το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 07:52

Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β/2017).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η ΕΕΤΤ μεριμνά για το Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος. Η τροποποίηση της απόφασης έχει ως εξής:

Μαρούσι, 30-4-2018 - ΑΠ: 849/3 - H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), έχοντας υπόψη:

α. Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) και ιδίως τα άρθρα 18 παράγρ. 5, 6 και 27 παράγρ. 1 αυτού αυτού, ως ισχύει,
β. την ΥΑ με αρ 169/17-1-2018 «Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ραδιοφωνικού Σήματος», (ΦΕΚ 54/Β/18-1 -2018), όπως εκάστοτε ισχύει,
γ. την ΥΑ με αριθ. 170/17-1-2018 «Εκχώρηση φάσματος επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής στην «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 55/Β/18-1-2018),
δ. την ΥΑ με αριθ. 171/17-1-2018 «Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής κάλυψης και καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας» (ΦΕΚ 61/Β/18-1-2018),
ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/B/14-2-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/12/4-6-2013 (ΦΕΚ 1529/Β/21-6-2013), ΑΠ 701/64/23/12/2013 (ΦΕΚ 179/Β/31-1-2014) και ΑΠ 721/0060/12- 6-2014 (ΦΕΚ 1786/Β/30-6-2014).
στ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β/2017), και ιδίως το άρθρο 17 αυτής,
ζ. την επιστολή του ΟΤΕ με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 3127/29-1-18,
η. την επιστολή της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με αριθ. πρωτ.ΕΕΤΤ: 8757/20-3-18,
θ. την επιστολή της εταιρείας WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 8842/20-3-18,
ι. την επιστολή της εταιρείας ΟΤΕ με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 9106/22- 3-18,
ια. την επιστολή της εταιρείας Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 9472/26-3-18
ιβ. τις επιστολές της εταιρείας Cosmote με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 9476/26-3-18 και 9653/27-3-18,
ιγ. την επιστολή της εταιρείας Forthnet AE με αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ: 11738/19-4-18
Επειδή:
α. Σε εφαρμογή των στα έχοντας υπόψη της παρούσας Υπουργικών Αποφάσεων [σχετ. υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ)], η ΕΕΤΤ θα χορηγήσει Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής. Στις υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται στη Δήλωση Καταχώρησης της ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β/2017) και ειδικότερα στην Ομάδα Α «Παροχή Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» του Παραρτήματος Α1 δεν προβλέπεται παροχή Δικτύου μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής, συνεπώς απαιτείται τροποποίηση της Απόφασης και προσθήκη του Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής.
β. Με τις ως άνω επιστολές [σχετ. υπό στοιχεία (ζ), (η), (θ), (ια), (ιβ) και (ιγ)], υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ αιτήματα παράτασης της έναρξης ισχύος του Κανονισμού Γενικών Αδειών και συγκεκριμένα:
1. Η εταιρεία ΟΤΕ αιτείται παράταση έναρξης ισχύος έως τις 31 - 12-18 για το Παράρτημα Β, 2.1.14, παρ. ζ), εδάφιο i).
2. Η εταιρεία Vodafone-Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών αιτείται παράταση έναρξης ισχύος ενός έτους από την παραλαβή του αιτήματος, δηλαδή έως τις 20-3¬19, για το σύνολο των διατάξεων του Παραρτήματος Β, εξαιρουμένων των διατάξεων που τέθηκαν άμεσα σε ισχύ με την δημοσίευση του Κανονισμού Γενικών Αδειών.
3. Η εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες αιτείται παράταση έναρξης ισχύος έως τις 31-1-2019 για το Παράρτημα Β, 3.1.4, εδάφιο γ και παράταση έως τις 31-3-2019 για το σύνολο των διατάξεων του Παραρτήματος Β, εξαιρουμένων των διατάξεων που τέθηκαν άμεσα σε ισχύ με την δημοσίευση του Κανονισμού Γενικών Αδειών.
4. Η εταιρεία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ αιτείται παράταση έναρξης ισχύος έως τις 6-12-18 για το σύνολο των διατάξεων του Παραρτήματος Β, εξαιρουμένων των διατάξεων που τέθηκαν άμεσα σε ισχύ με την δημοσίευση του Κανονισμού Γενικών Αδειών.

5. Η εταιρεία Cosmote αιτείται παράταση έναρξης ισχύος έως τις 30-6-19 για τις διατάξεις του Παραρτήματος Β:
2.1.8, σημείο (β), εδ. (ii),
2.1.14, σημείο (ζ), εδ. (i),
2.1.14, σημείο (i),
2.1.15 σημείο (α) και σημείο (στ), εδ.χνί.
6. Η εταιρεία Forthnet AE αιτείται παράταση έναρξης ισχύος έως τις 6/12/18 για τις διατάξεις του Παραρτήματος Β:
2.1.8,
2.1.14 (ζ),
2.1.15 με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο του σημείου (η),
το οποίο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ,
2.1.16,
3.1.4 (γ),
3.1.8 (γ).
και κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί παράταση στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού οι οποίες δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ.
γ. Με την ως άνω επιστολή του ΟΤΕ υπό στοιχείο (ι), υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ εκ νέου αίτημα τροποποίησης του άρθρου 2.12.γ του Παραρτήματος Β του Κανονισμού Γενικών Αδειών. Το εν λόγω αίτημα είχε τεθεί στη δημόσια διαβούλευση και έχει ήδη εξετασθεί από την ΕΕΤΤ κατά την έκδοση του εν λόγω Κανονισμού Γενικών Αδειών με συνέπεια να μη παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού.
Αποφασίζει:
Α. Την προσθήκη της Υπηρεσίας Α0108, της ομάδας Α, του Παραρτήματος Α1 της ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 4262/Β/2017) ως εξής:
Α0108: Δίκτυο μετάδοσης σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος.
Β. Την παράταση έως την 1/10/2018 της έναρξης ισχύος για το σύνολο των διατάξεων του Παραρτήματος Β του ανωτέρω Κανονισμού Γενικών Αδειών, εξαιρουμένων των διατάξεων:
• Του τελευταίου εδαφίου του σημείου (η) της παραγράφου 2.1.15 και
• Της παραγράφου 3.1.6,
που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ άμεσα με την δημοσίευση του ανωτέρω Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 834/Β/2017).
Περαιτέρω ορίζεται ότι ειδικά οι διατάξεις των παραγράφων:
• 2.1.8 σημείο (β) εδάφιο (ii),
• 2.1.14 σημείο (ζ), εδάφιο i),
• 2.1.14 σημείο (ι),
• 2.1.15 σημείο (α),
θα τεθούν σε ισχύ στις 31/12/2018. Μέχρι την θέση σε ισχύ των ανωτέρω εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του προηγούμενου Κανονισμού Γενικών Αδειών ΑΠ ΕΕΤΤ 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/B/14-2-2013), όπως έχει τροποποιηθεί.
Γ. Ορίζει τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΕΤΤ - 8 Μαΐου 2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 08:33

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group