το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Απόφαση περί Νομίμου Εκπροσώπου του Τ/Σ EXTRA.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 42/2019 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 21.1.2019 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο και τα μέλη: Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Γεώργιο Σαρειδάκη, Γεώργιο Πλειό και Νικόλαο Κιάο. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Βασίλειος Καραποστόλης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2045/2018 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας αναπομπή της υποθέσεως που αυτή αφορούσε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιο ή ποια πρόσωπα είχαν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EXTRA» (ΠΡΩΗΝ AB CHANNEL, ΠΡΩΗΝ EXTRA CHANNEL 3), κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλόμενης υπ’ αριθμ. 596/2012 αποφάσεως του ΕΣΡ.


Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 1/2.1.2019, ο οποίος χρεώθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, η οποία υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 19/ΕΣ/10.1.2019 νομική της εισήγηση.
Η συζήτηση της υπόθεσης έγινε χωρίς κλήτευση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ», επειδή η εταιρεία είχε ήδη κληθεί κατά την αρχική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που είχε ορισθεί, από τον Πρόεδρο, εισηγήτρια:


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Ι. Νομικό Μέρος:
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
2. Το άρθρο 7β παρ. 1 β του Ν. 2190/1920 ορίζει ότι: «η δημοσιότητα πραγματοποιείται με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρών Ανωνύμων Εταιρειών των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα». Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 «η εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δημοσιότητα που προβλέπει η περίπτωση β της ανωτέρω παραγράφου 1, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι το γνωρίζουν».
3. Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3166/2003 και ισχύει, ορίζει ότι: «η διοικητική κύρωση του προστίμου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβάλλεται στην εταιρεία που κατέχει την άδεια. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρο και στο νόμιμο ή στους περισσότερους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας ατομικά, καθώς και σε όσα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τελούσαν, αποδεδειγμένα, εν γνώσει της καταλογισθείσας στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας».


ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Η υπ’αριθμ. 2045/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ότι η υπ’ αριθμ. 596/5.11.2012 απόφαση του ΕΣΡ που αφορούσε τη μετάδοση από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό «EXTRA CHANNEL 3» της εκπομπής με τίτλο «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» την 13.3.2012 και σε επανάληψη την 22.3.2018, για την οποία το ΕΣΡ είχε επιβάλλει στον σταθμό και τον νόμιμο εκπρόσωπό του τη διοικητική κύρωση του προστίμου για προσβολή της προσωπικότητας αναφερόμενων στην εκπομπή προσώπων, κλονίζεται κατά το σκέλος της που προβλέπει ότι η επιβαλλόμενη κύρωση του προστίμου είναι εκτελεστή και κατά του κ. Ναμπίλ Σνούντα, διότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε πλέον την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του νομίμου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας του σταθμού εταιρείας κατά τον χρόνο έκδοσης της ένδικης πράξης.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταθμού με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» με το από 21.7.2011 πρακτικό του Δ.Σ. της εξέλεξε νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σνούντα Ναμπίλ του Σάμι και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του (μέχρι 30.6.2013), ορίζοντας ως νόμιμο εκπρόσωπο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας τον κ. ION POPA του Gheorge. Το πρακτικό αυτό καταχωρήθηκε στο Μητρών Ανωνύμων Εταιρειών την 10.11.2011 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 11991/14.11.2011 ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης την 14.11.2011. Ο σταθμός απέστειλε την 31.1.2012 στο ΕΣΡ το εν λόγω πρακτικό του Δ.Σ. μαζί με άλλα δικαιολογητικά που έλαβαν τον αριθμό πρωτοκόλλου 1207/31.1.2012. Η υπ'αριθμ. 596/5.11.2012 απόφαση του ΕΣΡ, με την οποία επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό και στον κ. Ναμπίλ η διοικητική κύρωση του προστίμου εκδόθηκε την 5.11.2012, σε μεταγενέστερο επομένως χρονικό σημείο των προαναφερθεισών ενεργειών και άρα ενώ το ΕΣΡ είχε λάβει γνώση αυτών.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2045/2018 απόφαση του ΣτΕ καθοριστικός χρόνος για τον προσδιορισμό του προσώπου που κατέχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου εταιρείας που είναι ιδιοκτήτρια τηλεοπτικού σταθμού, και που και οι δύο είναι από κοινού και εις ολόκληρο συνυπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου, είναι ο χρόνος έκδοσης της σχετικής πράξης του ΕΣΡ, δηλαδή η 5.11.2012. Κατά το χρονικό αυτό σημείο σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας είχε ο ION POPA και όχι ο Σνούντα Ναμπίλ. 


ΙΙΙ. Υπαγωγή
Με βάση τα ανωτέρω κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ 596/2012 αποφάσεως του ΕΣΡ νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» ήταν ο ION POPA.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 596/2012 απόφασή του και ορίζει ότι είναι εκτελεστή κατά του ION POPA.
Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η υπ’ αριθμ. 596/2012 απόφαση του ΕΣΡ είναι εκτελεστή κατά:
1. Του Ion Popa του Gheorghe, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, στην οδό Τσαλαβούτα 9, με αρ. ταυτ. Ευρωπαϊκής Ένωσης MX 534444, ΑΦΜ 158258999, Δ.Ο.Υ. Κ’ Αθηνών (νυν ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ), ως Προέδρου Δ.Σ. και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.


Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 21η Ιανουαρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 7η Φεβρουαρίου 2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 14:34

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group