το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

Τροποποίηση του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012: «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 2 που εμπεριέχεται στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 1362, Τεύχος Δεύτερο, 19 Απριλίου 2018.

Αποφάσεις

2 Τροποποίηση του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012: «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» ΦΕΚ 110/Β΄/24-01-2013).

Αριθμ. 845/21 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012: «Κανονισμός Χρή-σης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιoοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» ΦΕΚ 110/Β΄/24-01-2013).
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4487/8-8-2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις
έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 116/Α΄/2017) και ιδίως το άρθρο 48.
2. Το ν. 4070/10-4-2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012) όπως εκάστοτε ισχύει
και ειδικότερα τα άρθρα 11 παρ. 3 και 12 περίπτωση κη’ αυτού.
3. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 834/2/9-11-2017 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 110/Β΄/24-01-2013) όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 838/10/14-12-2017 «Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη προσωρινή χρήση ραδιο- συχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας».
6. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ.
7. Την αριθμ. 32062/15-2-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ.
8. Την αριθμ. 32122/26-3-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση της Αντιπροέδρου τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
1. Στο άρθρο 7 της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012: «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» ΦΕΚ 110/Β΄/24-01-2013)προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος που λαμβάνει τον αριθμό 18 και έχει ως εξής:
«18. Χορηγεί κατά τα ανωτέρω προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας:
α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και

β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού.
Για τα ανωτέρω δικαιώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4070/2012.
Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Οδηγία 2014/53/ΕΕ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α΄/2017).
Στις περιπτώσεις της κατηγορίας β) ανωτέρω, όπου απαιτείται η δοκιμαστική λειτουργία ραδιοεξοπλισμού, στον οποίο δεν έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από το π.δ. 98/2017, δοκιμαστικές εκπομπές επιτρέπονται μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί με ευθύνη του κατόχου του προσωρινού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας τα κατάλληλα μέτρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων καθώς και την προστασία της περιουσίας.
Η ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός του φάσματος συχνοτήτων που κατέχουν ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν. Στην περίπτωση που δεν είναι κάτοχοι του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του κατόχου του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
Τεύχος Β’ 1362/19.04.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14903
Η ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ασχολείται με την κατασκευή του συγκεκριμένου ραδιοεξοπλισμού. Στην περίπτωση που το φάσμα συχνοτήτων έχει χορηγηθεί σε πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κατόχου του δικαιώματος. Στην περίπτωση που το φάσμα συχνοτήτων έχει απονεμηθεί σε άλλο χρήστη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του χρήστη.
Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και σε διαφορετική θέση, αν το κρίνει απαραίτητο (όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η προστασία άλλων υπηρεσιών ή/και παροχών δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και κρατικών δικτύων).
Η ΕΕΤΤ δύναται να ανακαλεί το χορηγηθέν δικαίωμα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4, καθώς όταν η χρήση του ραδιοφάσματος δεν γίνεται για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε ο δικαίωμα.
Στις περιπτώσεις δικτύου που περιλαμβάνει μόνο κινητούς σταθμούς, ως θέση νοείται ο χώρος ή η περιοχή λειτουργίας του δικτύου όπως έχει ορισθεί στο συγκεκριμένο προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας.
Το προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας χορηγείται για διάρκεια ενός (1) μήνα με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος, για ένα επιπλέον μήνα και σε κάθε περίπτωση με μέγιστη συνολική διάρκεια δύο (2) μηνών. Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί προσωρινό δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας μεγαλύτερης διάρκειας, μετά από πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση του ενδιαφερόμενου.
Για τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, καταβάλλονται τέλη χρήσης φάσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ, όπως εκάστοτε ισχύει.
Πριν τη χορήγηση του προσωρινού δικαιώματος χρήσης για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος και σχετικό έντυπο αίτησης.
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για την αναλογική ραδιοφωνία.
Τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.»
2. Μεταβιβάζει στον αρμόδιο για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ προς έκδοση των αντίστοιχων ατομικών διοικητικών πράξεων.
Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 09:56

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group