το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 17:26

Προμήθεια Οθονών και Συστημάτων Τηλευποβολέων για τις ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση Κατοχύρωσης.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΥΠΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ.»
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 30-10-2018 Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-01529/01-01-2018 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια οθονών και συστημάτων τηλευποβολέων (τεμ.1) (CPV: 32323000-3), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.950 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

8. Το Πρακτικό Νο 142/24-10-2018 Θέμα 7ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
9. Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις Εταιρίες: CALPRO I.K.E και Γ.Δ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ, όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών:

ERT PROMPTERS 122018 PINAKAS 1

10.Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 28-11-2018 του Τμήματος Ανάπτυξης Τ/Ο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις Προσφορές των προαναφερόμενων Εταιριών, ως τεχνικά κατάλληλες.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία Γ.Δ.ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε (Α.Φ.Μ.: 099935353 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ), η οποία εδρεύει στο Ταύρο επί της οδού Ψαρρού 2 &Μενεμένης, της προμήθειας οθονών και συστημάτων τηλευποβολέων , με τιμή 18.500,80€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 20/11/2018 Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:

ERT PROMPTERS 122018 PINAKAS 2

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών, μετά την υπογραφή και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε

Τόπος Παράδοσης Αποθήκη Τ/Ο Μεσογείων 432,Ρ20 υπεύθυνος παραλαβής Κος Νάκος Στέλιος τηλ. 210 6075945
Εγγύηση: 2 έτη της κατασκευάστριας εταιρίας Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή σφάλματος στον εξοπλισμό η ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με την ανάδοχο εταιρία για τον έλεγχο της συσκευής.
Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.500,80€ πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011) και υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%)
Β. Για την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης 18.500,80€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018 (ΔΕΣΜ 16 -02069/27-09-2018 ΑΔΕΣ. 16-01561/12-12-2018 ,ΑΤΕ 16-01529/01-01-2018 Λογαριασμός: 12.00.00.0000)
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).

 

Γ.Δ.Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου: 17741, Αγ. Παρασκευή 13.12.2018

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 17:43

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group