το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 09:59

Προμήθεια 8 Αδιάβροχων Καλυμμάτων Κάμερας AG-UX180 για τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση για το ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΜΕΡΑΣ AG-UX180 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 29/10/2018 Αίτηση Παραγγελίας της Δ/νσης Τεχνικής λειτουργίας Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ22-00002, με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια (8) αδιάβροχων καλυμμάτων κάμερας AG- UX180 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε. (CPV:32210000-8), προ υπολογιζόμενης δαπάνης 800,00€ πλέον Φ.Π.Α.
8. Τις προσφορές που ελήφθησαν από τις εταιρείες: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΓΓ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ. με τιμή 961,28 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και από την εταιρεία Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ με τιμή 520,00 πλέον Φ.Π.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς της προμήθειας (8) αδιάβροχων καλυμμάτων κάμερας AG-UX180 για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε. CPV: 32210000-8, στην εταιρεία Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ: 093860192, Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Ορμινίου 

9, στην Αθήνα, με τιμή 520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:
Τόπος Παράδοσης: Ραδιομέγαρο, Λ. Μεσογείων 432, αποθήκη τηλεόρασης, Ρ204, υπεύθυνος παραλαβής Νάκος Στέλιος, 2106075949
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες από την ανάθεση
Χρόνος πληρωμής: 30 ημέρες από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
Β. Για την έγκρισή του συνολικού κόστους της προμήθειας το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018, (ΑΡ. ΔΕΣΜ:16-02248, ΑΤΕ:16-02255 Λογαριασμός 14.04.00.0000).
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 164/22-06-2018, Θέμα 16ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 342/21-11-2018, ΑΔΑ:90ζχ465θ1ε-2εξ).


Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 1278 - Αγ. Παρασκευή, 30.01.2019

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 10:42

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group