το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Επιχορήγηση με ποσό περίπου 269.145,31 € της Κινηματογραφικής Ταινίας «Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» (ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Θέμα: Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» (κινηματογραφική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ' Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α'116).

Με την αριθμ. πρωτ. 11870/10-08-2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (παρ. 3 άρθρο 29 του ν.4487/2017), εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» (κινηματογραφική ταινία) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Δ' Κεφαλαίου του ν.4487/2017 (Α'116) για την ενίσχυση του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου, με το κίνητρο της επιχορήγησης, σύμφωνα με το αριθμ. 8/06-07-2018 (ορθή επανάληψη) Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α'116), που αφορά σε αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 ή/και 3 του ν. 4487/2017 και συγκεκριμένα πρόκειται για κινηματογραφική ταινία, το οποίο εμπίπτει στον κωδικό αριθμό δραστηριότητας 59.11 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και 2 της υπ' αριθμ. 923/28-3-2018 ΚΥΑ (Β'1138).
Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.»
Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.076.581,26 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 25% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (269.145,31 €).
Το ποσό της επιχορήγησης θα καθορισθεί επακριβώς μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την ολοκλήρωση του ελέγχου ολοκλήρωσης υλοποίησης και τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 4487/2017, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της υπ' αρ. 923/28-3-2018 ΚΥΑ (Β' 1138).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017 (Α'116) και της υπ' αριθμ. 923/28-03-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β'1138).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής : 06-07-2018.
Η Περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

Παρατηρήσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - Αθήνα, 14/08/2018 Α.Π.: 12238/2018

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 08 Σεπτεμβρίου 2018 09:19

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group