το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018 10:34

ΕΡΤ: Χρήση και λειτουργία εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού για παραγωγή και προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics κλπ) για τις ανάγκες παραγωγής των Δελτίων Ειδήσεων.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών ® Οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ ΑΊ12) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 201 4/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει .
4. Την υπ’ αρ. 2137/26.7.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017).
5. Την υπ' αρ. 2279/3.8.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ-ΑΕ και διορισμός νέων μελών" (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 391/2017). 
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1842/18.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 142/18.09.2017) Θέμα 2ο: «Κωδικοποίηση της απόφασης για Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: Ω8ΩΗ465Θ1Ε-ΨΨΣ).
7. Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .
8. Την υπ'αριθμ. 1905/25.10.17 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (αρ. πρακτικού 146/25.10.17) Θ. 7ο «Παραγωγή και προβολή εικονικών γραφικών virtual augmented graphics/reality για τις ανάγκες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων» (ΑΔΑ: 78ΚΑ465Θ1Ε-ΓΓΜ)
9. Την από 03/11/17 Αίτηση Παραγγελίας (CPV 79716000-6) της Γ. Δ/νσης Ενημέρωσης, Δ/νση Υποστήριξης Παραγωγής, με την οποία ζητείται η χρήση και η λειτουργία εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού για παραγωγή και προβολή γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics κλπ) για τις ανάγκες παραγωγής των δελτίων Ειδήσεων, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών, ήτοι 04/12/2017 έως 04/03/2018, προυπολογιζόμενης δαπάνης 19.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .
10. ^ από 13/11/17 έγγραφο e-mail της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο προσκλήθηκαν να καταθέσουν προσφορές οι εταιρίες GALANIS SPORTS DATA S.A. & TAF SPORTS MARKETING S.A.
11. Το γεγονός ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και απέστειλαν προσφορές οι εταιρίες :
- GALANIS SPORTS DATA S.A 15.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
- TAF SPORTS MARKETING S.A. 13.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
12. Το έγγραφο e-mail της Δ/νσης Υποστήριξης παραγωγής για την καταλληλότητα και των δύο (2) προσφορών .
13. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ποινικό/ά μητρώο/α τελευταίου τριμήνου, του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων, ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο Πρακτικού ισχύοντος Δ.Σ. από το οποίο προκύπτει η σύνθεσή του, η συγκρότησή του σε σώμα, η θητεία του και η εξουσία εκπροσώπησης, με την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπον Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου, πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την έγκριση του συνολικού ποσού των 13.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ το οποίο δεσμεύτηκε σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΣΜ. 12-00953/6.11.17, Λογαριασμός 62.04.02.0000 της Γ. Δ/νσης Ενημέρωσης και επιβαρύνει τον προυπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ φορολογικού έτους 2017 και σύμφωνα με το έγγραφο ΔΕΣΜ. 12-00954/1.1.18, Λογαριασμός 62.04.02.0000 της Γ. Δ/νσης Ενημέρωσης και επιβαρύνει τον προυπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ φορολογικού έτους 2018 .
2. Την ανάθεση στην εταιρία TAF SPORTS MARKETING S.A. (Χάλκης 2 & Αυγής 74, Ν. Ηράκλειο, ΑΦΜ 099875991-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την χρήση και τη λειτουργία εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή και προβολή γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics κλπ) για τις ανάγκες παραγωγής των δελτίων Ειδήσεων, (CPV 79716000-6), για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι 04/12/2017 έως 04/03/2018, λόγω μειοδοσίας και καταλληλότητας και σύμφωνα με όσα ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στην από 03/11/17 Αίτηση Παραγγελίας και Έκθεση Σκοπιμότητας και την προσφορά της εταιρίας .
Το συνολικό ποσό της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στις 13.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται μηνιαία εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η προσκόμιση στην ΕΡΤ ΑΕ του σχετικού τιμολογίου και όλων των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που θα ζητήσει η αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία της ΕΡΤ, καθώς και η έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΡΤ ΑΕ.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο .

Παρακρατείται ποσό 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον 3,6% για χαρτόσημο και για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0622% και ποσό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και της Κ.Υ.Α 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969).

 

Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΑΕ
Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κοινοποίηση:
• Γ ραφείο Δ/ντος Συμβούλου
• Γ. Δ/νση Δ.Ο.Υ.
• Γ. Δ/νση Ενημέρωσης
• Δ/νση Υποστήριξης Παραγωγής (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
• Τμήμα Προμηθειών Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
• ΕΤΑΙΡΙΑ GALANIS SPORTS DATA (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
• ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018 10:44

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group