το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Απόφαση για τον Συμβουλευτικό Οίκο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ με Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικοοικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή συμβουλευτικού οίκου για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύουν.
4. Την υπ' αρ.271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5. Την υπ' αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε Σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 17728/13.12.2018 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε (ΑΔΑ: 632Ζ465Θ1Ε-6Μ5).
8. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 18427/21.12.2018 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: ΩΖΟΙ465Θ1Ε-2ΑΦ).
9. Το από 04.01.2019 Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή των επιχειρήσεων «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε», «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε», «K.P.M.G ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» και «GRANT THORNTON A.E ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 
10. Το από 24.01.2019 Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των ως άνω αναφερόμενων επιχειρήσεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή του από 24.01.2019 Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.
2. Την απόρριψη της προσφοράς της επιχείρησης «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε», για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό Ελέγχου και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε.
3. Την αποδοχή της προσφοράς της επιχείρησης «GRANT THORNTON A.E ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS A.E», η οποία εδρεύει στην οδό Ζέφυρου & Αγίων Αναργύρων, αριθμός 56, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, ΤΚ 175 64 με ΑΦΜ 800426062 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, και την ανακήρυξη της ως προσωρινής αναδόχου του έργου της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης του Πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΡΤ Α.Ε., σε χρονικό διάστημα έως δέκα (10) εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του έργου € 38.900,00 πλέον Φ.Π.Α.
Η προαναφερόμενη εταιρία υποχρεούται να υποβάλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημερών
από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 1186 - Αγ. Παρασκευή, 29.01.19

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group