το radiotvlink.gr χρησιμοποιεί coockies

ΕΣΡ: Έγκριση τηλεοπτικού περιεχομένου «MAD VALENTINE HITS» για μετάδοση από την COSMOTE μέσω ευρυζωνικού δικτύου & δορυφόρου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 49/2019 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 29.1.2019 και ώρα 10:30 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ξενοφώντα Μορώνη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη Δήμητρα Παπαδοπούλου, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Νικόλαος Κιάος και Ευαγγελία Μήτρου, οι οποίοι είχαν προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.


Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της από 29.1.2019 αιτήσεως (με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 466/30.1.2019) της COSMΟΤΕ για έγκριση του τηλεοπτικού περιεχομένου «MAD VALENTINE HITS» για μετάδοση μέσω ευρυζωνικού δικτύου και του ιδίου περιεχομένου για μετάδοση μέσω δορυφόρου. Η αίτηση ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα Αλέξανδρο Οικονόμου (Φ. 43/30.1.2019). Αντικείμενο συζήτησης ήταν επίσης αντίστοιχη αίτηση της εταιρίας «SOLAR MEDIA ΑΕ» (Αρ. πρωτ. 204/16-1-2019).


Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί ο αιτών, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:


Ι. Νομικό Μέρος
1. Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.
2. Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ αποφαίνεται μεταξύ άλλων επί των αιτήσεων για χορήγηση εγκρίσεως τηλεοπτικού περιεχομένου για μετάδοση μέσω ευρυζωνικού δικτύου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 5 Ν.3592/2007, σύμφωνα με το οποίο: «Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, μέσω ευρυζωνικών δικτύων για τη λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται συχνότητα, λαμβάνει χώρα για τον πάροχο περιεχομένου, μετά από έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ., εφόσον δεν μεταδίδεται αδειοδοτημένο από το Ε.Σ.Ρ. πρόγραμμα». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 7 εδ. δ’ του ίδιου άρθρου: «Για την έγκριση του Ε.Σ.Ρ. απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου, η αναλυτική παρουσίαση του
προγράμματός του και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας της εθνικής ή της κοινοτικής έννομης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου».
3. Ως προς τη μετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου από κάτοχο αδείας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 Ν. 2644/1998 κατά την οποία: «Το κάθε είδους οπτικοακουστικό περιεχόμενο
που μεταδίδει η κάτοχος της άδειας μπορεί να παράγεται από την ίδια ή να παρέχεται σε αυτήν αποκλειστικά από διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος. Διαχειριστής προγράμματος θεωρείται η ανώνυμη εταιρεία που (…). Διαχειριστής προγράμματος θεωρείται και η ανώνυμη εταιρεία που προμηθεύει οπτικοακουστικό περιεχόμενο για χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου στο δεύτερο εδάφιο, εφόσον το πρόγραμμα μεταδίδεται με ενιαίο διακριτικό τίτλο (λογότυπο ή ηχητικό σήμα) διαφορετικό από τον λογότυπο ή το ηχητικό σήμα της κατόχου της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανώνυμη εταιρεία που προμηθεύει οπτικοακουστικό περιεχόμενο στην κάτοχο της άδειας θεωρείται προμηθευτής προγράμματος».
Για την περίπτωση μετάδοσης περιεχομένου από προμηθευτή προγράμματος δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία εγκρίσεως. Ενόψει της με το άρθρο 40 στοιχ. ιε’ Ν. 4487/2017 πρόσφατης καταργήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 2644/1998,
όπου προβλεπόταν η έγκριση συμβάσεων μεταξύ κατόχου αδείας και διαχειριστή προγράμματος, δηλ. η πιο συνήθης και πιο αυστηρή διαδικασία εγκρίσεως προγράμματος για την εκπομπή από τον κάτοχο αδείας συνδρομητικής τηλεόρασης και λαμβανομένου υπόψη του ότι το ίδιο πρόγραμμα εξετάζεται επαρκώς στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως για μετάδοση μέσω ευρυζωνικού δικτύου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 5 Ν. 3592/2007, πρέπει να εφαρμοστεί αναλόγως η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2644/1998 κατά την οποία «Όταν η σύμβαση προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου συνάπτεται με διαχειριστές που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, την οποία έχουν αποκτήσει βάσει του ν. 2328/1995 ή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας άλλου κράτους και η σύμβαση αυτή αφορά αποκλειστικά πρόγραμμα που μεταδίδεται ήδη σε ελεύθερη λήψη, η έγκριση της παρ. 1 δεν αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της. Η κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. δήλωση έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου.
Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιέχονται οι όροι που αναφέρονται στα στοιχεία β`, δ`, ε` και στ` της παραγράφου 2».


ΙI. Πραγματικό Μέρος
Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. Η αιτούσα εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής οπτικοακουστικών μέσων, τηλεοπτικής μετάδοσης, παραγωγής και διάθεσης κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως προκύπτει από ρητή αναφορά στο Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. ι’), υποβληθέν στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ με αρ. πρωτ. 2194/25.4.2016. Εξάλλου, η αιτούσα τυγχάνει κάτοχος αδείας (αρ. αποφ. ΕΣΡ 506/2010) παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.
Κατά συνέπεια, παραδεκτώς υποβάλλεται η αίτηση και για τους δύο τύπους μεταδόσεων (ευρυζωνικά και μέσω δορυφόρου).
2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η αίτηση αφορά τη μετάδοση καθημερινώς επί εικοσιτετραώρου βάσεως οπτικοακουστικού μουσικού περιεχομένου (video clips) σε θεματικές ζώνες με ελληνικό και αλλοδαπό μουσικό ρεπερτόριο με θέμα την αγάπη, για το διάστημα από 1/2/2019 έως και 14/2/2019.
Στην αίτηση περιλαμβάνεται έντυπο με το λογότυπο, το αναλυτικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης περιόδου, καθώς και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του εν λόγω προγράμματος. Επίσης, υποβλήθηκε η προβλεπόμενη στον νόμο υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρίας SOLAR MEDIA A.E. Ανδρέα Κουρή.


iΙI. Υπαγωγή
Κατά την κρίση της Ολομέλειας, η εν λόγω αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μετάδοση του τηλεοπτικού περιεχομένου «MAD VALENTINE HITS» μέσω ευρυζωνικού δικτύου και μέσω δορυφόρου. Κατόπιν τούτου κρίθηκε ότι παρέλκει η εξέταση της δεύτερης αίτησης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
Δέχεται την αίτηση της εταιρίας COSMOTE.
Εγκρίνει τη μετάδοση του τηλεοπτικού περιεχομένου «MAD VALENTINE HITS» μέσω ευρυζωνικού δικτύου και μέσω δορυφόρου κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29η Ιανουαρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 6η Φεβρουαρίου 2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.              

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    

 

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2019 17:17

Προσθήκη σχολίου

FaLang translation system by Faboba

CREATION

DELIVERY

AUDIO

POST PRODUCTION

MANAGEMENT

CINEMA

GENERATOR

MONEY

BROADCASTERS

Copyright@ 2016, Tzanakos P. Andreas Publishing Group