το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 14:08

ΕΡΤ3: Διενέργεια Διαγωνισμού για Μίσθωση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (μοντάζ).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ3 περί Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (μοντάζ ) για την ΕΡΤ3 & Ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Προσφορών.

'Εχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.»
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις.»
4. Τις από 22/7/2010 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ/16752 με θέμα: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων» στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και από 29/9/2010 και με αριθμ. Πρωτ. 20868 με θέμα: Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
5. Το Ν.4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
7. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.»
8. Την υπ' αριθ. 271/23-01-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «... διορισμός νέου Προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε. και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»
9. Την υπ' αριθ. 102/16.11.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «.διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και 
δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»
10. Τη με αριθ. πρωτ. 1847/29.09.2017 (Πρακτικό Νο 143/29.09.2017/Θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ), η οποία αφορά στον «Ορισμό του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3»
11. Τη με αριθ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177,Θέμα 1ο, ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ) η οποία αφορά στη : «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα»
12. Την υπ. αριθ. 136/13.12.2018 αίτηση παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004345059 2019-01-17) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ3 - με την έκθεση σκοπιμότητας με ΑΤΕ-15-00550/2019, για τη μίσθωση υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (μοντάζ) και το email της Προϊσταμένης της Υποδ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
13. Τα υπ. αριθ. πρακτικά 147/14.12.2018 θέμα 14ο και 149/17.01.2019 θέμα 20ο με τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα της μίσθωσης.
14. Την από 16/01/2019 πρόταση της Υποδ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για στελέχωση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α) Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στην υπ' με αριθ. 136/13.12.2018 Αίτηση Παραγγελίας του τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, στη συνημμένη σε αυτή Έκθεση Σκοπιμότητας και Τεχνικές Προδιαγραφές τριών (3) σελίδων, για τη μίσθωση υπηρεσιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και ήχου (μοντάζ) (CPV:92220000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Τη δέσμευση του ποσού των 55.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον λογαριασμό 61.98.00 φορολογικού έτους 2019 (αριθ. Δεσμ.: ΔΕΣΜ-15-00553 και ΔΕΣΠΡΟ-15-00060).
β) Τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, που θα υποβληθούν στον προαναφερόμενο διαγωνισμό μίσθωσης, αποτελούμενης από τα παρακάτω μέλη:
1. Θεόδωρο Κυρλόγλου (ΤΕΤ-1α Ηλεκτρονικών) Πρόεδρο
2. Φωτεινή Κυριακίδου (ΤΕΤ-1α Ηλεκτρονικών) Τακτικό μέλος
3. Νικόλαο Παπαναστασίου (ΔΕΔ-1 Διοικ.-Οικον.) Τακτικό μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
■ Δημήτρης Πρίτσιος (ΤΕΤ-1α Ηλεκτρονικών)
■ Σωτηρία Μπρέλλου (ΤΕΤ-1α Ηλεκτρονικών)

 

• Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας των μελών της, ενώ δε θα καταβάλλεται επιπλέον αμοιβή στα μέλη της.
• Η αλληλογραφία που πρέπει να διεξαχθεί με τους ενδιαφερομένους προμηθευτές ή Υπηρεσιακές Μονάδες, κατά το στάδιο της τεχνικής - οικονομικής αξιολόγησης γίνεται με μέριμνα και υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής και σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΥΔΟΥ.
• Μετά την παράδοση των πορισμάτων τεχνικής-οικονομικής αξιολόγησης και δικαιολογητικών κατακύρωσης στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΥΔΟΥ ΕΡΤ3, τυχόν αλληλογραφία που πρέπει να διεξαχθεί με τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, θα γίνεται από το τμήμα αυτό.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. 3
Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - Θεσσαλονίκη, 18.01.2019 - Αρ. Πρωτ.: Θ 94

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 14:19

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group