ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικού Μεριδίου Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΛΥΧΝΑΡΙ Ν. Δωδεκανήσου.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 125/2022 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 28.9.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-presence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης, Νικόλαος Κιάος και Γεώργιος Σαρειδάκης, τα οποία είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης ποσοστού εταιρικών μεριδίων 1% της εταιρείας με την επωνυμία ««Μ. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΛΥΧΝΑΡΙ» Ν. Δωδεκανήσου, από τον Παναγιώτη Χριστοφόρου του Γεωργίου στον Μιχαήλ Πιννίκα του Αντωνίου, δυνάμει του με αριθμό 16.792/18.7.2011 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη - Χατζηδιάκου, έναντι τιμήματος 290 ευρώ (σχετικό έγγραφο με αριθμ πρωτ. ΕΣΡ 6012/21.7.2011).

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 530/22.7.2011 ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2001/ΕΣ/12.9.2012 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμό πρωτ. 900/ΕΣ/10.11.2020 εισήγησή της.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β ν 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν 2328/1995 και 12 παρ. 15 του ιδίου νόμου με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

3.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...».

5.    Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021: «3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Λ' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

6.    Εξάλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα:

(α) Για τον ραδιοφωνικό σταθμό του Ν. Δωδεκανήσου με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΛΥΧΝΑΡΙ», εκπέμποντα στη συχνότητα 91,7 FM έχει εκδοθεί η με αριθμό 22540/9.10.2002 «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας» του (τότε) Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., με φορέα λειτουργίας ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας ομόρρυθμοι εταίροι, με ποσοστό 99% και 1% ήταν ο Μιχαήλ Εγγλέζος και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου, αντιστοίχως.

(β) Με το υπ’ αριθμ.: 16.792/18.7.2011 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ρόδου Αγάπης Καλομοίρη - Χατζηδιάκου, το οποίο απεστάλη στο ΕΣΡ και έλαβε ΑΠ 6012/21.7.2011, ο Παναγιώτης Χριστοφόρου μεταβίβασε - συναινούντος και του Μιχαήλ Εγγλέζου, ομόρρυθμου εταίρου - το ανωτέρω εταιρικό ποσοστό εξ 1% στον Μιχαήλ Πιννίκα, λόγω πωλήσεως, με τίμημα (καταβληθέν) 290 ευρώ. Με το ίδιο συμβόλαιο συμφωνήθηκε η μετατροπή της εταιρείας σε ετερόρρυθμη με ομόρρυθμο μέλος τον Μιχαήλ Εγγλέζο και ετερόρρυθμο τον Μιχαήλ Πιννίκα.

(γ) Σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του τελευταίου (αγοραστού) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ουδέ ιδιότητες ασυμβίβαστες με τη συμμετοχή του σε επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού. Εξάλλου η κάλυψη του καταβληθέντος τιμήματος (290 ευρώ) τεκμηριώνεται.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει αυτών και με βάση τα προεκτεθέντα, η μεν αποστολή του ανωτέρω συμβολαιογραφικού εγγράφου εκτιμάται ως εμπεριέχουσα και αίτημα έγκρισης των αναφερομένων σ’ αυτό εταιρικών μεταβολών, αυτές δε πρέπει να εγκριθούν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει τη μεταβίβαση, από τον Παναγιώτη Χριστοφόρου στον Μιχαήλ Πιννίκα, ποσοστού συμμετοχής 1% της φορέως του ραδιοφωνικοί σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΛΥΧΝΑΡΙ» του Ν. Δωδεκανήσου, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία ««Μ. ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και ήδη με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 28η Σεπτεμβρίου 2021 και δημοσιεύθηκε την 3η Οκτωβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 125/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 3η Οκτωβρίου 2022

Στην ίδια κατηγορία