το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Οικονομική Κύρωση ύψους 25.000€ στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3 FM Ν. Αττικής.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 168/2018 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 25.7.2017 και ώρα 10:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και τα μέλη: Νικόλαο Κιάο, Βασίλειο Καραποστόλη, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Δήμητρα Παπαδοπούλου, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντες ο αντιπρόεδρος, Ξενοφώντας Μορώνης και το μέλος Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο ΣΚΑΪ 100,3 FM Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, αναφορικά με διατάξεις περί παράνομης μετάδοσης προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού από ραδιοφωνικό σταθμό κατά τη μετάδοση της τηλεοπτικής εκπομπής με τίτλο «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ» της 24.6.2015 και των τηλεοπτικών κεντρικών δελτίων ειδήσεων που είχαν μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ της 28 και 29.6.2015 από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 FM. Η υπόθεση εξετάζεται ύστερα από αυτεπάγγελτη καταγγελία του ΕΣΡ.


Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 449/8.7.2015, ο οποίος χρεώθηκε στη διοικητική υπάλληλο Αικατερίνη Κοντοπούλου και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Στη συνέχεια, η Διοικητική Υπάλληλος υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1108/ΕΣ/21.8.2015 έκθεση καταγραφής των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και η Ειδική Επιστήμων - Νομικός υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 1464/ΕΣ/18.11.2015 νομική της εισήγηση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Κώστας Φιλιππόπουλος και Κώστας Μίντζηρας. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 15.9.2017 και ώρας 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4466/13.9.2017 υπόμνημα.
Την 11.12.2018 και ώρα 10.30 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τα αυτά ως άνω (παρόντα κατά τη συζήτηση) μέλη, πλην των: Β. Καραποστόλη και Ε. Μήτρου (οι οποίοι απουσίαζαν και είχαν κληθεί). Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και άκουσε την ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που είχε ορισθεί, από τον Πρόεδρο, εισηγήτρια:


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Ι. Νομικό Μέρος:
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
2. Το άρθρο 11 παρ. 11 α του Ν. 3592/2007 ορίζει: «Eπιτρέπεται η δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από έναν σταθμό περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ, στο οποίο υποβάλλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ΄ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ΄όλη τη διάρκεια της δικτύωσης να παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των σταθμών που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος». Επίσης, το άρθρο 11 παρ. 11 β του Ν. 3592/2007 ορίζει: «Επιτρέπεται η δικτύωση ραδιοφωνικών σταθμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δικτύωσης θα αναφέρεται, κάθε μισή ώρα εκπομπής, ο διακριτικός τίτλος του σταθμού, με τον οποίο τελεί σε δικτύωση και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος». Το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 προβλέπει ότι «μετά από ειδική άδεια του ΕΣΡ επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης».
3. Το ΣτΕ στην υπ΄αριθμ. 1829/2013 απόφασή του έκρινε: «Eνόψει της αυτοτέλειας του προγράμματος που οφείλει να παράγει και μεταδίδει κάθε τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός σταθμός, η αναμετάδοση προγράμματος άλλου παρόχου ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου είναι δυνατή μόνο κατ΄εξαίρεση και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, δηλαδή μόνο στις προβλεπόμενες από τις μνημονευθείσες διατάξεις (άρθρα 6 παρ. 15 και 8 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 και 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007) μορφές δικτυώσεως μεταξύ τηλεοπτικών ή μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών, οι οποίες επιτρέπονται υπό συγκεκριμένους όρους: τη χορήγηση προηγούμενης ειδικής αδείας του ΕΣΡ και τη μη αναίρεση του αυτοτελούς χαρακτήρα του προγράμματος του αναμεταδίδοντος σταθμού. Οποιαδήποτε άλλη μορφή αναμεταδόσεως, παράλληλη ή μη, ολόκληρου του προγράμματος τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή σημαντικού τμήματος εξ επόψεως περιεχομένου ή χρονικής διαρκείας του προγράμματος αυτού δεν είναι επιτρεπτή, με μόνη, ρητώς επιτρεπόμενη από το νόμο, εξαίρεση την αναμετάδοση από ραδιοφωνικούς σταθμούς σύντομων ελληνόγλωσσων ενημερωτικών εκπομπών». Ειδικότερα όσον αφορά στη μετάδοση προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού από ραδιοφωνικό σταθμό, το ΣτΕ στην υπ΄αριθμ. 1829/2013 απόφασή του έκρινε ότι «η αναμετάδοση σημαντικού τμήματος, διάρκειας περίπου 1 ώρας και 58 λεπτών, του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA» από τον ραδιοφωνικό σταθμό «ALPHA 98,9» δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτρεπόμενων κατ΄εξαίρεση και μόνο υπό τους όρους του νόμου μορφών αναμεταδόσεως ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος, ήτοι μέσω δικτυώσεως μεταξύ τηλεοπτικών ή μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών κατόπιν αδείας του ΕΣΡ».
4. Επίσης, το ΣτΕ στην υπ’ αριθμ. 4621/2014 απόφασή του που αφορούσε την αναμετάδοση τμήματος του προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» από
τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3 FM» έκρινε: «H αναμετάδοση τμήματος του προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού από ραδιοφωνικό σταθμό δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των, επιτρεπόμενων κατ’ εξαίρεση και υπό τους όρους του νόμου, μορφών αναμεταδόσεως ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος, ήτοι μέσω δικτυώσεως μεταξύ τηλεοπτικών ή μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών και κατόπιν αδείας του ΕΣΡ και ως εκ τούτου ήταν σε κάθε περίπτωση, απαγορευμένη». Έκρινε δε περαιτέρω ότι: «ο έκτακτος και αποσπασματικός χαρακτήρας της αναμετάδοσης, ….. καθώς και ότι το αναμεταδοθέν πρόγραμμα ήταν παραγωγή του σταθμού του ιδίου επιχειρηματικού ομίλου, δεν ασκούν επιρροή στο επιτρεπτό της αναμετάδοσης».
5. Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.


