το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης της ΕΡΤ ΑΕ.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Θέμα : Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης της ΕΡΤ ΑΕ .

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ ΑΊ69) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α'112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .
4. Την υπ’ αρ. 102/15.11.2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21.11.2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ). 
6. Την υπ'αριθμ. 271/22.01.2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ΕΡΤ ΑΕ και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ» (ΦΕΚ 30 Υ.Ο.Δ.Δ. 23/01/2018) .
7. Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
8. Την από 28/09/18 Αίτηση Παραγγελίας (CPV 72200000-7) και Έκθεση Σκοπιμότητας της Γ. Δ/νσης Νέων Μέσων, με την οποία ζητείται η προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης που διαθέτει η ΕΡΤ ΑΕ (Hybrid & Smart TV, Desktops, Tablets, Mobile Phones κλπ), προυπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
9. Την υπ'αριθμ. 139/28.09.18 Θ. 16ο Θετική Γνωμοδότηση της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα της προμήθειας και το ύψος του ποσού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την έγκριση του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ που θα βαρύνει τον λογαριασμό 61.90.00.0000, φορολογικού έτους 2019 (ΔΕΣΜ 14-00191/22.01.19) 2. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 28/09/18 Αίτηση Παραγγελίας της Γ. Δ/νσης Νέων Μέσων και στη συνημμένη σε αυτή Έκθεση Σκοπιμότητας, για την προμήθεια εικαστικών υπηρεσιών και λογισμικού για το σύνολο των ψηφιακών μέσων μετάδοσης που διαθέτει η ΕΡΤ ΑΕ (Hybrid & Smart TV, Desktops, Tablets, Mobile Phones κλπ), προυπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ .
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η προσκόμιση στην ΕΡΤ ΑΕ του σχετικού τιμολογίου και όλων των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που θα ζητήσει η αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία της ΕΡΤ, καθώς και η έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΡΤ ΑΕ.
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Παρακρατείται ποσό 0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον 3,6% για χαρτόσημο και για ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι σύνολο 0,0622% και ποσό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και της Κ.Υ.Α 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969), πλέον χαρτοσήμου 3% και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου.


Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ. Ζ. ΔΡΟΣΟΣ
 

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ ΑΕ - 24-01-2019 - Αρ. Πρωτ. : 9035

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 10:55

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group