το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 08:10

Προμήθεια συστήματος αναπαραγωγής βίντεο στο διαδίκτυο (playout), της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της ΕΡΤ. Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση σχετικά με την Προμήθεια συστήματος αναπαραγωγής βίντεο στο διαδίκτυο (playout), της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της ΕΡΤ. Α.Ε.

Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2137/26-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή Παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2279/03-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέων μελών» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 391/2017).
6. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 164/22-06-2018) Θέμα 16ο: «Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 1986/22-12-2017 (Πρακτικό 150, Θ. 3ο: Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1842/18-09-2017 Κωδικοποίηση της Απόφασης για Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα)» (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).
8. Την Αίτηση Παραγγελίας και το συμπεριλαμβανόμενό της έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02004/07-06-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΒΙΝΤΕΟ - ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (PLAYOUT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΒΙΝΤΕΟ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPV: 32323400-7), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.
9. Την Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με ημερομηνία 07-06-2018 προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την αναγκαιότητα της προμήθειας των ως άνω ειδών με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας και για την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
10. Το Πρακτικό Νο 131/07-06-2018 Θέμα 17ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
11. Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 02-07-2018 του Τμήματος Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με συνημμένη την προαναφερόμενη Αίτηση Παραγγελίας με το συμπεριλαμβανόμενο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών, που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 15 Προμηθευτές.
12. Τις Οικονομικοτεχνικές Προσφορές που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι Εταιρείες: 1) ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2) AMY Α.Ε., όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών (Φ. 124.59.):

NEW MEDIA ERT PLAYOUT AXEL 1
13. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που έστειλαν 3 Προμηθευτές, όπου αναφέρουν ότι αδυνατούν να υποβάλλουν Προσφορά. Οι υπόλοιποι Προμηθευτές δεν ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση.
14. Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 29-08-2018 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υβριδικών Εφαρμογών & Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις Προσφορές που υπέβαλλαν οι δύο προαναφερόμενες Εταιρείες, σαν τεχνικά κατάλληλες, βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία: ΤΕΛΜΑΚΟ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με διακριτικό τίτλο ΤΕΛΜΑΚΟ A.E. (Α.Φ.Μ.: 094150597,?
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΒΑΡΝΑΛΗ ΚΑΙ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ αρ. 23), της προμήθειας συστήματος αναπαραγωγής πολυμεσικού περιεχόμενου - βίντεο - στο διαδίκτυο (PLAYOUT), του κατασκευαστικού οίκου AXEL TECHNOLOGY, στην συνολική τιμή των 16.001,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ.: 67019/04-07-2018 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:

NEW MEDIA ERT PLAYOUT AXEL 2
Όλα τα παραπάνω υλικά και λογισμικά θα παραδοθούν από την Ανάδοχο Εταιρεία πλήρως εγκατεστημένα και παραμετροποιημένα, σε πλήρη λειτουργία.
Χρόνος Παράδοσης: Τέσσερεις (4) εβδομάδες, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κτίριο Γ', 3ος όροφος, Γενική Δ/νση Νέων Μέσων. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Μουράτος Ανδρέας, τηλ.: 2106092381, 2106075992.
Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη: Δύο (2) έτη, από τον κατασκευαστικό οίκο AXEL TECHNOLOGY, που περιλαμβάνεται στην Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας.
Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή και την καλή λειτουργία.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 16.001,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011) και υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

 

Β. Την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης: 16.001,00 € πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018.
(ΑΤΕ-16-02004/07-06-2018 ΔΕΣΜ-16-01912/07-06-2018 ΑΔΕΣ-16-01432/11-09-2018 ΚΩΔ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000).

 

Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 164/22-06-2018, Θέμα 16ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).

 

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: 13610

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 08:26

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group