ΙΙ. Πραγματικό μέρος
Από τα έγγραφα του φακέλου, την παρακολούθηση της επίμαχης ροής προγράμματος και τους ισχυρισμούς της εγκαλούμενης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:
Ο ραδιοφωνικός σταθμός «ΣΚΑΪ FM 100,3» μετέδωσε τις εξής τηλεοπτικές εκπομπές του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ».
α) την εκπομπή με τίτλο «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ» της 24.6.2015,
β) το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 28.6.2015 και
γ) το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 29.6.2015.
Η πιο πάνω υπό α εκπομπή μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ FM 100,3» (23.18.10) 2 λεπτά μετά τη μετάδοσή της από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» (23.16.20).
Το πιο πάνω υπό β δελτίο ειδήσεων της 28.6.2015 μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ FM 100,3» και από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» την ίδια ώρα (20.57).
Το πιο πάνω υπό γ δελτίο ειδήσεων μεταδόθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ FM 100,3» (21.01) 4 λεπτά μετά τη μετάδοσή του από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» (20.57).


ΙΙΙ. Υπαγωγή
Ενόψει όλων των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος και συγκεκριμένα των εκπομπών που ανωτέρω αναφέρονται συνιστά απαγορευμένη μορφή αναμετάδοσης προγράμματος. Έτσι, η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως – τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις και πρέπει να της επιβληθεί διοικητική κύρωση, και δη εκείνη του προστίμου.
Με βάση δε τη βαρύτητα της παραβάσεως, το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού (όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στο ΕΣΡ στοιχεία), και την προγενέστερη επιβολή προστίμου στην εγκαλούμενη εταιρεία για την ίδια παραβίαση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 379/27.7.2010 αποφάσεως του ΕΣΡ, η οποία επικυρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 4621/2014 απόφαση του ΣτΕ, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΣΡ
Δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης παραβίασε - εκ προθέσεως – τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,3 FM διοικητική κύρωση του προστίμου των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.


Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, που εδρεύει στο Φάληρο, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 998921252, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
2. Του Ιωάννη Αλαφούζου του Αριστείδη, κατοίκου Φαλήρου, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, με ΑΦΜ 022253837, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3. Του Ιωάννη Σπανολιού του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 007698074, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
4. Της Ευαγγελίας Κουτσαυτάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 075618967, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.


Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11η Δεκεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε την 6η Φεβρουαρίου 2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

 

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 17:24

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group