το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 10:02

ΕΡΤ: Προμήθεια ανταλλακτικών κάμερας Sony Xdcam PDW-700.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση περί Προμήθειας ανταλλακτικών κάμερας Sony Xdcam PDW-700.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α’ 44).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 102/16-11-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και ο διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δύο μελών του Δ.Σ.».
4. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1847/29.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 143/29.09.2017, θέμα 5ο): « Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 177/21.11.2018, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α’147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Την Αίτηση Παραγγελίας No 103/20.11.2018 του τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Δ. ΕΡΤ3, με την οποία ζητείται η προμήθεια ανταλλακτικών κάμερας Sony Xdcam PDW-700, (CPVS:34913000-0) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 744,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8. Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2018, (Entersoft: ΑΤΕ-15-00536, ΔΕΣΜ-15-00532, ΑΔΕΣ-15-00485).
9. Την από 20.11.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εστάλη στις εταιρείες: ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E., ADELTECH A.E., Γ.Σ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ Ο.Ε. και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ.
10. Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E., ADELTECH A.E. και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ.
11. Την από 28.11.2018 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
12. Το πρακτικό Νο. 146/06.12.2018 θέμα 19ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
13. Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας ανταλλακτικών κάμερας Sony Xdcam PDW-700 σε αντικατάσταση κατεστραμμένων, στην ADELTECH A.E. (ΑΦΜ:094484966, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία εδρεύει επί της οδού Α. Παπαναστασίου 50, Τ.Κ. 54639, Θεσσαλονίκη) της ως άνω προμήθειας, με συνολική τιμή 535,30€ πλέον 24% Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την από 27/11/2018 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 PINAKAS PDW 700

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού, Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Παπαδήμος Κώστας τηλ. 2313/338 766.
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 45 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Η συνολική παρακράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).


O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: 2502, Αγ. Παρασκευή 14.12.2018

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 10:34

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group