το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 10:05

ΕΡΤ 3: Προμήθεια Οπτικών Δίσκων XDCAM 50GB.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολουθως την απόφαση της ΕΡΤ3:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ XDCAM 5OGB»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 102/16-11-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και ο διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και δύο μελών του Δ.Σ.».
4. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1847/29.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 143/29.09.2017, θέμα 5ο): « Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 177/21.11.2018, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α..
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ:18REQ004083304) του τμήματος Μετάδοσης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προγράμματος της Γ.Δ. ΕΡΤ3, με την οποία ζητείται η προμήθεια οπτικών δίσκων XDCAM 50GB (900τεμ.), (CPVS: 30234200-0) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8. Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2018, (Entersoft: ΑΤΕ- 16-02209, ΔΕΣΜ-16-02159, ΑΔΕΣ-16-01552).
9. Την από 27.11.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εστάλη στις εταιρείες: ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΛΕΞ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ, ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTION A.E., ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. και ADELTECH A.E..
10. Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΛΕΞ. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ, ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTION A.E. και ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
11. Την από 05.12.2018 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
12. Το πρακτικό Νο. 146/06.12.2018 θέμα 24o της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
13. Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.
14. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απεστάλησαν από την εταιρία.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας οπτικών δίσκων XDCAM 50GB (900 τεμάχια), στην επιχείρηση ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (ΑΦΜ:094047533, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει επί της οδού Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 175 64 Παλαιό Φάληρο), με συνολική τιμή 13.500,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την από 04/12/2018 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:

ERT3 Pinakas PROMHTHEIA XDCAM DISKOI

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού , Θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Ιφιγένεια Κυριαζή τηλ. 2313/338737 .
Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.
Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακράτηση ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας, η οποία επιβαρύνεται επιπλέον με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου. Η συνολική παρακράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,0622% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 & άρθρο 375 παρ. 7 (άρθρο 26) Ν. 4412/2016) και της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016).

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ 2451 - 07.12.2018

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 10:40

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group