το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 18:23

Προμήθεια Συστήματος Μετατροπής & Διανομής Σημάτων Video HD/SD στο Διαδίκτυο για τη Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων της ΕΡΤ ΑΕ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης με ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ HD / SD ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2137/26-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή Παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2279/03-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέων μελών» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 391/2017).
6. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 164/22-06-2018) Θέμα 16ο: «Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 1986/22-12-2017 (Πρακτικό 150, Θ. 3ο: Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1842/18-09-2017 Κωδικοποίηση της Απόφασης για Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα)» (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).
8. Την Αίτηση Παραγγελίας και το συμπεριλαμβανόμενό της έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-02154/10-10-2018 της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε: Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙ (6) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ HIGH DEFINITION (HD) / STANDARD DEFINITION (SD) ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ) ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (CPVS: 44142000-7, 31162000-9, 31213100-3), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.
9. Την Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με ημερομηνία 12-10-2018 προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την αναγκαιότητα της προμήθειας των ως άνω ειδών με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας και για την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
10. Το Πρακτικό Νο 141/12-10-2018 Θέμα 13ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της.
11. Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 23-10-2018 του Τμήματος Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με συνημμένη την προαναφερόμενη Αίτηση Παραγγελίας με το συμπεριλαμβανόμενο έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών, που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε 14 Προμηθευτές.
12. Την μόνη Οικονομικοτεχνική Προσφορά, που υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Προμηθειών Παγίων & Ανταλλακτικών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η Εταιρεία A.M.Y. Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
13. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) που έστειλαν 4 Προμηθευτές, όπου αναφέρουν ότι αδυνατούν να υποβάλλουν Προσφορά. Οι υπόλοιποι Προμηθευτές, δεν ανταποκρίθηκαν στην Πρόσκληση.
14. Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 13-11-2018 του Τμήματος Παραγωγής Νέων Μέσων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υβριδικών Εφαρμογών & Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Νέων Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την Προσφορά που υπέβαλλε η Εταιρεία A.M.Y. Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σαν τεχνικά κατάλληλη, βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την Απευθείας Ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας, στην Εταιρεία: A.M.Y. Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο A.M.Y. Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 094171175, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ του νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην οδό ΤΡΟΙΑΣ αρ. 58 & ΠΡΙΑΜΟΥ), της προμήθειας - εγκατάστασης - παραμετροποίησης δύο (2) τεμαχίων Μονάδων Υποστήριξης (FRAME) & δύο (2) τεμαχίων extra τροφοδοτικών τους και έξι (6) τεμαχίων Μετατροπέων (CROSS) & τριών (3) τεμαχίων Διανομέων (DA) Σημάτων Βίντεο HIGH DEFINITION (HD) / STANDARD DEFINITION (SD) ευκρίνειας, όλα καινούρια και πρωτότυπα, του κατασκευαστικού οίκου IMAGINE COMMUNICATIONS CORP., στην συνολική τιμή των 19.061,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με ημερομηνία 31-10-2018 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:
Pinakas GDNM ERT AmyDV lr
Όλα τα παραπάνω υλικά και το απαραίτητο λογισμικό θα παραδοθούν από την Ανάδοχο Εταιρεία πλήρως εγκατεστημένα, παραμετροποιημένα και σε πλήρη λειτουργία.
Χρόνος Παράδοσης & εγκατάστασης: Εντός τριάντα (30) ημερών, μετά την υπογραφή - ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τόπος Παράδοσης & εγκατάστασης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κτίριο Γ', 3ος όροφος, Γενική Δ/νση Νέων Μέσων. Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Καραντίας Παναγιώτης τηλ.: 2106092600, 2106075992.
Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη: Δύο (2) έτη για το σύνολο του εξοπλισμού, σύμφωνη με όλους τους σχετικούς όρους που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή και την καλή λειτουργία.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 19.061,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011) και υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Β. Την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης: 19.061,00 € πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018.
(ΑΤΕ-16-02154/10-10-2018 ΔΕΣΜ-16-02107/10-10-2018 ΑΔΕΣ-16-01508/14-11-2018 ΚΩΔ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000).
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 164/22-06-2018, Θέμα 16ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1).

 

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Φ. 124.64.) - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 21.11.2018 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 16090

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 08:35

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group