το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΡΤ: Προμήθεια LCD MONITOR - Τριών Οθονών.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το Θέμα: «Προμήθεια LCD MONITOR - Τριών Οθονών».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2342/21-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (αρ. πρακτικού 177/21-11-2018 Θ.1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την από 30/11/2018 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την προμήθεια LCD MONITOR τριών οθονών (CPV:32323100-4), σύμφωνα με τις συνημμένες σε αυτή, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογιζόμενου κόστους 11.400,00€ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ:16-02248, ΔΕΣΜ:16- 02200)
8. Τις προσφορές που λάβαμε από τις εταιρείες COMART AE & ARISTON BTS AE. 

9. Την από 10/12/2018 επιστολή της κ. Χρυσάνθη Χουντάλα, με την οποία επιβεβαίωσε την τεχνική καταλληλότητα των προσφορών που ελήφθησαν.
10. Το υπ' αριθμ. 141/12-10-2018, θ,4ο , πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απ' ευθείας ανάθεση λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη Προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας LCD MONITOR τριών οθονών, όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με την από 10/12/2018 προσφορά της αναδόχου εταιρείας ARISTON BTS AE (Δημητρακοπούλου 32, Π. Φάληρο, ΑΦΜ:998935778, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ).

ERT MARSHALL MONITORS ARISTON BTS

Χρόνος Παράδοσης και ολοκλήρωσης των εργασιών: Τριάντα (30) ημέρες, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή.
Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Νάκος Στέλιος.
Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των υλικών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση των υλικών.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.080,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011)& Α.Ε.Π.Π., οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%, για έκαστη επιβάρυνση).
2. Για την έγκριση του συνολικού ποσού της δαπάνης 7.080,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019.
(ΑΤΕ:16-02248, ΔΕΣΜ:16-02200, ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0000)
Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 177/21-11-2018, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018, ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ.


Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε.Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

 

 Παρατηρήσεις: Απόφαση ΕΡΤ ΑΕ - 16-01-2019 - Αρ. Πρωτ. : 504

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 13:46

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group