■    Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, κλάδος 60» του Δ' τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ' τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 4,2%, έναντι αύξησης 16,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017 (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

■    Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 59 του Δ' τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ' τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 89,5%, έναντι αύξησης 53,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 (Πίνακας 1, Γράφημα 1).
■    Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 60 του Δ' τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ' τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 32,6%, έναντι αύξησης 29,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 (Πίνακας 1, Γράφημα 2).

Στους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν εμφανίζεται η διαχρονική εξέλιξη των τριμηνιαίων δεικτών από το Α΄ τρίμηνο 2015 έως και το Δ΄ τρίμηνο 2019.

Πίνακας 1. Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων & μουσικών εκδόσεων (κλάδος 59) και στις Δραστηριότητες προγραμματισμού & ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (κλάδος 60) Έτος βάσης: 2015=100,0

 

(1) Αναθεωρημένα στοιχεία
(2) Προσωρινά στοιχεία

Γράφημα 1. Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στην Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων (κλάδος 59, NACE Αναθ. 2) Έτος βάσης: 2015 = 100,0

 

Γράφημα 2. Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (κλάδος 60, NACE Αναθ. 2) Έτος βάσης: 2015 = 100,0


 


Μεθοδολογικές Σημειώσεις

Γενικά 

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι τριμηνιαίοι δείκτες του οικονομικού κύκλου των επιχειρήσεων, οι οποίοι ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά το 2005, με έτος βάσης (ε.β.) 2005 = 100,0.

Σκοπός του δείκτη - Χρησιμοποιούμενοι ορισμοί 

Σκοπός των δεικτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας, σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους. Συνυπολογίζονται πρόσθετα τυχόν επιδοτήσεις προϊόντων/υπηρεσιών. Δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή των υπηρεσιών που τιμολογήθηκαν από την επιχείρηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνει τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης.

Νομικό πλαίσιο

Οι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1165/98 του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 «περί βραχυπροθέσμων στατιστικών» και του Κανονισμού (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2.

Περίοδος αναφοράς Τρίμηνο.

Έτος βάσης 2015 = 100,0.

Αναθεώρηση:

Η αναθεώρηση των δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, με έτος βάσης που λήγει σε 0 ή σε 5. Σκοπός της αναθεώρησης είναι η προσαρμογή του δείκτη στις νεότερες εξελίξεις της διάρθρωσης του τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Στατιστική ταξινόμηση

Χρησιμοποιείται η στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 (Κανονισμός 1893/2006).

Γεωγραφική Κάλυψη  Το σύνολο Χώρας.

Κάλυψη κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων 

Οι δείκτες καλύπτουν τους κλάδους 59 (Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων) και 60 (Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), της στατιστικής ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Διενεργούμενη έρευνα    

Στην κατάρτιση των δεικτών περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών (στο έτος 2015) ίσο ή μεγαλύτερο των 125.000 Ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 71 επιχειρήσεων σε όλη τη Χώρα.

Υπολογισμός των δεικτών

Ο υπολογισμός των δεικτών γίνεται με την εφαρμογή της μεθόδου της αλύσωσης. Αρχικά, υπολογίζεται ο δείκτης κινητής βάσης, ο οποίος προκύπτει από τη σύγκριση στις εκτιμηθείσες αξίες κύκλου εργασιών τρέχοντος τριμήνου με την αντίστοιχες αξίες του προηγούμενου τριμήνου και ακολούθως υπολογίζεται ο δείκτης τρέχοντος τριμήνου, πολλαπλασιάζοντας τον δείκτη κινητής βάσης με τον δείκτη του προηγούμενου τριμήνου. Κατόπιν, πραγματοποιείται αναγωγή των δεικτών σε τυπικό τρίμηνο, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιμηθείσες αξίες κύκλου εργασιών με ειδικό διορθωτικό συντελεστή, σύμφωνα με τον αριθμό εργάσιμων ημερών κάθε τριμήνου. Το τυπικό τρίμηνο αναφέρεται στον πραγματικό αριθμό εργάσιμων ημερών.

Καταρτιζόμενες σειρές δεικτών    

Καταρτίζονται οι χρονοσειρές των δεικτών από το Α΄ τρίμηνο 2000, με ε.β. 2015 = 100,0.

Δημοσίευση Στοιχείων

Τα στοιχεία των δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας (ε.β. 2015 = 100,0) δημοσιεύονται από τον Σεπτέμβριο 2018, με αναδρομικά στοιχεία από το 2000.

Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισμού των δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και για τα στοιχεία χρονολογικών σειρών των δεικτών, διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDD06/-

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) - Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2020

Στην ίδια κατηγορία