το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΡΤ: Προμήθεια NETWORK LAYER 3 SWITCH 48port*8x10G.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Θέμα : «Προμήθεια NETWORK LAYER 3 SWITCH 48port*8x10G».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ-ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 20/09/2018 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ για την προμήθεια ενός (1) NETWORK LAYER 3 SWITCH 48port*8x10G (CPV: 32421000-0) , σύμφωνα με τις συνημμένες σε αυτή, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογιζόμενου κόστους 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ:16-02250, ΔΕΣΜ:16-02202).
8. Την από 05/12/2018 μοναδική προσφορά που λάβαμε από την εταιρεία SPACE, κατόπιν της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που στάλθηκε σε διάφορες εταιρείες.
9. Την από 05/12/2018 ηλεκτρονική επιστολή του κ. Αντρέα Μουράτου, με την οποία επιβεβαίωσε την τεχνική καταλληλότητα της προαναφερθείσας προσφοράς.
10. Το υπ' αριθμ. 138/21-09-2018, θ,11ο, πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απ' ευθείας ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και μοναδικής προσφοράς, της προμήθειας ενός (1) NETWORK LAYER 3 SWITCH 48port*8x10G (CPV: 32421000-0), όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την από 05/12/2018 προσφορά του αναδόχου, από την εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΕ» (Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή, ΑΦΜ:094149709, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών).

ERT NETWORK SWITCH 48port SPACE HELLAS 

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Αντρέας Μουράτος τηλ. 2106092381.
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 13.597,32€πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. & Α.Ε.Π.Π., οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ήτοι συνολικά 0,0622% για έκαστη κράτηση).
2. Για την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης 13.597,32€€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2018.
(ΑΤΕ:16-02250, ΔΕΣΜ:16-02202, ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000).
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-18, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-18, ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ.


Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ  ΑΕ - 16-01-2019 - Αρ. Πρωτ. : 503

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 11:04

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group