το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 08:46

ΕΡΤ-3: Εξάμηνη Μίσθωση Συστήματος Ασύρματης Μετάδοσης Εικόνας-Ήχου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:«ΕΞΑΜΗΝΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΗΧΟΥ ΤΥΠΟΥ LIVE U»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010, «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Πρωτ. 20868/29.09.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2137/27-07-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου» και την υπ' Αρ. Πρωτ. 2279/08-08-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 391/2017) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέων μελών»
4. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1847/29.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 143/29.09.2017, θέμα 5ο): « Ορισμός Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3» (ΑΔΑ:ΨΖΓΙ465Θ1Ε-ΞΩΘ).
5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 1842/18.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 142/18.09.2017, θέμα 2ο Η.1.5): «Κωδικοποίηση της απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:Ω8ΩΗ465Θ1Ε-ΨΨΣ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3, το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας υλικών μέχρι του ποσού των 20.000,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α. και δαπάνες προμήθειας υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α..
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7. Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ002414633 του Τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης της Γ.Δ. ΕΡΤ3, με την οποία ζητείται η προμήθεια εξάμηνης μίσθωσης συστήματος ασύρματης μετάδοσης εικόνας/ήχου τύπου LIVE U, (CPVS:32200000-5) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
8. Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2017, (Entersoft: ΑΤΕ- 15-00352, ΔΕΣΜ-15-00358, ΑΔΕΣ-15-00267)
9. Την από 13/12/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εστάλη στις εταιρείες: ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS, ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε., Γ. Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. "COMART", E. ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ - Ν. ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ο.Ε. "ATLAS SAT και PIERIDES TECHNOSYSTEMS LTD.
10. Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: Γ.Δ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. "COMART", E. ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ - Ν. ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ο.Ε. "ATLAS SAT" και PIERIDES TECHNOSYSTEMS LTD.
11. Την από 20.12.2017 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την προμήθεια των ως άνω ειδών/υπηρεσιών, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.
12. Το πρακτικό Nο. 110/21.12.2017 θέμα 6ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
13. Την από 2/2/2018 επιστολή του προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης ΕΡΤ3 σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν πριν την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων του
συστήματος ασύρματης μετάδοσης εικόνας/ήχου τύπου LIVE U, της επιχείρησης ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ E.- ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ν. Ο.Ε, με διακριτικό τίτλο ATLAS SAT.
14. Την από 7/2/2018 επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ E.- ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ν. Ο.Ε, με διακριτικό τίτλο ATLAS SAT, με την οποία αποδέχεται την επιστροφή των μηχανημάτων της
15. Την από 8/2/2018 επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης Γ. Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. "COMART" με την οποία επιβεβαιώνει την ισχύ της από 19/12/2017 προσφορά της.
16. Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την ανάκληση της υπ' αριθμ. πρωτ. Θ7/03.01.2018 (ΑΔΑ 6Β00465Θ1Ε-ΦΥ7) απόφασης απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εξάμηνης μίσθωσης συστήματος ασύρματης μετάδοσης εικόνας/ήχου τύπου LIVE U, στην επιχείρηση ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ E.- ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ Ν. Ο.Ε, με διακριτικό τίτλο ATLAS SAT (ΑΦΜ:998790118, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Βόλου, η οποία εδρεύει επί της οδού Ν. Στουρνάρα 5, TK:383 34), λόγω τεχνικών προβλημάτων.
2. Την απευθείας ανάθεση, βάσει τιμής και τεχνικής καταλληλότητας (δεύτερη συμφερότερη προσφορά), της προμήθειας εξάμηνης μίσθωσης συστήματος ασύρματης μετάδοσης εικόνας/ήχου τύπου LIVE U, στην επιχείρηση επιχείρησης Γ. Δ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. "COMART", (ΑΦΜ 099935353, υπαγόμενη στη ΦΑΕ Πειραιά, η οποία εδρεύει επί της οδού Λ. Συγγρού 155 171 21 Ν. Σμύρνη- Αττική), της ως άνω προμήθειας, με συνολική τιμή 4.680,00€ (780,00€/μήνα Χ 6 μήνες) πλέον 50,00 € το μήνα τηλεπικοινωνιών εξόδων ανά 30 GB, πλέον 24% Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την από 19/12/2017 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:
ERT 3 LIVEU 12 2 2018 

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Λ. Στρατού και Καυταντζόγλου , Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Δ. Πρίτσιος, τηλ. 2313/338 768.
Τρόπος πληρωμής: Μετά την μηνιαία βεβαίωση καλής εκτέλεσης, σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου που θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα
Χρόνος Παράδοσης: Άμεσος από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α. Ε.
Έναρξη σύμβασης : Από 09.02.2018 μετά την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία της Απόφασης Ανάθεσης της ΕΡΤ Α.Ε.
Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 1572/02.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 119/02.02.2017, θέμα 7ο), ΑΔΑ:6ΨΣΔ465Θ1Ε-ΥΣ4.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με παρακρατήσεις ποσοστού 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Α.Ε.Π.Π. αντίστοιχα και οι οποίες βαρύνονται με 3% για χαρτόσημο και 20% για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά παρακράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και Α.Ε.Π.Π. ποσοστού 0,0622% επί της καθαρής αξίας αντίστοιχα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Παρατηρήσεις: ΑΔΑΜ: 17REQ002414633 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ300/12.02.2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΡΤ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018 09:44

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group