το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Απόφαση περί Διαγραφής του Τ/Σ ALTER από το μητρώο (ιστοσελίδα) του Συμβουλίου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 50/2019 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.2.2018 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη, Βασίλειο Καραποστόλη και Γεώργιο Πλειό. Απόν το μέλος Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εφαρμογή ή μη του άρθρου 14Α του Ν. 4339/2015, προστεθέντος με το άρθρο 28 παρ.10 του Ν. 4496/2017. Για το θέμα σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 81/22.2.2018 και ορίσθηκε εισηγητής ο ειδικός επιστήμονας - νομικός Αλέξανδρος Οικονόμου.

 

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL» εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ», ουδείς παρέστη. Σημειώνεται ότι η εταιρεία τελεί σε πτώχευση και έχει κληθεί ο Σύνδικος (βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 943/21.2.2018 έγγραφο).


Την 11.2.2019 και ώρα 10.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα και αποχώρησε. Στην συνέχεια η Ολομέλεια: 


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Κατά το άρθρο 5 παρ. 13 του Ν.3592/2007: «Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης υποχρεούνται μια μόνο φορά και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να καταθέσουν στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους, ως ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το ΕΣΡ ελέγχει τις εν λόγω δηλώσεις με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του παρόντος». Κατά το άρθρο 6 παρ. 3 (β) του Ν.4279/2014: «Από την δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του Ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4208/2013, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το ΕΣΡ καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους». Κατά το άρθρο 55 παρ. 5 του Ν.4472/2017: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του Ν.4279/2014». Τέλος, κατά το άρθρο 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 (που προσέθεσε άρθρο 14 Α στον Ν. 4339/2015): «Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στηνΕ.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου». 
Στην προκείμενη περίπτωση ο ανωτέρω τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος είχε καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου ως ενημερωτικός εθνικής εμβέλειας και έχει διακόψει προ πολλού τη λειτουργία του, δεν έλαβε μέρος στην διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, που άρχισε με την προκήρυξη 1/2017 του ΕΣΡ (δημοσιευθείσα την 27-11-2017).

Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο σταθμός εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4496/2017 και να αποφασισθεί η διαγραφή του από το μητρώο του Συμβουλίου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης
Αναγνωρίζει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL» εμπίπτει στην ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.4496/2017 και αποφασίζει τη διαγραφή του από το μητρώο (ιστοσελίδα) του Συμβουλίου.
Κρίθηκε. αποφασίστηκε την 11η Φεβρουαρίου 2019 και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 10:51

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group